Vzpostavitev zavetišča za živali v Rošpohu
vodoravna delilna črta
11.4.2006

Mestna uprava predlaga, da se zavetišče uredi v opuščenih hlevih, ki so v upravljanju Biotehnične šole Maribor in v lasti Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Zakon o zaščiti živali (ur.l.RS ) v 27. členu Zakona zavezuje lokalno skupnost, da na vsakih 800 registriranih psov zagotovi po eno mesto v zavetišču za živali, ki mora izpolnjevati za delovanje predpisane pogoje iz Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l.RS 45/2000).

Mestna uprava predlaga, da se zavetišče uredi v opuščenih hlevih, ki so v upravljanju Biotehnične šole Maribor in v lasti Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije in se nahajajo v Rošpohu na naslovu Cesta v Rošpoh 49/a, K.S. Kamnica. Objekt stoji na parcelni št. 364/1 k.o. Rošpoh – del.

Objekt in parcela v Rošpohu v skupni izmeri okoli 45.000 m2 sta v denacionalizacijskem postopku. Denacionalizacija za zgradbo je že zaključena in je vrnjena šoli oz. državi, v denacionalizacijskem postopku pa je še okoli 15.000 m2 zemljišča.

Hlevi so bili konec 70 let prenovljeni in namenjeni reji domačih živali. V njem so dijaki Srednje kmetijske šole opravljali delovno in učno prakso pri oskrbi domačih živali. Hlevi so masivno grajeni z opeko, ki predstavlja dobro zvočno in toplotno izolacijo. Zunanje mere enonadstropne zgradbe so 43 m x 12 m. V tem objektu sedaj Športni center Maribor skladišči slamo in seno za potrebe hipodroma.

Mestna občina Maribor bi lahko skupaj z Biotehnično šolo v Mariboru in Ministrstvom za šolstvo in šport pridobila objekt za daljše obdobje v najem oziroma last za ureditev zavetišča in ga predala v upravljanje in vzdrževanje Javnemu zavodu Športni center Maribor. Biotehnična šola Maribor bi na lokaciji zavetišča izvajala del učnega programa veterinarski tehnik v vseh štirih letnikih izobraževanja veterinarskih tehnikov. Izobraževanje bi potekalo pod vodstvom pedagoških delavcev (veterinarjev) in ob mentorstvu Veterinarske bolnice Maribor. Ta bi na lokaciji zavetišča postavila veterinarsko ambulanto za oskrbo zapuščenih živali, zagotovila dnevno strokovno pomoč pri delovanju zavetišča in nudila biotehnični šoli mentorstvo pri izvajanju pouka veterinarski tehnik. Predvideno je, da bi bil upravljalec zavetišča Javni zavod Športni center Maribor.

Organizacija dela zavetišča in tudi koncept izgradnje je podoben zavetišču v Ljubljani, ki stoji na Gmajnicah v opuščen govejem hlevu Ljubljanskih mlekarn s tem, da je hlev bistveno slabši (toplotna in zvočna izolacija), je pa zavetišče lepo urejeno. Tudi zavetišče v Ljubljani upravlja javni zavod, in sicer Javni zavod Živalski vrt, in je samostojna poslovna enota. Zavetišče zelo dobro sodeluje z biotehnično šolo v Ljubljani in z društvi, ki skrbijo za zapuščene in mučene živali. Tako je predvideno tudi v Mariboru.


vodoravna delilna črta