Zaključni račun za leto 2005
vodoravna delilna črta
6.4.2006

Mestna občina Maribor ima v letu 2005 proračunski presežek v višini 1,4 mia SIT ( 5,7 mio EURO).

Za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo predvidoma v aprilu, je pripravljeno gradivo Zaključni račun proračuna za leto 2005.

Prihodki proračuna, načrtovani za leto 2005, so znašali 18,3 mia SIT ( 76,2 mio EURO). Realizacija je nekoliko višja, saj so znašali realizirani prihodki 18,5 mia SIT ( 77,5 mio EURO).

Med prihodki prevladujejo davčni prihodki. Njihov delež se je nekoliko zmanjšal predvsem zaradi spremenjenih davkov na premoženje. Dokaj ugodno prihodkovno situacijo je ustvarilo povečanje nedavčnih in kapitalskih prihodkov. Nedavčni prihodki so v primerjavi s preteklim letom višji za 11 % predvsem zaradi večjega priliva komunalnih prispevkov kot posledica povečane investicijske izgradnje v mestu. Kapitalski prihodki pa kažejo v enaki primerjavi celo trikratni porast zaradi povečanega prometa s stavbnimi zemljišči in poslovnimi prostori. Med ostalimi prihodki velja omeniti še transferne, ki so precej povečani tako v primerjavi s preteklim letom kot tudi v primerjavi z načrtovanimi zaradi bistveno večjih sofinanciranj s strani države.

Odhodki, ki so znašali 17,1 mia SIT (71,3 mio EURO), so nižji od načrtovanih predvsem zaradi kasnejšega sprejetja proračuna. Ugodno se je spremenila struktura odhodkov. Tekoči odhodki in tekoči transferi, ki so v letu 2004 predstavljali 74,6 % vseh odhodkov, v letu 2005 zanašajo 72,9 %, zato pa so svoj delež povečali investicijski odhodki in transferi in sicer s 25,3 % vseh odhodkov v letu 2004 na 27,1 % odhodkov v letu 2005. V primerjavi s preteklim letom so se najbolj povečali odhodki na področju družbenih dejavnosti. V višini 7 mia SIT ( 29 mio EURO) so za 12 % večji kot v letu 2004 in zajemajo 41,1 % vseh odhodkov (v letu 2004 36,1 %). Glede na preteklo leto so precej povečani odhodki tudi drugih dejavnosti in so v višini 3,6 mia SIT ( 15 mio EURO) za okoli 10 % večji kot v preteklem letu. Povečanje je največje pri gospodarjenju s stavbnimi zemljišči in pri opremljanju stavbnih zemljišč. So pa v tem letu bistveno nižji odhodki za področje komunalnih dejavnosti, in to za skoraj 25 % v primerjavi z letom 2004, tako da je delež teh odhodkov padel z 32 % na 25 % vseh odhodkov. V veliki meri vpliva na to kasnejši sprejem proračuna in zato zamik pri izvajanju investicij.

Ob dokaj ugodni prihodkovni situacije je bil v letu 2005 realiziran tudi načrtovani kredit v višini 296,2 mio SIT in to predvsem zaradi ohranjanja namembnosti načrtovanih sredstev in dosežene ugodne obrestne mere. Kredit je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja in nakupu oz. gradnji stanovanj. Skupna zadolženost ob koncu leta v višini 3,1 mia SIT ( 12,9 mio EURO) je na ravni dovoljene. Na izkazano višino zadolženosti vplivajo v tem letu tudi zakonske spremembe, saj se po spremenjenem Zakonu o financiranju občin štejejo v zadolženost tudi blagovni krediti, lizingi in druge oblike prevzemanja obveznosti, za razliko od ureditve v preteklih letih, ko so šteli v obseg zadolženosti le krediti in izdani vrednostni papirji.

Prihodki proračuna so bili višji od odhodkov proračuna, zato je bil v letu 2005 dosežen proračunski presežek v višini 1,4 mia SIT ( 5,7 mio EURO)(v letu 2004 pa je bil primanjkljaj v višini 891 mio SIT – 2,5 mio EURO).

Stanje sredstev na računu je 31. decembra 2005 znašalo 2,6 mia SIT (leta 2004 je znašalo 993 mio SIT – 4,1 mio EURO).

Med investicijami je bilo veliko investicij v objekte kulture. Okoli 850 mio SIT ( 3,5 mio EURO) je bilo investiranih v izgradnjo Unionske dvorane, Pokrajinskega muzeja in priprave za izgradnjo lutkovnega gledališča. Več kot 400 mio SIT (1,7 mio EURO) je bilo porabljenih za ravnanje z odpadki, za izgradnjo kompostarne, začasno odlagališče, ločeno zbiranje odpadkov in sanacijo deponije na Pobrežju. Pri ostalih komunalnih investicijah velja omeniti intenzivno izgradnjo cest, na primer ceste skozi Limbuš, ceste Rošpoh – Kamnica, gradnjo kanalizacije, na primer v Razvanju, sofinanciranje programov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, zlasti v MČ Brezje-Zrnkovci-Dogoše. Veliko sredstev je bilo investirano v komunalno opremljanje poslovne cone Tezno.vodoravna delilna črta