Priprava strategije prostorskega reda
vodoravna delilna črta
24.3.2006

Zavod za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor je že lani pričel z intenzivnimi pripravami na izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda.

Zavod za prostorsko načrtovanje Mestne občine Maribor je že lani pričel z intenzivnimi pripravami na izdelavo Strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda. Tako je bila pripravljen informacija za mestni svet, od aprila do julija pa so potekale predhodne obravnave v posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Opravljenih je bilo 24 obravnav, ki se jih je udeležilo več kot 1100 ljudi. Drugi del vključevanja javnosti so predstavljale obravnave za tematska področja. Teh razprav se je udeležilo okoli 200 strokovnjakov, predstavnikov javnih služb gospodarstva, političnih strank in sosednjih občin.

Večino pripomb in pobud v zvezi s pripravo strategije in prostorskega reda so dali lastniki zemljišč s predlogi za spremembo namenske rabe predvsem kmetijskih zemljišč v gradbene parcele. Takšnih pobud za spremembo namenske rabe - za zagotavljanje novih poselitvenih območij oziroma gradbenih parcel je bilo na 900 parcelah.

Poleg tega so bile dane tudi pobude za:
• definiranje območij poslovnih con - predstavniki gospodarstva so podprli pobudo za novo poslovno cono med avtocesto in kanalom SD 1;
• dopolnitev in izgradnjo prometnih povezav: severna obvoznica, južna obvoznica z navezavo na avtocesto, podaljšek Puhove ceste preko Drave in njeno navezavo na cesto Maribor-Ptuj, povezava Ceste pariške komune in Puhove ceste, prometne povezave ob meji; mestna železnica; kolesarsko omrežje; boljša prometna povezanost regije;
• komunalno in okoljsko infrastrukturo, varstvo okolja in narave: vodovodno in kanalizacijsko omrežje v mestu in primestnih naseljih; ukrepi varovanja podtalnice; vključevanje varstva narave v akte; prezentacija kulturne dediščine;
• nove površine za šport in rekreacijo: dopolnitev zimsko-športnih površin in objektov na Pohorju – skakalnice, tekaške steze, smučišča; športno-rekreacijske površine na lokaciji opuščenega odlagališča Pobrežje, pod Pekrsko gorco;
• ustrezne površine družbene infrastrukture: za potrebe kulturnih dejavnosti – realizacija začetih in novih projektov, mladinska kultura, ljubiteljska kultura, idr; za Splošno bolnico Maribor – v širšem območju sedanje lokacije; za Univerzo – ob Smetanovi ulici, ob Cesti proletarskih brigad, Medicinska fakulteta, idr.Trenutno se izdelujejo strokovne podlage:
• pripravlja se analiza poselitve, naselij: V okviru poselitve bo opravljena analiza naravnih in ustvarjenih danosti, demografskih značilnosti in obstoječega poselitvenega vzorca in naselij ter predlagan poselitveni sistem s predlogi območij širitve naselij. Analiza naselij obravnava naselja v odprtem prostoru občine: razmestitev dejavnosti, izkoriščenost prostora, prenovo kulturne dediščine in opredeljuje predloge za nadaljnji razvoj naselja. Rezultat obravnave pobud za spremembo namenske rabe bo opredelitev do vseh pobud s podrobnejšo utemeljitvijo opredelitve.
• izdeluje se prometna študija, ki bo predvidoma izdelana do konca leta: v prvi fazi obsega prometna študija pridobitev podatkov o prometu, v nadaljevanju pa bo izdelana v celoviti vsebini.
• strokovne podlage bodo potrebne za območje urbanistične zasnove mesta Maribor, za nekatera področja varstva okolja ter za energetiko.

Analizirajo se nekateri urbanistični kazalci za prostorski red: rezultat te naloge je delno uporabljen v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih območje Maribora, v prostorskem redu pa bo omogočal podrobnejša urbanistična določila.

Nadaljnji postopek priprave strategije prostorskega razvoja občine je program priprave in pridobitev smernic, kar je predvideno v maju 2006. Sledi Priprava predloga strategije, celovita presoja vplivov na okolje in recenzija v drugi polovici leta. Predlog strategije bo javno razgrnjen ob koncu leta 2006 oz. v začetku 2007. V tem času bodo potekale javne razgrnitve in obravnave, v katerih se zberejo pripombe. Sprejetju stališč do pripomb in pripravi dopolnjenega predloga sledi prva obravnava na mestnem svetu v začetku leta 2007. Potem bodo pridobljena mnenja, pripravljen bo predlog strategije, druga obravnava na mestnem svetu in sprejetje dokumenta ter pridobitev sklepa o skladnosti, ki ga izda minister za okolje in prostor – predvidoma do julija 2007 – in objava v Medobčinskem uradnem vestniku.

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novi zakon o urejanju prostora: nejasno je, kakšna bo sprejeta vsebina in kako bo vplivala na vsebino prostorskega akta in na začete postopke - večina občin, kljub zakonski obvezi s pripravami še ni začela.


vodoravna delilna črta