Vabilo za 36. sejo mestnega sveta, 27.03.2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

                                                                                                                                                         
Šifra: 06202-00004/2006    0200 01
Datum:    20. marec 2006
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
S K L I C U J E M
36. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 27. MARCA 2006, ob 13.00 uri, v prostorih  Izobraževalnega centra
Pekre, Bezjakova 131
 
 
z naslednjim PREDLAGANIM DNEVNIM REDOM:
 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 3. Potrditev zapisnika 35. redne in 20. izredne seje mestnega sveta
 4. Pobude in vprašanja svetnic/ svetnikov
 5. Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza GMS – 521
 6. Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Borisa Kidriča GMS – 522 
 7. Posamični program prodaje 112.179 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic Mestne občine Maribor v družbi Plinarna Maribor d.d.  GMS – 513
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu soseske S - 8 (za območje med Smetanovo ulico, Prežihovo ulico, Koroško cesto in Turnerjevo ulico, razen območij sprejetih občinskih lokacijskih načrtov) – druga obravnava GMS – 461
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah  odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja Ta 14  - P (območje bivše Jeklotehne)  - prva obravnava  GMS – 514
 10. Odlok o lokacijskem načrtu za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste – prva obravnava GMS – 518
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  o ureditvenem načrtu za območje rekreacijskih površin na mariborskem Pohorju – sektor Habakuk – prva obravnava  GMS – 515
 12. Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči   za   leto   2006  s  finančnim  načrtom   GMS – 512
 13. Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor  za poslovno leto 2005 GMS – 516
 
Vabilu prilagamo:
Predloge za razširitev dnevnega reda:
  • Pravilnik o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor GMS – 519 
  • Soglasje k ceni socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu" GMS – 520
  • Spremembe in dopolnitve načrta dejavnosti na področju kulture pri dodeljevanju sredstev iz proračuna Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS – 523
  • Predlog dodatnega sklepa  K GMS – 512
  • Gradivo za 5. in 6. točko dnevnega reda (GMS - 521 in 522)
  • Stališči odbora za gospodarstvo in statutarno-pravne komisije
  • Zapisnik 35. redne in  20. izredne seje mestnega sveta
  • Ovojnico materinskega doma Maribor
 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
 
VABLJENI:
-        člani mestnega sveta
-        direktorica mestne uprave
-        poročevalci
-        predsednik  nadzornega odbora MOM
 
OBVEŠČENI:
-        direktorji in vodje služb mestne uprave
-        predstavniki  svetov MČ in KS
-        člani nadzornega odbora MOM
-        mestni mladinski svet
-        sredstva javnega obveščanja
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)
 
 


vodoravna delilna črta