Vabilo za 4. nadaljevanje 33. seje, 06.02.2005, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

           
 
                       
Šifra : 06202-00012/2005    0200 01
Datum:    30. januar 2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
 
S K L I C U J E M  
4. NADALJEVANJE 33. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 06.FEBRUARJA 2006, ob 13.00 uri - pred začetkom 34. seje Mestnega sveta, v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
 
z naslednjim dnevnim redom:
 
1.   Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
22. Informacija o stanju gospodarstva v Mestni občini Maribor - nadaljevanje (GMS - 458)
31. Predlog odločitve o upravljanju s stavbo Union (GMS  - 478)
 
 
Dodatno gradivo za 22. točko dnevnega reda  (GMS – 458) vam bo posredovano po seji Odbora za gospodarstvo, ki je sklicana za torek, 31. januarja 2006. 
 
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINA MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
Vabljeni:
-        člani mestnega sveta,
-        direktorica mestne uprave,
-        poročevalci,
-        predsednik nadzornega odbora MOM,
Obveščeni:
-        vodje služb in direktorji zavodov
-        predsedniki svetov MČ in KS,
-        člani nadzornega odbora MOM,
-        sredstva javnega obveščanja.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta