Vabilo za nadaljevanje 35. seje, 06.03.2006, ob 14.00 uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Številka:  06202-003/2006
Datum:    28. februar 2006
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
S K L I C U J E M
NADALJEVANJE 35. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 06. marca 2006 ob 14. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
  1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 17.
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Maribor – prva obravnava GMS – 499/I
 18.
Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 500
 19.
Odkup zemljišč v k.o. Razvanje (parc.št. 187), k.o. Pekre (parc.št. 395/4, 623, 625/4) in k.o. Tezno (parc.št. 1108/5, 1108/6) zaradi izgradnje komunalne infrastrukture – ceste in pločniki  GMS – 492
 20.
Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS – 502
 21.
Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Podravje – prva obravnava GMS – 501  
 22.
Dopolnitev 90. in 92. sklepa iz 3. nadaljevanja 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 16. 01. 2006 K GMS - 462
 23.
Obrazložitev postavk cenika rednega vzdrževanja JKP Nigrad d.d. Maribor, po zahtevi iz 2. točke 17. sklepa 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 03. 10. 2005 GMS – 481 (proceduralni sklep iz 34. seje MS MOM)
 24.
Regionalni razvojni programi – Sofinanciranje za leto 2006 GMS – 491   
 25.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem – skrajšani postopek GMS – 510
 26.
Izgradnja Lutkovnega gledališča Maribor – dopolnitev Investicijskega programa GMS - 509
 27.
Poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v letih 2002 –2004 (celotno poročilo vam posredujemo na priloženem CD-ju) GMS – 497
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
VABLJENI:
člani mestnega sveta
direktorica mestne uprave
predsednik  nadzornega odbora MOM
poročevalci
dr. Šime IVANJKO, predsednik nadzornega sveta JKP Nigrad d.d. Maribor
 
OBVEŠČENI:
direktorji in vodje služb mestne uprave
predstavniki  svetov MČ in KS
-       člani nadzornega odbora MOM
-       mestni mladinski svet
sredstva javnega obveščanja
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)
 
 


vodoravna delilna črta