Vabilo za 20. izredno sejo MS, 13.03.2006, ob 15.00 uri, pred 2. nadaljevanjem 35. seje
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
 
 
Številka:    06202-0005/2006
Datum: 10. marec  2006
 
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005) in dogovora na koordinaciji vodij klubov svetnikov, 9. marca 2006
 
 
S K L I C U J E M
 
20. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
KI BO V PONEDELJEK, 13. MARCA 2006,  OB 15.00 URI,
PRED 2. NADALJEVANJEM 35. SEJE MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR V PROSTORIH
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PEKRE, BEZJAKOVA 131
 
 
Z naslednjim predlaganim DNEVNIM REDOM
 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za srednješolski center ob Ljubljanski ulici v Mariboru – skrajšani postopek (GMS – 517)
 
Opomba:
Gradivo za 3. točko dnevnega reda vam je bilo posredovano z gradivom za 36. sejo mestnega sveta, 7. marca 2006.  Ker h gradivu ni bilo priloženega mnenja MČ Tabor in členov odloka, ki se spreminjajo (86. člen poslovnika),  vam omenjeno posredujemo z vabilom za sklic izredne seje.
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
Vabljeni:
člani mestnega sveta,
direktorica mestne uprave,
poročevalci,
predsednik nadzornega odbora Mestne občine Maribor,
Obveščeni:
predstojniki, direktorji in vodje služb mestne uprave,
predsedniki svetov MČ in KS,
člani nadzornega odbora MOM,
sredstva javnega obveščanja.
 
 
 
 


vodoravna delilna črta