Vabilo za 35. sejo, 27.02.2006, ob 13.00 uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Številka:  06202-003/2006
Datum:    20. februar 2006
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 

S K L I C U J E M

 35. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
 
ki bo v ponedeljek, 27. februarja 2006 ob 13. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 

  1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
  3.
Potrditev zapisnikov 33. in 34. seje MS MOM
  4.
Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov
  5.
Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik GMS – 504
  6.
Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška GMS - 505
  7.
Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica  GMS – 506
  8.
Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS - 507
  9.
Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Športni center Maribor GMS - 508
 10.
Sklep o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letu 2006 GMS – 493       
 11.
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini Maribor v letu 2006 GMS – 494
 12.
Pravilnik o predpisovanju in izdajanju mlečnih preparatov za dojenčke in male otroke v Mestni občini Maribor v letu 2006 GMS – 495
 13.
Pravilnik o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialno varstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo med dejavnosti javnih služb na področju socialnega varstva GMS – 496    
 14.
Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in obveznosti do virov sredstev Mestne občine Maribor na dan 31.12.2005 GMS – 498
 15.
Cene programov mariborskih javnih vrtcev (predlagani datum uveljavitve 1. marec 2006) GMS – 503
 16.
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Maribor – prva obravnava GMS – 499/I
 17.
Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS - 500
 18.
Odkup zemljišč v k.o. Razvanje (parc.št. 187), k.o. Pekre (parc.št. 395/4, 623, 625/4) in k.o. Tezno (parc.št. 1108/5, 1108/6) zaradi izgradnje komunalne infrastrukture – ceste in pločniki  GMS – 492
 19.
Nakup stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Maribor za leto 2006 GMS – 502
 20.
Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Podravje – prva obravnava GMS – 501     
 21.
Obrazložitev postavk cenika rednega vzdrževanja JKP Nigrad d.d. Maribor, po zahtevi iz 2. točke 17. sklepa 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 03. 10. 2005 GMS – 481 (proceduralni sklep iz 34. seje MS MOM)
 22.
Regionalni razvojni programi – Sofinanciranje za leto 2006 GMS – 491    
 23.
Poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v letih 2002 –2004 (celotno poročilo vam posredujemo na priloženem CD-ju) GMS – 497

 
Vabilu prilagamo:
- Gradiva (za 5., 6., 7., 8., 9. in 16. točko predlaganega dnevnega reda):
o       Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik GMS – 504
o       Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška GMS – 505
o       Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kamnica  GMS – 506
o       Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor GMS – 507
o       Predlog za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Športni center Maribor GMS – 508
o       Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih služba v občini Maribor – prva obravnava GMS – 499/I
Opomba:
Na predlog statutarno-pravne komisije se namesto gradiva GMS - 499 obravnava gradivo GMS – 499/I  - (terminološki popravki v celotnem odloku o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor)
 
- Predloge za razširitev dnevnega reda:
q      Dopolnitev 90. in 92. sklepa iz 3. nadaljevanja 33. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 16. 01. 2006 K GMS - 462
q      Izgradnja Lutkovnega gledališča Maribor – dopolnitev Investicijskega programa GMS – 394 GMS – 509
q      Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem – skrajšani postopek GMS – 510
q      Investicijski program za izgradnjo športno- turističnega centra Ljudski vrt – osrednjega prireditvenega stadiona v Mariboru GMS – 511
 
      - Zapisnika 33. in 34. seje MS MOM
     -  Stališča delovnih teles (statutarno-pravne komisije, odbora za kulturo, šolstvo in šport)
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
 
 
 
 
 
VABLJENI:
-         člani mestnega sveta
-         direktorica mestne uprave
-         predsednik  nadzornega odbora MOM
-         poročevalci
-         dr. Šime IVANJKO, predsednik nadzornega sveta JKP Nigrad d.d. Maribor
 
OBVEŠČENI:
-         direktorji in vodje služb mestne uprave
-         predstavniki  svetov MČ in KS
-       člani nadzornega odbora MOM
-       mestni mladinski svet
-         sredstva javnega obveščanja
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)
 
 


vodoravna delilna črta