Vabilo za 34. sejo 6.2.2006 po končanem 4. nadaljevanju 33. seje
vodoravna delilna črta

                 
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNI SVET
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

           
                       
Šifra : 06202-00001/2006    0200 01
Datum:    30. januar 2006         
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005)
 
S K L I C U J E M  
34. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 06.FEBRUARJA 2006, po končanem 4. nadaljevanju 33.0 seje Mestnega sveta,  v prostorih  Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
z naslednjim DNEVNIM REDOM:
1.       Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.       Obravnava in sprejem dnevnega reda
3.       Potrditev zapisnika 19. izredne seje mestnega sveta
4.       Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov
5.       Predlog za  potrditev  mandata  nadomestnemu  članu  Mestnega  sveta  Mestne  občine Maribor GMS – 487
6.       Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor GMS – 488
7.       Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor GMS – 489
8.       Predlog za imenovanje dveh predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet Srednje glasbene in baletne šole Maribor GMS – 490
9.       Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor – druga obravnava GMS – 459
10.   Odlok o lokacijskem načrtu za del PPE Rt 7 – 2 (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo ulico ter Koroško cesto) druga obravnava GMS – 199
11.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Maribor – druga obravnava GMS – 358
12.   Odlok o ureditvenem načrtu (URN) za del območja Krčevina (PPE Rt  15 – Z) - druga obravnava GMS – 440
13.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu v Rošpohu – skrajšani postopek GMS - 482
14.   Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz  distribucijskega  omrežja  Mestne občine  Maribor GMS - 479
15.   Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja Mestne občine Maribor GMS – 480
 
 
16.   Letni program športa za leto 2006 GMS – 483
17.   Obrazložitev postavk cenika rednega vzdrževanja JKP Nigrad d.d. Maribor, po zahtevi iz 2. točke 17. sklepa 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, 03.10.2005 GMS – 481
 
 
 
Vabilu prilagamo:
§         Gradivo za 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda
§         Popravek gradiva Letni program športa za leto 2006 K GMS - 483
§         Amandma obora za urejanje prostora in varstvo okolja K GMS - 199
§         Stališče odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, odbora za kulturo, šolstvo in šport, statutarno-pravne komisije
§         Zapisnik 19. izredne seje mestnega sveta
§         Obvestilo župana – parkiranje v modri coni
§         Dopis in  pooblastilo komisije za preprečevanje korupcije
 
 
Gradiva so objavljena na www.maribor.si mestni svet, gradiva.
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINA MARIBOR
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
 
 
Vabljeni:
-         člani mestnega sveta,
-         direktorica mestne uprave,
-         poročevalci,
-         predsednik nadzornega odbora MOM,
Obveščeni:
-         vodje služb mestne uprave in direktorji zavodov
-         predsedniki svetov MČ in KS,
-         člani nadzornega odbora MOM,
-         sredstva javnega obveščanja.

 

 


vodoravna delilna črta