Vabilo za 2. nadaljevanje 33. seje 9.1.2006 ob 13. uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Številka:   06202-012/2005

Datum:     03. januar 2006

 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
 

S K L I C U J E M

2. NADALJEVANJE 33. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v ponedeljek, 09. januarja 2006 ob 13. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
z naslednjim dnevnim redom:
 
  1.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

  4.
Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov – nadaljevanje
 20.

Odlok o lokacijskem načrtu za del PPE Rt 7 – S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo ulico ter Koroško cesto) – prva obravnava GMS – 199

 21.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – druga obravnava GMS – 299

 22.

Informacija o stanju gospodarstva v Mestni občini Maribor GMS – 458

 23.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu soseske S – 8 ( za območje med Smetanovo ulico, Prežihovo ulico, Koroško cesto in Turnerjevo ulico, razen območij občinskih lokacijskih načrtov v pripravi) – prva obravnava GMS – 461

 24.

Sprememba investicijskega programa Obnova in adaptacija mariborskega gradu GMS – 457

 25.

Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 459

 26.

Izvajanje programa ravnanja z odpadki – poročilo o stanju v letu 2005 GMS – 463

  7.

Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2006 GMS – 482 – nadaljevanje

 29.

Odlok o spremembi poteka in poimenovanju ulic v naselju Maribor GMS - 476 – skrajšani postopek

 31.

Predlog odločitve o upravljanju s stavbo Union GMS –478

 
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

VABLJENI:
-          člani mestnega sveta
-          direktorica mestne uprave
-          predsednik  nadzornega odbora MOM
-          direktorji javnih podjetij
-          poročevalci
 
OBVEŠČENI:
-          direktorji in vodje služb mestne uprave
-          predstavniki  svetov MČ in KS
-       člani nadzornega odbora MOM
-       mestni mladinski svet
-          sredstva javnega obveščanja
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)

 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta