Mestna občina Maribor v letu 2005
vodoravna delilna črta
23.12.2005

Mestna uprava je pripravila kratek pregled dela aktivnosti in investicij v iztekajočem se letu.

GOSPODARSTVO

ZAPOSLENI

• V juliju 2005 je bilo na območju mestne občine Maribor 59.301 zaposlenih. Med vsemi zaposlenimi jih je bilo 41.773 ali 70,4 % takih s stalnim bivališčem na območju mestne občine Maribor in 17.528 ali 29,6 % takih s stalnim bivališčem izven območja mestne občine Maribor. V obdobju januar 1999 – julija 2005 se je število zaposlenih povečalo za 3.147.
• V juliju 2005 je v Mariboru bilo 7.735 brezposelnih. Med vsemi brezposelnimi je 3.425 ali 44,3 % moških in 4.310 ali 55,7 % žensk.
• Stopnja brezposelnosti je julija 2005 znašala 15,6 %. Tudi ta je najnižja v zadnjih letih. V primerjavi z januarjem 1999 je stopnja brezposelnosti nižja za več kot 5 % točk.
GOSPODARSKI RAZVOJ
• spodbujanje gospodarskega razvoja z regionalnimi razvojnimi instrumenti; sodelovanje v Konzorciju za razvojne naloge Podravja; sodelujoče občine so pridobile nekajkrat več sredstev kot so vložile; projekti:
 razvoj in usposabljanje človeških virov,
 garancijski sklad,
 sklad dela;
• sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega programa;
• sofinanciranje stroškov samozaposlitve;
• sofinanciranje obrestne mere;
• sofinanciranje stroškov organizacije strokovnih srečanj na področju gospodarstva;
• sofinanciranje stroškov prve zaposlitve s sedmo stopnjo;
TEHNOLOŠKI RAZVOJ
• širjenje informacijske infrastrukture (izgradnja Centra informacijskih tehnologij NKBM na Teznu);
• sodelovanje v projektu, podprtem s sredstvi EU z nazivom »Cross border region goes digital – Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu gospodarstvu«;
INDUSTRIJA
• novi strateški partnerji v mariborski industriji (Starkom d.o.o. v PC Tezno);
• širitev proizvodnje (Palfinger na območju nekdanje Metalne);
• razvoj poslovnih con (projekti za cono Te P – 5 Tezno);
• posodabljanje proizvodnje in upoštevanje ekoloških standardov (Mariborska livarna Maribor);
• izgradnja centralne pekarne na Teznu;
• izgradnja skladiščnih prostorov podjetja F.A. Maik na Teznu;
TRGOVINA , STORITVENE DEJAVNOSTI
• najbolj intenziven razvoj v zadnjem obdobju tudi v starem mestnem jedru:
 potek gradnje poslovno-trgovskega objekta ob nekdanjem Zadružnem domu (pri Boby baru);
 ureditev nove prodajalne Za dom v Gosposki ul. 3;
 pričetek urejanja Boby bara v smislu turistično-informacijskega centra;
 pričetek obnavljanja bivšega trgovskega centra Kvik na Gosposki ulici;

• izgradnja večjih trgovskih centrov:
 otvoritev novega trgovskega centra JAGER v Melju in centra JAGER v Radvanju;
 otvoritev obnovljenega centra TUŠ na Pobrežju;
 otvoritev novega trgovskega centra BAUHAUS Maribor;
 otvoritev trgovskega centra EUROSPIN na Pobrežju;
 otvoritev nove trgovske verige HOFER (poslovalnica v Košakih in v
Preradovičevi ulici);
 izgradnja novega objekta Štajerskega avtodoma na Taboru;
 položitev temeljnega kamna za PLANET TUŠ na Studencih;

• razvoj oz. izgradnja drugih storitvenih podjetij ali institucij:
 Marchiol d.o.o. v PC Tezno;
 IT center Nove KBM;
 prevozniško podjetje PLOJ na območju nekdanje Metalne;
TURIZEM
• sanacija temeljev s pripravo projektov za obnovo objekta Stara trta na Lentu;
• zaključena obnova info-točke BOBY za potrebe turistične dejavnosti;
• intenzivna vlaganja v turistično infrastrukturo na Pohorju - zimski turizem;
• otvoritev poletnega sankališča POHORJET;
• umestitev novih turističnih vsebin pod Pohorje: indijanska vas za otroke, kamp,…;
• zaživel projekt »E-turistična destinacija«, ki združuje 25 občin iz območja Pohorja;
• pripravljanje projektov za golf igrišče v Mariboru;
• oživitev Bolfenka z umestitvijo rednih kulturnih dogodkov, razstav, prireditev,…;
• tradicionalne mestne prireditve: rez stare trte, pustni karneval, prireditve V objemu stare trte,
martinovanje, …;
• razširjena in posodobljena novoletno-praznična osvetlitev mesta;
• otvoritev novih lokalov v multimedijskem centru Kolosej v Mariboru;
• v letu 2005: nočitve - 170.000; gosti (ki prenočujejo) - 70.000; nočitvene kap. (postelje) -1.800; dnevni gostje na odmevnih prireditvah, izletih, krožna potovanja, atrakcije (Zl .lisica, Fest. Lent, Fest. Stara trta, Grajski mojstri, Bolfenk, splavarjenje ipd) - 800.000 turistov; število vodenj s turističnimi vodiči 500 (14.000 gostov);
KMETIJSTVO
• subvencioniranje (področje živinoreje, strokovno izobraževanje kmetov in društev, pomoč
ekološko integriranemu kmetovanju – analiza in kontrola zemlje, urejanje trajnih nasadov) in sofinanciranje (projektna dokumentacija za Konzorcij za namakanje Podravja – namakalni sistem);
• izvajanje projektov CRPOV na področju kmetijstva;
• pomoč pri delovanju ekološke tržnice;
• promocija ekološkega kmetovanja;
• pomoč Združenju za integrirano pridelovanje Slovenije (izobraževanje);
• iskanje nove lokacije za izgradnjo novega zavetišča za živali – regijski projekt večih občin;
problematika azila je posebno področje.
• izvajanje projekta »Obramba pred točo z letali«;
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
KULTURA
• zaključek 1. faze investicije »Obnova in adaptacija Mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor« - sofinancerja MOM in ministrstvo za kulturo;
• zaključek 1. faze obnove kompleksa UNION (dokončana obnova Unionske dvorane);
• dokončanje 1. faze sanacije »Minoritskega samostana« in naročilo projekta za izvedbo potrebnih arheoloških raziskav;
• pridobitev projektne dokumentacije za prenovo Minoritske cerkve;
• sprejet investicijski programa za izgradnjo »Lutkovnega gledališča Maribor« v minoritskem kompleksu;
• dokončanje ureditve fasade na objektu KPC Narodni dom Maribor;
• izvedene aktivnosti za najnujnejšo prenovo Čeligijevega stolpa (čiščenje notranjosti in okolice);
• obnova Kulturnega doma v Pekrah;
• izdelana projekta dokumentacija za izdelavo 1. faze Doma kulture Kamnica;
ODMEVNEJŠE KULTURNE PRIREDITVE
• Festival Lent
• Borštnikovo srečanje
• Glasbeni september
• Mednarodno zborovsko tekmovanje Naša Pesem
• Toti Mednarodni video festival
• koncerti Društva glasbenih umetnikov Maribor, koncerti Mariborske filharmonije
• Likovna kolonija POAART, LijaLent
• Poletni lutkovni pristan
• delovanje zborovskih zasedb (Carmina Slovenica, Canticum, Akademski pevski zbor KUD
Študent, …)
• projekti urbane kulture (filmski festival DokMa 2005, projekti Pekarne Magdalenske mreže, podpora Mariborskemu Radiu Študent );
• projekti MKC, Glasbene Matice Maribor, Plesne izbe Maribor;
• projekti Akademske folklorne skupine KUD Študent, projekti Fotokluba Maribor, KIBL-e;
• SRF – Slovenski radijski festival v Mariboru;
• 1. ŠPAS FEST v Mariboru (prireditve v mestnem jedru sredi septembra);
• 1. Festival komedije v Pekrah;
PREDŠOLSKA VZGOJA
• povečevanje vpisa otrok I. in II. starostnega obdobja v vrtce;
• pričetek obnove centralne kuhinje v vrtcu Borisa Pečeta (izveden javni razpis, pričetek del);

OSNOVNO ŠOLSTVO
• podpora programom v osnovni šoli;
• pričetek adaptacije in dograditve OŠ Draga Kobala – podružnice Brezje (izveden javni razpis, pričetek del);
• dokončanje obnove telovadnice v OŠ Angela Besednjaka Maribor;
• začetek delovanja Waldorfske osnovne šole v Mariboru;
SREDNJE IN VISOKO ŠOLSTVO
• izgrajen novi objekt Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ob Koroški cesti;
• otvoritev Visoke poslovne šole na DOBI;
MLADI
• izgradnja študentskega doma Lent II, ob Pristanu;
• podelitev štipendij iz štipendijskega sklada Mestne občine Maribor štipendijo v šol. letu 2005/2006 prejme 23 dijakov, 15 študentov za študij v RS, 3 študentje za študij v tujini in 5 študentov za podiplomski magistrski študij; skupaj je podeljenih 45 štipendij; sredstva je prispevalo 11 donatorjev);
STAREJŠI
• podpora programom univerze za II- življenjsko obdobje, programom skupin za samopomoč in programom društev upokojencev;
ZDRAVSTVO
• delno regijsko opravljanje funkcije varuhinje bolnikovih pravic na območju Statistične regije Podravje ;
• soorganizacija širšega strokovnega posveta o drogah; redne koordinacije izvajalcev programov proti zasvojenosti;
• investicije v Splošni bolnišnici Maribor: otvoritev oddelka psihiatrije, v sklepni fazi še investicija v otolaringologijo;
• sofinanciranje programov društev s področja zdravstva in programov za krepitev zdravja ;
• otvoritev novih prostorov Društva študentov invalidov Slovenije v Maistrovi ulici;
• otvoritev novih prostorov Centra za preprečevanje odvisnosti na Ljubljanski ulici;
• dogovor z ZZV o pripravi strokovnih podlag in izvajanju sistemskih ukrepov za krepitev zdravja;
SOCIALNO VARSTVO
• delovanje Materinskega doma v Bresternici;
• izvajanje vrste mestnih socialno varstvenih programov: javna kuhinja, zavetišče za ženske, zavetišče za brezdomce, krizni center za mlade, skupine starejših za samopomoč, programi preventive in zdravljenja zasvojenosti v centru za pomoč odvisnim od drog, letovanja otrok, subvencioniranje prehrane dojenčkov; subvencioniranje stanarin; sofinanciranje letovanja otrok;
• visok delež socialnih transferjev;
• sofinanciranje programov socialno humanitarnih društev in programov za krepitev zdravja;
• otvoritev brezplačne ambulante na Strossmayerjevi ulici 15 (program izvaja Karitas Maribor);
• otvoritev Družinskega centra za mir – zavoda za pomoč družinam v stiski na Strossmayerjevi ulici 17;
• sodelovanje z MDDSZ na posvetu o socialnem vključevanju v Pekrah;
ŠPORT
• otvoritev nove teniške dvorane v Športnem parku Tabor;
• nadaljevanje izgradnje večnamenske športne dvorane v Ljudskem vrtu;
• nadaljevanje izgradnje Veslaškega centra Maribor;
• gradnja večnamenske športne dvorane v Radvanju;
• pričetek gradnje bowling centra na Teznu;
• v teku obnova ledne dvorane na Taboru;
• otvoritev šest steznega kegljišča v dvorani Tabor;
• otvoritev igrišč za urbani šport v Športnem parku Tabor;
ODMEVNEJŠE ŠPORTNE PRIREDITVE
• Svetovno mladinsko prvenstvo v hokeju na ledu za ženske;
• Svetovni pokal - 40. tekmovanje za Zlato lisico;
• Svetovni pokal v Kick boxingu;
• Svetovno prvenstvo v športnih plesih (Pingi);
• Evropsko prvenstvo mažoretk;
• Svetovni pokal v gimnastiki;
• Državno prvenstvo v WTF Taekwondo tehniki;
• Mednarodne prireditve: Mednarodni šahovski turnir; Mednarodni atletski miting; Mednarodni veslaški miting; Skerbinjekov memorial v odbojki; Šalamunov memorial v športni gimnastiki; Božičev memorial v plavanju;
ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROGRAMI
• Toti šport: »Tota Mariborčanka – Toti Mariborčan« (24 akcij, od tega vsako prvo nedeljo v mesecu poteka ena akcija); »Lovorika Pohorc« (za pridobitev lovorike udeleženci sodelujejo na šestih prireditvah, ki se izvajajo na in pod Pohorjem); »Toti Pecikl« (v tem okviru se izvede sedem akcij);
• »Športni vikend Maribora« (organiziran vedno prvi vikend v juniju);
• »Ulična košarka« (vsako leto sodeluje približno 30 ekip s preko 120 nastopajočimi);
• hoja na Urban; tek po mariborskih ulicah; kros Dela;
• akcija »Športno popoldne« (sodeluje okoli 400 otrok iz mariborskih osnovnih šol);
• akcija »Zlati sonček« (udeležujejo se otroci iz VVZ ter iz mariborskih osnovnih šol);
• akcija »Krpan« (sodelujejo učenci mariborskih osnovnih šol);
VARSTVO OKOLJA
VARSTVO OKOLJA
• v pripravi je ocena izvajanja Lokalne Agende 21 – Programa varstva okolja za Maribor;
• nadaljevanje in razširitev projekta Ekoprofit International (3. faza) – okoljsko upravljanje pri gospodarskih subjektih, ki ga financirata Mestna občina Maribor in Evropska komisija;
• nadaljevanje aktivnosti za določitev območij varstva pred hrupom in izdelavo karte hrupa;
• nadgradnja informacijskega sistema varstva okolja;
• sodelovanje pri projektu »Eko šola kot način življenja«;
• pričetek obratovanja merilne postaje EMS ( merjenje elektromagnetnih sevanj zaradi baznih postaj mobilne telefonije ter drugih visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj);
• strokovna in vsebinska podpora okoljskim nevladnim organizacijam;
• aktivno sodelovanje na številnih strokovnih in znanstvenih konferencah, tudi v tujini;
• izgradnja lizimetra – študijsko raziskovalnega objekta za proučevanje vpliva fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na podzemne vode;
• izdelanvo je bilo končno poročilo imisijskega monitoringa na vodovarstvenih območjih podzemnih voda Vrbanskega platoja, Selniške dobrave, Ruš in Ceršak za leto 2005
ZRAK
• nadaljevanje energetskega prestrukturiranja – širjenje plinifikacije in toplifikacije ter uvajanje kogeneracij;
• povprečne letne koncentracije SO2 so se na merilnem mestu Center v obdobju 1998-2004 zmanjšale za 50%; povprečne koncentracije SO2 v kurilnih sezonah pa od sezone '98/'99 do sezone '04/'05 za 68%; gre za največje zmanjšanje povprečne letne koncentracije SO2 v zadnjih 30 letih;
VODA
• izgube v sistemu mariborskega vodovoda so se na območju Mestne občine Maribor prvič spustile pod 25% (še leta 1999 so znašale v sistemu 37%);
• delež neustreznih vzorcev se je v letu 2005 zmanjšal na 2% in je eden najnižjih v Sloveniji;
• nadaljevanje obsežne strokovne naloge na področju zaščite in sanacije podtalnice (skupen projekt s sosednjimi občinami in MOP-om);
• sodelovanje pri pripravi republiške uredbe o vodovarstvenih območjih za vodno telo vodonosnikov Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja;
• izgradnja lizimetra – študijsko raziskovalnega objekta za proučevanje vpliva fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na podzemne vode
• sodelovanje pri pripravi operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda;
• meritve imisijskega monitoringa na vodovarstvenih območjih podzemnih voda Vrbanskega platoja, Selniške dobrave, Ruš in Ceršak, so bile izvedene za podzemne, površinske vode ter tla in so jih sofinancirale še ostale občine, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistema mariborskega vodovoda;

KOMUNALA
OBČINSKE CESTE
• rekonstrukcije:
 Smetanova ulica,
 ceste v MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci,
 cesta Ledina v Te5 Tezno (v izvajanju),
 cesta Malečnik-Metava (opravljena pripravljalna dela),
 Kersnikova ulica,
 Trg Borisa Kidriča,
 Koprska ulica,
 Štrekljeva ulica (v izvajanju);
• pričetek del za dokončanje Erjavčeve ceste med Filipičevo in Limbuško cesto (izgradnja ceste z obojestranskim pločnikom in z vsemi komunalnimi vodi);
KRAJEVNE CESTE
• nadaljevanje obnove Ceste v Rošpoh v Kamnici (razširjeno vozišče, izgrajen enostranski pločnik za pešce in kolesarje, sočasno obnovljen vodovod in javna razsvetljava-v dolžini 400m);
• izgradnja II. etape krajevne ceste Šober dvor – Log;
• pričetek izgradnje I.faze ceste na Žavcarjev vrh;
• sklenjena pogodba za izgradnjo III. faze ceste v Hrastje;
• obnovljen most preko kanala v Zrkovcih;

DRŽAVNE CESTE
• delna obnova hitre ceste med Pesnico in Meljem;
• v teku rekonstrukcija regionalne ceste v Limbušu in izgradnja krožišča;
• začetek obnove 400 m dolgega odseka Meljske ceste;

DRŽAVNE CESTE (zahodna obvoznica)
• pričetek del za dokončanje Erjavčeve ceste med Filipičevo in Limbuško cesto (izgradnja ceste z obojestranskim pločnikom in z vsemi komunalnimi vodi);
• za gradnjo 4. etape zahodne obvoznice je v izdelavi tehnična dokumentacija in potekajo odkupi zemljišč za traso na odseku med Cesto proletarskih brigad in Lackovo cesto;
DRŽAVNE CESTE (vzhodna avtocesta)
• poteka gradnja novega mostu čez Dravo in dravski kanal (zaključek predviden v l. 2007);
• poteka gradnja odseka avtoceste med Dragučovo in krožiščem v Pesnici;
• oddaja del za izgradnjo 1.000 m dolgega odseka Puhove ceste;
PEŠPOTI
• ureditev pločnika ob Gledališki ulici, pločnika Vrhov dol;
• pripravljalna dela na pločniku Žitna (ureditev javne razsvetljave);
• ureditev sprehajalne poti na Piramido;
• dokončanje osrednje faze ureditve stopnic na Kalvarijo
KOLESARSKE POTI
• Urejena kolesarska pot med cesto G-1 in Galebom v Bresternici;
• Urejena kolesarska steza Smetanova;
• Izveden vsakoletna akcija ob tednu mobilnosti in dnevu kolesarjev;
PARKIRIŠČA
• Izveden je bil razpis za izgradnjo garažne hiše na Trgu svobode;
• Izveden razpis za izgradnjo nove tržnice, ki vključuje tudi garažno hišo;
• Preureditev parkirišč ob Smetanovi;
• Ureditev parkirišča ob Kersnikovi ulici (pred šolo);
PROMET
• aktivnosti na področju prometne varnosti - posebna pozornost šolskim potem (Varnostni sosvet, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, sodelovanje s Policijsko upravo);
• Priprava nove prometne ureditve na odseku Smetanove ulice med Strossmayerjevo in Prežihovo ulico;
• začetek postavljanja turistične in druge obvestilne signalizacije, za katero je bil v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah izdelan elaborat
• Postavitev hitrostnih ovir pred šolami in vrtci:
 Mladinska ulica: dvignjena ploščad za prečkanje ceste.
 Focheva ulica: dvignjena ploščad za prečkanje ceste pred OŠ in vrtcem, urejen
kolesarski pas, urejena parkirna mesta, namenjena staršem, ki vozijo otroke v šolo.
 Kersnikova ulica: dvignjena ploščad za prečkanje ceste pred OŠ.
 Ul. Pohorskega odreda: sprememba lokacije peš prehoda in ureditev klančin.
 Dogoše pri odcepu k centralni čistilni napravi: ureditev peš prehoda preko ceste
MOSTOVI, RAZSVETLJAVA
• priprava projektov za novo brv čez reko Dravo;
• na novo urejena razsvetljava na Limbuški cesti;
• na novo urejena razsvetljava ob Cesti v Rošpoh v Kamnici;
• posodobljena novoletna razsvetljava;
• uvajanje varčnih svetilk;
AVTOBUSNI PROMET
• priprave na preselitev avtobusnih garaž v Melje;
HIDROTEHNIKA (kanalizacija)
• zaključena 1. faza kanalizacijskega kolektorja Kamnica – Bresternica;
• zaključena 3. faza kanalizacije v Razvanju in priprava razpisa za 4. fazo;
• pričetek gradnje 1. faze sekundarne kanalizacije v Bresternici in na odseku kolektorja Studenci – Limbuš od Gozdnega gospodarstva do razbremenilnika Limbuš;
• izgradnja kanalizacijskega omrežja v Dogošah (5. in 6. faza);
• sanacija kanalizacijskega omrežja: Gledališka ulica, Kersnikova ulica, Smetanova ulica, Štrekljeva,…
• Pripravljalna dela pri gradnji kanalizacije v Kamniški grabi in med Ptujsko cesto in železniško progo v MČ Tezno;
HIDROTEHNIKA (vodovodno omrežje)
• Izgradnja največjega projekta vodovod Hrastje – 1.faza
• zamenjava cevi ob rekonstrukciji Ceste v Rošpoh v Kamnici;
• izgradnja vodovodnega omrežja: Bresternica (ob sočasni izgradnji 1. faze kanalizacije) , Razvanje (ob sočasni izgradnji 3. faze kanalizacije), …
• zaključek izgradnje 1. etape transportnega vodovodnega cevovoda za Bresternico in Jelovec ter vodovodni sistem Srednje na Kozjaku;
• priprava razpisa za izgradnjo vodovodnega omrežja v Razvanju (ob sočasni 4. fazi kanalizacije);
PLINOVODI
• vrednost investicij v letu 2005 znaša 200 mio SIT;
• izgradnja plinovodnega omrežja 5851 m (skupaj od l. 2001 do jan. 2005 že več kot 32.911 m izgrajenega omrežja in več kot 19.906 odjemnih mest)
• izgradnja 310 (2005) hišnih priključkov;
TOPLOVODI
• izgradnja toplovodnega omrežja v skupni dolžini cca 644 m;
• vrednost investicij v znaša cca 93 mio SIT;
• gradnja nove soproizvodnje toplote in elektrike TOM na Taboru;
PARKI IN ZELENE POVRŠINE
• otvoritev obnovljene fontane v Mestnem parku – gobice;
• obnova obstoječih in nakup novih klopi za parke, drevorede ter za ostale javne površine;
• obnova drevoreda ob ŠD Tabor in delno ob Krekovi ulici
• saditev novih dreves in grmovnic na zelenice, ( Špelina, Limbuš, stopnišče in rob parkirišča ob Koroški cesti, Nova Industrijska ul., krožišče na Erjavčevi ul.)
• tlakovanje in urejanje zaščite ob drevorednih drevesih, (Trg gen. Maistra, Smetanova)
• pričetek obnove javnih sanitarij na Partizanski cesti - Boby
OTROŠKA IGRIŠČA
• nakup novih igral za igrišča na javnih površinah in ureditev varne in čiste peščene podlage za igrišča, (Pekrski potok, Frankolovska, Ertlov gozdič, Bresternica, Malečnik, ter manjši igrali v Brezju in na Greenwichu)
• celotna obnova otroškega igrišča v Mestnem parku z donatorskimi in z občinskimi sredstvi;
RAVNANJE Z ODPADKI
• mednarodna verifikacija izdelane strategije razvoja na področju ravnanja z odpadki v Mariboru v okviru projekta »Municipal solid waste management Maribor«;
• sprejet program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami (LZF) odpadkov na izvoru;
• izdelano več vzporednih razvojnih scenarijev (podaljšanje ali preoblikovanje začasnega skladišča Dogoše, odvoz v Celje, gradnja ROMB-a, pospešitev gradnje obrata za MBO – kompostarno, tehnološka nadgradnja delovanja RCM, »feasibility« študija tehnologije RVT –proizvodnja industrijskega goriva in okolju prijazna energija);
• določitev mikrolokacij in dodatna oprema zbiralnic ločenih frakcij komunalnih odpadkov s posodami za komunalno odpadno embalažo (plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža);
• širjenje aktivnosti ozaveščanja prebivalcev o pomenu ločenega zbiranja odpadkov na izvoru;
• vzpostavljen je sistem zbiranja biološko razgradljivih odpadkov na izvoru in njihov pretežni odvoz v Celje;
• investicijsko zaključena gradnja III. polja za začasno skladiščenje baliranih odpadkov v Dogošah, ki se v drugi polovici decembra že pričenja polniti;
• izgrajeni spremljevalni objekti obrata za mehansko – biološko obdelavo (MBO) in kompostiranje;
• nadaljevanje aktivnosti v zvezi s sanacijo odlagališča nevarnih odpadkov Metava in sicer kot večinska obveza Ministrstva RS za okolje in prostor
• prizadevanja za izvedbo projekta odlagališča preostanka nenevarnih odpadkov;
• prizadevanja za nadgradnjo vzpostavljenega sistema embalažnine – potrošnik v ceni nakupa izdelkov že plača ravnanje z odpadno embalažo do njene končne dispozicije (koncesijo za ravnanje z embalažo ima Slopak) tako, da bi zajel tudi stroške zbiranja.
CENE KOMUNALNIH STORITEV
• delujoči modeli oblikovanja cen pri komunalnih cenah, ki so odvisne od svetovnih tržnih cen, npr. nafte oziroma plina; cene daljinskega ogrevanja ali zemeljskega plina za končne porabnike se spremenijo samo za toliko SIT, za kolikor so se spremenile cene vhodne surovine;
• zaradi ugodnih parametrov soproizvodnje elektrike in toplote v Toplotni oskrbi je bila cena variabilnega dela cene daljinskega ogrevanja v zadnjem tromesečju leta 2004 znižana za 10%;
VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
VARNOST
• aktivno delovanje varnostnega sosveta in varnostnih kolegijev v MČ in KS;
• skupni projekti policistov in redarjev ter paznikov ter inšpekcijskih služb (vandalizem, petarde, peš cona, mestni park, …);
ZAŠČITA IN REŠEVANJE
• obnova prostorov v objektu Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje in selitev regijskega centra za obveščanje in alarmiranje Uprave RS za zaščito in reševanje na lokacijo ob Cesti proletarskih brigad; združitev državnih in mestnih služb na eni lokaciji;
• izvajanje projekta »Obramba pred točo z letali«;
• dobava 4 gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva in podpis pogodbe za nakup 2 vozil za javni zavod za gasilsko in reševalno službo;
• Dnevi zaščite in reševanja 2005;
• logistična podpora javnih služb ob Pastoralnim dnevu mariborske škofije;
• izvajanje ukrepov zaščite in reševanja ter nalog zaščite, reševanje in pomoči ob ujmah v maju, avgustu in septembru;
• izvajanje novih vsebin dela in programov v Izobraževalnem centru Pekre – Dom Reševalcev;
OSTALO
• Prenova mariborske Kadetnice (celotna obnova);
• Mariborski zapori - 2. faza prenove pripora;
STANOVANJSKA GRADNJA
• intenzivna gradnja – nastajajo nove soseke (letno zgrajeno v zadnjeih letih nekaj sto stanovanj):
 ob Pekrski gorci,
 na Teznu,
 v Limbušu,
 v Radvanju
 in ob Pristanu
• v pripravi je obsežna gradnja:
 na Poljanah,
 na Pobrežju,
 na Studencih,
 na Teznu in drugod;
• otvoritev objekta neprofitnih stanovanj v Ribiški ulici (27 stanovanj);
• položitev temeljnega kamna za objekt neprofitnih stanovanj na Poljanah (130 stanovanj);
POSLOVNI IN UPRAVNI PROSTORI
• izvedeni javni pozivi k dajanju ponudb za najem poslovnih prostorov (razpisanih 41 prostorov, oddanih 20);
• obnova poslovnih prostorov na naslednjih lokacijah: Koroška c. 21, Pobreška c. 6, Valvasorjeva ul. 94;
• priprava razpisa za sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedru;
• sodelovanje v evropskem projektu PRIME (učinkovita raba energije );
• pridobivanje gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe na Slovenski ulici 28;
• pridobivanje gradbenega dovoljenja za rušitev stavbe na Taborski 10;
• sodelovanje z upravniki stavb pri obnovi skupnih delov stavb;
• sodelovanje pri reševanju problematike v nekdanji vojašnici v Melju;
• prodaja nerentabilnih poslovnih prostorov;
• obnova fasade na Slovenski ulici 8;
• pripravljena in izdelana projektna dokumentacija za izvedbo projekta Žički dvorec z objektom pogorišča;
• izdelana projektna dokumentacija za obnovo objekta Vošnjakova 1;
• izdelava projektov in pridobitev gradbene dokumentacije za rušitev in novogradnjo objekta MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci;
• ureditev prostorov Rotovški trg 9 – preselitev Mestne redarske službe;
• ureditev prostorov Grajski trg 7/I – preselitev GIC službe;
• ureditev razstavnega salona na Grajski ulici 7 – po požaru;
• ureditev posameznih prostorov v zgradbi na Ulica heroja Staneta 1 (v skladu s programom prenove);
• razrešitev lastninskih vprašanj v zvezi z gradnjo objekta Maistrov trg 3, razpis arhitekturnega natečaja in pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev obstoječih objektov na lokaciji;
PROSTORSKI RAZVOJ
• izvedba predhodnih obravnav za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Mestne občine Maribor: v 17 KS in MČ se je zvrstilo 26 obravnav, ki se jih je udeležilo več kot 1000 občank in občanov. Na podlagi obravnav je bilo vloženih 350 vlog za spremembo namenske rabe. Opravljenih je bilo tudi 14 obravnav s strokovnimi in političnimi javnostmi.
• priprava strokovnih podlag za analizo razvojih možnosti v okviru priprave strategije prostorskega razvoja MOM; področje poselitve, naselja in analiza pobud za spremembo namenske rabe, družbena infrastruktura.
• izdelava prostorskih podlag za opredelitev prometnega omrežja (novih tras severne obvoznice, južne obvoznice z navezavo na avtocesto,…) in razvojnih možnosti komunalne infrastrukture;

SPREJETI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI
• Odlok o zazidalnem načrtu na Malečnik – center;
• Odlok o lokacijskem načrtu za del prostorske planske enote RT 7S (med Kočevarjevo ulico, Koroško cesto in Belačevo ulico);
• Odlok o zazidalnem načrtu za širše območje Puhove ulice na Pobrežju;
• Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje rekreacijskih površin na Mariborskem Pohorju – sektor Bellevue;
• Odlok o ureditvenem načrtu za del območja S8 (del PPE Rt6-KIS – območje med Strossmayerjevo in Prežihovo ulico ter med Gosposvetsko in Koroško cesto);
• Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za športni park Tabor
• uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju
• Odlok o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S (območje med Dravograjsko cesto, podaljškom ceste Proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici v Mestni občini Maribor

PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI
Akti, ki se že izvajajo, vendar so v različnih fazah izvedbe:
• spremembe zazidalnega načrta za S-8
• državni lokacijski načrt za vzporedni magistralni plinovod M 1/1 Ceršak – Kidričevo
• odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
• spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje rekreacijskih površin na Mariborskem Pohorju – sektor Habakuk
• občinski lokacijski načrt za del prostorsko planske enote St 1-SD Studenci Maribor
• spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Ta 14 – P (območje bivše Jeklotehne)
• spremembe in dopolnitev zazidalnega načrta za del S - 34 – križišče ob ulici Veljka Vlahoviča
• spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja S 8 in Š 8/1 – Pristan v
• Mariboru
• občinski lokacijski načrt za del območja St 11 P – del novih stanovanjskih površin v Damiševem naselju na Studencih v Mariboru
• občinski lokacijski načrt za del območja Ko 2 S –površine za stanovanjsko gradnjo - na severnem robu naselja Košaki -vzhodno od AC Slivnica – Pesnica
• občinski lokacijski načrt za del PPE Rt 7-S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo ulico ter Koroško cesto) v Mestni občini Maribor
• spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za gručo Rošpoh v Mestni občini Maribor
• spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta srednješolskega centra ob Ljubljanski ulici v Mestni občini Maribor
• občinski lokacijski načrt za del območja St 6 S v Mestni občini Maribor (stanovanjsko območje Studenci2 – Europan)
• občinski lokacijski načrt za del območja Po 6-S v Mestni občini Maribor (stanovanjsko območje vzhodno od ulice Veljka Vlahovića)
• občinski lokacijski načrt za del območja Br 3 S (območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Ulici borcev) v Brezju v Mestni občini Maribor
• občinskega lokacijskega načrta za del območja Po 10 S (območje za individualno stanovanjsko gradnjo ob Novi ulici) na Pobrežju v Mestni občini Maribor
• lokacijskega načrta za del območja Ra 5 S (območje za individualno stanovanjsko gradnjo južno od Rožnodolske ulice) v Mestni občini Maribor
MESTNI SVET

• Izvedenih 11. rednih sej (z 12. nadaljevanji)
• Izvedena 1. izredna seja;
• sprejetih 32 odlokov;

V letu 2005 je mestni svet zasedal na 11. rednih sejah, ki so imele 12 nadaljevanj in 1 izredni seji (skupaj 12 sej, 12 nadaljevanj).

Zap. št. datum
seje datum
nad. datum
nad. datum
nad.
1. 23. seja 31.01.2005 02.02.2005
2. 18. izredna 14.02.2005
3. 24. seja 28.02.2005 15.03.2005
4. 25. seja 29.03.2005
5. 26. seja 25.04.2005 10.05.2005 13.05.2005 30.05.2005
6. 27. seja 30.05.2005 - - -
7. 28. seja 10.06.2005 27.06.2005 - -
8. 29. seja 27.06.2005 04.07.2005 19.09.2005 -
9. 30. seja 19.09.2005 26.09.2005 - -
10. 31. seja 26.09.2005 03.10.2005 - -
11. 32. seja 07.11.2005 14.11.2005 21.11.2005
12. 33. seja 19.12.2005 22.12.2005

Mestni svet je obravnaval naslednja gradiva:

FINANČNO PODROČJE

PRORAČUN
Odlok o proračunu MOM za leto 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2005
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna MOM v letu 2005
Poročilo o izvrševanju proračuna I-VI 2005
Izhodišča za pripravo proračuna 2006
Odlok o proračunu MOM za leto 2006 in Načrt razvojnega programa za obdobje 2006 – 2009

POROČILA O DELU IN ZAKLJUČNI RAČUNI
Poročilo o delu in zaključni račun Zavoda za turizem Maribor za poslovno leto 2004
Zaključni račun proračuna MOM za 2004
Poročilo o delu JPZGSZ z zaključnim računom za leto 2004 in poročilo o delu nadzornega sveta JP GSZ za leto 2004
Informacija o letnem poročilu javnega podjetja Toplotna oskrba d.o.o. Maribor
Poročilo o delu z realizacijo finančnega načrta javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2004
Program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči za leto 2005 s finančnim načrtom

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

ODLOKI O LOKACIJSKIH NAČRTIH
Odlok o lokacijskem načrtu za del Rt 7- S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo, Kosarjevo in Koroško cesto
Odlok o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9 S
Odlok o lokacijskem načrtu za del prostorsko planske enote Rt 7 S
ODLOKI O UREDITVENIH NAČRTIH
Odlok o ureditvenem načrtu (URN) za del območja S 8 (del PPE Rt 6- KIS – območje med Strossmayerjevo in Prežihovo ulico ter med Gosposvetsko in Koroško cesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje rekreacijskih površin na Mariborskem Pohorju – Sektor Bellvue
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje Š 5 – Športni park Tabor
Odlok o ureditvenem načrtu za del območja Krčevina (PPE Rt 15 – Z
ODLOKI O ZAZIDALNIH NAČRTIH
Odlok o zazidalnem načrtu za Malečnik center
Odlok o zazidalnem načrtu za del cone Po 6 S
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu soseske S – 8
INVESTICIJSKI PROGRAMI
Investicijski program za obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor
Investicijski program – adaptacija in dograditev ter zunanja ureditev podružnične šole Brezje
Sprememba investicijskega programa obnova in adaptacija mariborskega gradu
OSTALO
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici na območju MOM
Informacija o pripravi strategije prostorskega razvoja MOM in prostorskega reda MOM

KOMUNALNO PODROČJE

Odlok o koncesiji za graditev sedežnice Poštela
Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2005
Oblikovanje cen komunalnih storitev za leto 2006
Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v MOM
Poročilo o izvajanju programa ravnanja z odpadki – poročilo 2004
Izvajanje programa ravnanja z odpadki – poročilo o stanju 2005
Odlok o javni snagi in čiščenju javnih površin
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju MOM
Spremembe in dopolnitve Odloka o rabi javnih površin in komunalnih taksah za njihovo uporabo
Odlok o zagotavljanju reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili
Sklep o zagotovitvi sredstev za sanacijo plazu Rošpoh
Ukrepanje po neurjih v dneh 11.07. in 1.08.2005

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica Maribor
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – prva obravnava (33. seja)
Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor p.o. v javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor
Cene programov mariborskih javnih vrtcev
Sklep o pristopu MOM k projektu ustanovitve gerontološkega centra v Mariboru

STAVBNA ZEMLJIŠČA

Nakupi stvarnega premoženja – stavbna zemljišča
Program menjave/prodaje stvarnega premoženja – stavbna zemljišča
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo v delu PPE Rt 7 S

GOSPODARSTVO

Regionalni razvojni program statistične regije Podravje in informacija o gospodarskih gibanjih v MOM
Informacija o stanju gospodarstva v MOM
Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v MOM – 33. seja
Odlok o koncesiji za delovanje zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
Informacija o aktivnostih povezanih z vzpostavitvijo zavetišča za živaliOSTALA PODROČJA

Odlok o prenehanju veljavnosti odlokov
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem
Strateški načrt informatizacije MU 2003-2010
Zagotovitev pogojev za izgradnjo Fakultete za kmetijstvo
Problematika vrnitve nepremičnin po zahtevku Rimskokatoliškega škofijstva Maribor
Spremembe Poslovnika MS in Statuta MOM
Soglasje k cenam pogrebnih storitev na pokopališčih, ki so v upravljanju KS za leto 2005
Sklep o določitvi najemnine za najem prostora za grobove na pokopališčih, ki so v lasti MČ in KS.
Sklep o določitvi meril za financiranje MČ in KS
Soglasja za brezplačno pridobitev nepremičnin
Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov
Sklepi o neodplačnem prenosu lastninske pravice
Sklepi o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o podaji soglasja k spremembam in dopolnitvam statuta JZ Dvorana Tabor
Sklep o podaji soglasja k aktu o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi MRA
Poročilo o inventuri 31.12.2004
Poročilo varuhinje bolnikovih pravic
Trendi varnostnih pojavov

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
IMENOVANJA ŽUPANA

KOMISIJA
obravnavanih 49 predlogov
IMENOVANJA ŽUPANA
Predlog za imenovanje direktorja JP Toplotna oskrba d.o.o. Maribor
Predlog za imenovanje direktorja javnega podjetja Mariborski vodovod d.o.o.,
Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja JP Snaga d.o.o. Maribor
Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta JP GSZ kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM)

KOMISIJA ZA IMENOVANJE ULIC

Odlok o poimenovanju Svetle ulice in Ulice nadvojvode Janeza v naselju Maribor
Odlok o poimenovanju nove ulice v naselju Maribor
Odlok o spremembi poteka in poimenovanju ulic v naselju Maribor

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Predlog za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Maribor in določitev datuma podelitve priznanja Mestne občine Maribor v letu 2005

URADNA PREČIŠČENA BESEDILA – POTRDITEV:

Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Maribor
Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v občini Maribor
Odlok o distribuciji zemeljskega plina na območju MOM
Odlok o koncesiji za vzdrževanje, urejanje pokopališč in pogrebne storitve na pokopališčih
Odlok o merilih in kriterijih za določanje višini priključnin na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Odlok o koncesiji za vzdrževanje in upravljanje infrstrukturnih objektov tržnic

V letu 2005 je bilo obravnavanih 32 odlokov ter 6 poročil o delu in zaključnih računov :

O D L O K I število
Lokacijski načrti 3
Ureditveni načrti 4
Zazidalni načrti 3
Investicijski programi 3
Ostali odloki s prostorskega področja 1
Skupaj odloki prostorsko načrtovanje 14
Komunala 4
Družbene dejavnosti 3
Stavbno področje, gospodarstvo, komisija za imenovanje ulic in ostalo 8
Proračun 3
Skupaj odloki 32

POROČILA O DELU IN ZAKLJUČNI RAČUNI 6

UPRAVA
POSODABLJANJE UPRAVE - projekt 3i:
IZOBRAŽEVANJE
• Interna predavanja na aktualne teme predvsem glede nove zakonodaje;
• Izvedba tečajev angleškega jezika za zaposlene v mestni upravi;
• Izvedba tečajev računalništva za zaposlene v mestni upravi;
INFORMATIZACIJA
• Izveden razpis za razširitev strežniškega omrežja, posodobitev mrežne varnosti in varnosti
podatkov, širitev terminalnega okolja ter za nakup računalniške opreme;
ISO STANDARD
• izvedena zunanja kontrolna presoja v mesecu juniju 2005;
ODPRTA UPRAVA
• organizirani mestni forumi;
• redni osebni razgovori župana, predstojnikov organov, služb in organizacij v mestni upravi z občankami in občani;
• permanentna elektronska komunikacija z občani;
• omogočen dostop javnosti do digitalnih prostorskih aktov;
• izvedba predhodnih obravnav za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda MOM (36 obravnav)
REGIONALNO IN MEDMESTNO SODELOVANJE
MEDMESTNO SODELOVANJE
• Sodelovanje s partnerskimi mesti, posebej Gradec, Marburg, Kraljevo, Szombathely, Osijek ;
• Sodelovanje z drugimi mesti (oživljanje starih vezi, vzpostavljanje novih): Harkov (Ukrajina), Bayreuth (Nemčija), Niš (Srbija);
• sodelovanje pri mednarodnih projektih:
• Medmestno sodelovanje na športnem področju: mednarodne igre šoloobveznih otrok v mestu Coventry (Anglija); sodelovanje z občino Vodnjan (Hrvaška);
REGIONALNO SODELOVANJE
• aktivno delovanje v okviru Skupnosti občin Slovenije;
• povezovanje in reševanje skupnih problemov 12 občin: Maribor, Hoče-Slivnica, Miklavž na dravskem polju, Starše, Duplek, Rače-Fram, Pesnica, Šentilj, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
• akcijski načrt Strategije elektronskega poslovanje lokalnih skupnosti, aplikacije: e-vrtci, elektronski upravni postopki lokalne samouprave;
• aktivnosti v okviru Konzorcija za razvojne naloge Podravja (Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov, Regionalni sklad dela za Podravje, Garancijski sklad); v konzorcij so leta 2005 pristopile še nove občine;
• aktivnosti v okviru Statistične regije Podravje pri realizaciji regijskih projektov;
• povezovanje občin v okviru drugih regionalnih projektov (obramba pred točo, Krajinski park Pohorje, CEGOR, Regijski ekonomsko socialni svet Podravja, …);

Sodelovanje pri mednarodnih projektih:
• sodelovanje v mednarodnem projektu »Obmejna regija na poti digitalizacije«;
• sodelovanje v mednarodnem projektu »Ecoprofit«;
• sodelovanje v bilateralnem projektu »Evroregija«; sodelujoče občine na slovenski strani:
Slovenska Bistrica, Ormož, Oplotnica, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Maribor, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj; k projektu je v imenu pomurskih občin pristopila Razvojna agencija Mura;
• sodelovanje v regijskem projektu »Trajnostno upravljanje območja reke Drave«, namen
projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 reke Drave.
PROJEKTI, FINANCIRANI IZ SKLADOV IN PROGRAMOV EU

Kohezijski sklad
• »Projekt izgradnje kanalizacije in malih čistilnih naprav« (Varovanje vodnih virov na širšem območju CČN). Projekt je v fazi priprave dokumentacije, ki je podlaga za uvrstitev na prednostno listo slovenskih projektov za finančno obdobje 2007 – 2013. Razdeljen je na dve fazi (sodeluje tudi občina Miklavž); prva zajema izgradnjo omrežja in malih ČN na vodovarstvenem območju ter izdelavo hidravličnega modela z optimizacijo povezave kanalskega omrežja z CČN Maribor, druga faza zajema preostala območja. Ocenjena vrednost obeh faz je cca 30 mio €.
• »Projekt izgradnje končnega odlagališča nenevarnih odpadkov«, projekt je v fazi odločitve ali se nadaljuje na opredeljeni lokaciji ali se poišče druga rešitev. Ocenjena vrednost je cca 11 mio €.

Evropski sklad za regionalni razvoj (Strukturni skladi)
• Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in Komunalna direkcija sodelujeta pri izvajanju projekta 1. faza ceste Ledina TAM vključno s komunalno infrastrukturo (Proizvodna cona Te5 Tezno), od leta 2005 do 2006. Celotna vrednost projekta je 279.037.782 SIT, sofinanciranje Strukturnih skladov 169.106.940 SIT.

Program »Inteligentna energija Evropa«
• Pridobitev sofinanciranja Evropske komisije za projekt ustanovitve »Energetske agencije Podravja« (vključenih 15 občin) za izvajanje programov, ki vzpodbujajo trajnostno rabo energije na lokalni ravni, trajanje od 2006 - 2008. Vrednost projekta je 392.307 €, od tega MOM 167.307 €.

Program INTERREG IIIA Slovenija/Madžarska/Hrvaška
• Projekt »Bastion« – Mestna občina Maribor in Pokrajinski muzej Maribor sodelujeta v projektu obnove bastije v gradu in za izboljšanje kulturne in turistične dejavnosti čezmejnega pomena (Varaždin), trajanje 2005-2007. Vrednost projekta 108.004.700 SIT, od tega 94.288.103 SIT program Interreg in 13.716.597 SIT MOM.

Program INTERREG IIIB
• Tehnika ocenjevanja tal v urbanih naseljih- implementacija planskega postopka TUSEC –IP, od leta 2003 do 2005, številka projekta: DE/1-2/1.1/8. Rezultat projekta bo postopek, kako oceniti kakovost tal in to informacijo uporabiti pri planiranju. Rezultati projekta bodo služili kot strokovna podlaga za pripravo evropske zakonodaje s tega področja.

Program INTERREG IIIC: Ecoprofit International
• Partnerska mreža med javnim in zasebnim sektorjem za trajnostni razvoj strategij razvoja in družbe, od leta 2004 do 2006, številka projekta: 2E00411-B. Temelji na ideji, da izvajanje zahtev okoljskih predpisov za podjetja ne pomeni le finančno breme, temveč lahko celo predstavlja velike finančne prihranke. Tako lahko z okoljskimi vlaganji dosežemo celo zelo velike pozitivne ekonomske učinke. Namen projekta je tudi povezovanje med strokovnimi službami občine, v projekt vključenimi podjetji, univerzo, strokovnimi institucijami iz regije in gospodarsko zbornico, pa tudi z mrežo Ekoprofit podjetji iz občine Gradec.

Program URBACT
• Iniciativni program URBACT: tematsko omrežje Kulturne dejavnosti in ustvarjalne panoge: gonilna sila prenove mest. Sodelovanje na delavnicah s primeri dobre prakse, vodilni partner Lille, Francija. Od leta 2004 - 2006, štev. projekta 869.
Projekt se v celoti ne financira iz sredstev EU, saj več kot polovico sredstev prispevajo partnerska mesta s plačilom članarine (30.000 evrov – Maribor si to članarino deli z Velenjem v razmerju 60% (Maribor – 18.000 evrov): 40% (Velenje)

Program PHARE CBC Slovenija/Avstrija 2002
• »Čezmejne regije na poti digitalizacije« (Cross Border Region Goes Digital), projekt oblikovanja prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu gospodarstvu omogoča podjetnikom enostaven način pridobivanja informacij o prostoru za investicijo oziroma o razpoložljivih prostorih za nakup ali najem. Trajanje projekta od 2004-2005. Številka projekta: 4908701.01.01.0011. Vrednost projekta 379.192 €, od tega je MOM sofinancirala 99.832 €. Končan projekt 2005.

NEKATERE VEČJE INVESTICIJE V LETU 2005
NEKATERE VEČJE DOKONČANE INVESTICIJE V LETU 2005
Poslovno-trgovski center "BAUHAUS" ob Tržaški cesti
Študentski domovi - Lent B - 253 postelj
SBM - Oddelek za psihiatrijo
Stanovanjska soseska "POLJANE pri Pekrski gorci" - 150
IT Center NKBM
Poslovno-trgovski center JAGER, Radvanje
Centralna pekarna na Teznu - Kruh pecivo
Poslovno-trgovski center JAGER, Ul. Kraljeviča Marka
Nova proizvodnja avtomobilskih delov – Starkom (D. Chrysler-Unior)
Mariborska livarna - posodobitev proizvodnje
Stanovanjska soseska na Teznem - 45
Prodajni center HOFER v Preradovičevi ulici
Trgovsko-storitveno-prevozniško podjetje PLOJ
Preplastitev hitre ceste Pesnica - Melje
Ribiška ulica - izgradnja 2. Stolpiča neprofitnih stanovanj - 27
Trgovski objekt HOFER v Košakih
Posl-trgovski center TUŠ na Pobrežju - širitev
Skladiščni prostori F.A. Maik v PC TAM
Železničarski teniški klub - teniška dvorana
Poslovni center na Kardeljevi cesti
Eurospin diskont na Pobrežju
Nakup gasilskih vozil (Kamnica, Malečnik, Radvanje, Pobrežje)
Mariborska livarna - novi stroj za tlačno litje
Poslovni objekt MARCHIOL v poslovni coni TAM
Multimedijski center na Lentu - razširitev, lokali
Poslovni prostori TEND v Melju
Embalaža Maribor - investicija v novo opremo
Visoka poslovna šola – DOBA
Izgradnja vodovoda Hrastje - Vrhov dol
LGM z Minoritskim samostanom - 1. del sanacije
Koroška 9 - obnova vogalnega objekta (fasada, streha, mansarda)
Narodni dom - ureditev fasade
Kotlovnica v Hutter bloku
ZD dr. Adolfa Drolca – dvigalo
Pot na Kalvarijo, na Piramido, na Pekrsko gorco


NEKATERE VEČJE INVESTICIJE V TEKU V LETU 2005
Prenova mariborske Kadetnice (celotna obnova)
Izgradnja Vzhodne AC (most)
SBM - Ušesni oddelek in otorinolaringologija
Trgovski center TUŠ na Poljanah
Novi objekt Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Investicija Siemensa v TVT Nova - posodobitev proizvodnje
Poljane S-16 - izgradnja neprofitnih stanovanj – 130
Stanovanjski objekti na Sernčevi ulici – 56
Stanovanjska soseska hiš – RADVANJE
ŠCP - izgradnja AH Bolfenk - 12 bungalovov + bazen
Izgradnja Vzhodne Avtoceste (Vodolska cesta)
Kogeneracija v Toplotni oskrbi Maribor - II. Faza
Mariborska livarna - posodobitev proizvodnje
Poslovni center PORSCHE v Košakih – razširitev
Ljudski vrt - večnamenska dvorana
Bowling center Tezno
Elektro Maribor - Razdelilna tranformatorska postaja Melje
Stanovanjska soseska vrstnih hiš "Limbuška oaza"
Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Limbuš - R2-435
Stanovanjski kompleks v Kamnici
Stanovanjski objekt ob Pohorski cesti (južno od Jagra)
ZZV - izgradnja laboratorija ob Ptujski cesti
Palfinger - proizvodnja avtodvigal
Večnamenska športna dvorana Radvanje
Poslovno-trgovski objekt ob Zadružnem domu (vzhodni del)
Stanovanjsko poslovni objekt Razvanje
Objekt Štajerski avtodom ob Jadranski
Izgradnja vodovodnega omrežja – investicije
Železniška postaja Maribor - 1. faza obnovitvenih del
Obnova železniškega mosta - levi opornik
OŠ Draga Kobala – telovadnica
LGM z Minoritskim samostanom - 2. del sanacije
Začasno skladišče reciklata v Dogošah
Maistrov trg 3 - pridobitev prostorov
Veslaški center Bresternica - I. faza
JP Nigrad - širitev hale (nadstrešnica) in nadzidava upravne stavbe
Pokrajinski muzej - projekt BASTION
Novi regijski center za obveščanje
Mariborski zapori - 2. faza prenove pripora
Varstvo voda – lizimeter
Obnova Boby-bara
Kulturni dom Pekre


vodoravna delilna črta