Vabilo na nadaljevanje 33. seje 22.12.2005 ob 13:30 uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
                                                                    

 
Številka: 06202-012/2005
Datum:   20. december 2005
 
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)
 
 
 
S K L I C U J E M
NADALJEVANJE 33. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,
ki bo v četrtek, 22. decembra 2005 ob 13. 30 uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131
 
z naslednjim dnevnim redom:
 

  1.
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  4.
Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov – nadaljevanje
  8.
Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 – druga obravnava GMS - 444
  • Odgovori na pobude in vprašanja odbora in komisij Mestnega sveta ter svetnic in svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Maribor K GMS - 444
  9.
Sklep o določitvi meril za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti GMS - 464
 10.
Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) kot predstavnika zainteresirane strokovne javnosti v svet Zavoda Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru GMS – 467
 11.
Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor GMS - 468
 12.
Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I GMS – 469
 13.
Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda vrtec Jadvige Golež GMS – 470
 14.
Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor GMS – 471
 15.
Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Mladinskega doma Maribor GMS – 472
 16.
Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Športni center Maribor GMS – 473
 17.
Predlog evidentiranih kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru GMS – 474
 18.
Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 475
 19.
Prodaja solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 471/1 k.o. Melje (v naravi ½ hodnika) in prodaja solastniškega deleža pralnice Pohorska 14 GMS - 456
 20.
Odlok o lokacijskem načrtu za del PPE Rt 7 – S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo ulico ter Koroško cesto) – prva obravnava GMS – 199
 21.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – druga obravnava GMS – 299
 22.
Informacija o stanju gospodarstva v Mestni občini Maribor GMS – 458
 23.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu soseske S – 8 ( za območje med Smetanovo ulico, Prežihovo ulico, Koroško cesto in Turnerjevo ulico, razen območij občinskih lokacijskih načrtov v pripravi) – prva obravnava GMS – 461
 24.
Sprememba investicijskega programa Obnova in adaptacija mariborskega gradu GMS – 457
 25.
Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 459
 26.
Izvajanje programa ravnanja z odpadki – poročilo o stanju v letu 2005 GMS – 463
  7.
Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2006 GMS – 482 – nadaljevanje
 27.
Nakupi stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s Programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP GSZ 2005 s finančnim načrtom GMS – 465
 28.
Posamezni program prodaje/menjave stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS – 466
 29.
Odlok o spremembi poteka in poimenovanju ulic v naselju Maribor GMS - 476 – skrajšani postopek
 30.
Soglasja za brezplačno odsvojitev nepremičnin v last družbe DARS GMS - 477
 31.
Predlog odločitve o upravljanju s stavbo Union GMS -478

 
 
Ž U P A N
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el
 
 
VABLJENI:
-          člani mestnega sveta
-          direktorica mestne uprave
-          predsednik  nadzornega odbora MOM
-          direktorji javnih podjetij
-          poročevalci
 
OBVEŠČENI:
-          direktorji in vodje služb mestne uprave
-          predstavniki  svetov MČ in KS
-       člani nadzornega odbora MOM
-       mestni mladinski svet
-          sredstva javnega obveščanja
 
 
Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)


 
 
 
 
 
 


vodoravna delilna črta