V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 21,9 mlrd tolarjev odhodkov
vodoravna delilna črta
15.12.2005

Za sejo mestnega sveta, ki bo 19. decembra, je pripravljeno gradivo za drugo obravnavo predloga odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006.

Za sejo mestnega sveta, ki bo 19. decembra, je pripravljeno gradivo za drugo obravnavo predloga odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006. Prva obravnava predloga proračuna je bila 14. novembra 2005.

Mestna uprava je pri pripravi gradiva upoštevala novo oceno prihodkov in odhodkov, ter predloge in pripombe odborov mestnega sveta ter svetnic in svetnikov. Gradivu so priloženi tudi podrobnejši odgovori na pobude in predloge iz prve obravnave proračuna.

Prihodki v drugi obravnavi proračuna so v primerjavi s prvo obravnavo višji za 976,1 mio tolarjev predvsem zaradi dosedanje realizacije prihodkov v letu 2005 in posledičnega zvišanja planiranih prihodkov za leto 2006, delno pa kot posledica na novo pridobljenih prihodkov. Spremembe so zlasti pri davčnih prihodkih (na osnovi realizacije sta zvišani turistična in požarna taksa), drugih nedavčnih prihodkih (odškodnina za degradacijo okolja), prihodkih iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prihodkih od prodaje stavbnih zemljišč in transfernih prihodkih. Nekoliko se znižujejo prihodki od stavbne pravice zaradi tega, ker je v leto 2006 vključena samo prodaja stavbne pravice za Tržnico. V obsegu zadolževanja ni sprememb. Prihodki znašajo 18,5 mlrd tolarjev (77,2 mio €).

Odhodki proračuna se v primerjavi s prvo obravnavo povečujejo za 2,7 mlrd tolarjev in znašajo 21,9 mlrd tolarjev (91,2 mio €). Odhodki so povečani zaradi prenosa ocenjenega ostanka namenskih sredstev na računu na dan 31.12. 2005 v višini 1,7 mlrd tolarjev ter zaradi višjih prihodkov v letu 2006.

Investicijski odhodki in investicijski transferi zajemajo največji delež povečanih odhodkov (2,48 mlrd tolarjev), saj gre za namenska sredstva. Za programe je namenjenih dodatnih 207 mio tolarjev.

Načrtovana sredstva za komunalne dejavnosti se povečujejo za 1,5 mlrd tolarjev (tudi zaradi prenosa namenskih sredstev iz leta 2005), za družbene dejavnosti 165,2 mio tolarjev, za šport 398 mio tolarjev in za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 253,7 mio tolarjev. V primerjavi s predlogom za prvo obravnavo se za 369 mio tolarjev povečujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje. Vrednost načrtovane sanacije Studenške brvi je 200 mio tolarjev, za rekonstrukcijo Mariborskega otoka je namenjenih 250 mio tolarjev, za sanacijo malega bazena v Pristanu 70 mio tolarjev, za izgradnjo prostorov za MČ Brezje Dogoše je namenjenih 85 mio tolarjev, za ureditev krožišč 42 mio tolarjev. Za 46,5 mio tolarjev se povečujejo sredstva za javna dela, za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva pa je namenjenih 20 mio tolarjev.


vodoravna delilna črta