Stališča do revizijskega poročila o poslovanju Mestne občine Maribor v letu 2004
vodoravna delilna črta
15.12.2005

Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Mestne občine Maribor in izreklo mnenje o:
- izkazih zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004 in
- pravilnosti poslovanja občine v letu 2004.

Računsko sodišče je revidiralo poslovanje Mestne občine Maribor in izreklo mnenje o:
- izkazih zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004 in
- pravilnosti poslovanja občine v letu 2004.
Pri tem je v skladu s svojim poslanstvom poskrbelo za obveščanje javnosti o pomembnih odkritjih revizije in svetovalo, kako izboljšati finančno poslovanje. Mestna občina Maribor ima iste želje in bo stališča Računskega sodišča v celoti upoštevala.

Izkazi zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2004

Računsko sodišče je ugotovilo, da je občina pravilno prikazala prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke občinskega proračuna za leto 2004 in je izreklo pozitivno mnenje. Računsko sodišče je ob tem opozorilo le na nekaj napak.

Opredmetena osnovna sredstva so bila izkazana za 19.393 tisoč tolarjev prenizko.
Ukrep občine: Občina je že med revizijo evidentirala opredmetena osnovna sredstva v znesku 19.393 tisoč tolarjev v poslovnih knjigah za leto 2005.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje nekaterim javnim zavodom, niso izkazane v pravilnih zneskih; občina s temi zavodi ni sklenila pogodb o prenosu sredstev, danih v upravljanje.
Ukrep občine: Občina bo z vsemi javnimi zavodi, na katere se to nanaša (področje kulture, šolstva, predšolske vzgoje, športa, zdravstva in sociale) sklenila pogodbe o prenosu sredstev, danih v upravljanje, v katerih bo tudi določila roke, do kdaj morajo javni zavodi posredovati potrebne podatke.

Občina z javnim zavodom medobčinskim stanovanjskim skladom ni imela sklenjene pogodbe o prenosu sredstev, danih v upravljanje.
Ukrep občine: Občina je 30.12.2004 sklenila pogodbo o financiranju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor v letih 2004 in 2005, 3.3. 2005 pa še aneks, kjer je določila naloge, ki jih stanovanjski sklad opravlja. Med nalogami je navedeno tudi gospodarjenje s stanovanji, ki so v lasti občine, in za katera občina izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje stanovanjskemu skladu. Občina bo sklenila tudi pogodbo o prenosu stanovanj v upravljanje (to se pretežno nanaša na stanovanja, ki so v denacionalizaciji).

Po stanju 31.12.2004 občina ni uskladila knjižnega stanja z dejanskim, ugotovljenim popisom.
Pojasnilo občine: Občina je popis terjatev in obveznosti opravila, preden so bili knjiženi vsi poslovni dogodki za leto 2004. Zato je računovodska služba knjiženja, ki so bila opravljena po popisu, označila s tekstom »po popisu«. Knjižno stanje je že usklajeno.

Pravilnost poslovanja v letu 2004

V zvezi s pravilnostjo poslovanja v letu 2004 je Računsko sodišče izreklo negativno mnenje. Za revidirano obdobje je ugotovilo, da je Mestna občina Maribor v nekaterih primerih ravnala v neskladju s predpisi.

Pri zapadlih obveznostih v znesku 732.570 tisoč tolarjev občina ni upoštevala rokov za plačevanje obveznosti.
Pojasnilo občine: Ugotovitev se nanaša na storitveno pristojbino za centralno čistilno napravo na podlagi koncesijske pogodbe iz leta 1998. Obveznosti za plačilo storitvene pristojbine v proračunu niso zajete, saj ta obveznost tudi ni neposredno prevzeta in kvantificirana. Storitvena pristojbina je predmet cene čiščenja odpadnih voda. Ob pripravi investicije in investicijskega programa se povračilo iz proračuna v osnovi ni planiralo, saj bi naj predvidena cena pokrivala celotne stroške, zato pa tudi ni bilo osnove za načrtovanje pokrivanja teh stroškov s proračunom.
Ukrep občine: Glede na to, da predstavlja velik del storitvene pristojbine strošek odplačila kapitala, in glede na zelo neugodno dinamiko odplačil tekom koncesijskega obdobja, je občina že zahtevala od koncesionarja reprogramiranje obveznosti. Dokler reprogram ne bo dosežen, tega tudi ne bo mogoče pokrivati neposredno iz proračuna.

Brez ustreznih pravnih podlag je uredila s Snago, javnim podjetjem d.o.o Maribor, zaračunavanje namenskih sredstev v ceni odvoza odpadkov (ekološki tolar) in nakazovanje teh sredstev v proračun občine.
Pojasnilo občine: Občina je pravne podlage imela. O tem je odločal tudi mestni svet. Na osnovi ocen in zahtev organov občine, da gre za sredstva mestne občine, in da je potrebno zagotoviti spoštovanje namenskosti koriščenja sredstev in preglednost, so bila sredstva izkazana v vsakoletnem proračunu, in to na prihodkovni in na odhodkovni strani.
Ukrep občine: Pripravljen bo dogovor med občino in Snago za vračilo neporabljenih namenskih sredstev v ceni odvoza odpadkov, ki so upravičena cena storitev in prihodek javnega podjetja. Povračilo stroškov pobiranja namenskih sredstev v ceni odvoza odpadkov (ekološki tolar) v znesku 15.838 tisoč tolarjev bo upoštevano v dogovoru.

Za plačilo stroškov pobiranja takse za obremenjevanje okolja v znesku 15.275 tisoč tolarjev je nezakonito uporabila sredstva takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Pojasnilo občine: Trditev ni točna. Problem je nastal zaradi pomanjkljivega državnega predpisa (uredbe), ki ni definirala načina pokrivanja stroška pobiranja takse, ki jo je predpisala. V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005 so prikazana neporabljena namenska sredstva v znesku 1.545.000 tisoč tolarjev, kar je za 15.275 tisoč tolarjev več, kot je izkazano v zaključnem računu za leto 2004. Povečanje se nanaša na stroške pobiranja takse, ki jih je občina v letu 2004 poravnala s sredstvi takse.

Brez ustreznih pravnih podlag je zagotovila prihodke od namenskih sredstev v ceni vode (ekološki tolar) v znesku 60.200 tisoč tolarjev.
Pojasnilo občine: V zaključnem računu za leto 2004 je ugotovitev upoštevana. V proračunu za leto 2005 je oblikovana postavka za plačilo Mariborskemu vodovodu.

V letu 2004 ni vložila ustreznega dela sredstev iz ekološkega tolarja iz preteklih let v znesku 50.000 tisoč tolarjev v investicije objektov za oskrbo s pitno vodo – neizvršen popravljalni ukrep.
Ukrep občine: Mestni svet je 10. 6. 2005 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005. Na proračunski postavki 1510 - Gradnja vodovodov je načrtovanih 90.069 tisoč tolarjev. To omogoča v letu 2005 v celoti realizirati popravljalni ukrep v delu, ki se nanaša na leti 2004 in 2005.

Brez ustreznih pravnih podlag je zagotovila prihodke od parkirnin v znesku 133.166 tisoč tolarjev.
Pojasnilo občine: Občina je pravne podlage imela. Prihodki od parkirnin so se v proračun nakazovali na osnovi letne pogodbe, sklenjene z Nigradom. To je bila tudi zahteva nadzornega odbora. Prihodki so bili tudi v celoti zajeti v proračunu.
Ukrep občine: Glede na ugotovitev bo občina spremenila Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (MUV 18/95).

Javnemu podjetju je neupravičeno plačala manipulativne stroške v znesku 11.451 tisoč tolarjev.
Pojasnilo občine: Ti stroški se nanašajo na letne pogodbe o vzdrževanju cest, kjer je javno podjetje stroške postopkov iskanja in koordiniranja podizvajalcev za izvedbo del stroške preneslo na mestno občino.
Ukrep občine: 4. 7. 2005 je bil javnemu podjetju Nigrad že poslan zahtevek za vračilo neupravičeno zaračunanih treh odstotkov manipulativnih stroškov v znesku 11.451 tisoč tolarjev.

Nepravilno je oddala storitve varovanja prostorov, zgradb in premoženja v skupnem znesku 44.928 tisoč tolarjev ter storitev prevoza otrok v šolo v znesku 36.615 tisoč tolarjev, ker ni izvedla javnega razpisa.
Varovanje - pojasnilo občine: Mestna občina Maribor ima varovanje prostorov, zgradb in premoženja že od leta 1995 urejeno s pogodbo, ki je bila dopolnjena leta 1998.
Ukrep občine: Glede na ugotovitve bo v kratkem izveden javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Prevozi otrok - pojasnilo občine: Javni razpis je bil izveden. Mestna občina Maribor je 10.6.2003 na podlagi izvedenega javnega razpisa sklenila koncesijsko pogodbo z Certus Avtobusni prevoz d.d. V koncesijsko pogodbo je vključeno tudi opravljanje avtobusnih prevozov učencev osnovnih šol. Osnovno merilo za izbiro je bila nujna skrb za varnost otrok v cestnem prometu.
Ukrep občine: Glede na ugotovitve Računskega sodišča bo za šolsko leto 2006/07 izveden dodatni javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za opravljanje storitve prevoza otrok v šolo.

Tekoče transfere na področju športa v znesku 287.434 tisoč tolarjev je dodelila na nepravilen način; delitev sredstev je opravila komisija, katere člani so bili tudi predsedniki ali člani športne zveze in društev, prejemnikov sredstev.
Ukrep občine: Občina bo zagotovila ustrezno sestavo komisij.

Tekoče transfere na področju kulture v znesku 99.220 tisoč tolarjev je dodelila na nepravilen način, ker ni izvedla javnega razpisa.
Pojasnilo občine: Vrhunske ljubiteljske skupine in posamezni stalni programi se že več let vključujejo v proračun (na proračunskih postavkah so navedeni posamezni prejemniki sredstev, kot so Borštnikovo srečanje, Carmina Slovenica, Knjižna založba Litera, revija Dialogi, Zborovsko tekmovanje Naša pesem, Kibla, Pekarna, Lutkovni Pristan,…). Pred začetkom proračunskega leta pridobi občina od nosilcev programov finančni načrt in program, po zaključku leta pa letno poročilo. Vrhunske ljubiteljske skupine se uvrščajo v proračun na podlagi strokovne presoje Zveze kulturnih društev Maribor.
Ukrep občine: Občina bo v prihodnjem obdobju dodeljevala transferje na področju kulture po predhodno izvedenem javnem razpisu.

Na nepravilen način je financirala delovanje klubov svetnikov v znesku 31.680 tisoč tolarjev, ker je sredstva nakazovala na račune klubov svetnikov in nima dokazil o namenu porabe nakazanih sredstev.
Pojasnilo občine: Mestna uprava je že pred časom želela spremeniti to prakso (ki je bila sicer uvedena v sodelovanju z Računskim sodiščem), a je pri tem naletela na nasprotovanje nekaterih svetniških skupin, ki so med drugim osporavale Računskemu sodišču pravico takšnega presojanja. Šele ko je župan zadržal nezakonito odločitev mestnega sveta in ko je mestna uprava pridobila stališče ministrstva za finance preden, je bilo možno na mestnem svetu pridobiti podporo za sprejem ustreznega pravilnika.
Ukrep občine: Mestni svet je na predlog mestne uprave 27. 6. 2005 sprejel Pravilnik o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ne dovoljuje več nakazovanja sredstev na račune klubov svetnikov.Odzivno poročilo

V zvezi z večino opozoril Računskega sodišča je občina že med revizijskim postopkom sprejela ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Odzivno poročilo, v katerem bodo navedeni posamezni popravljalni ukrepi, bo pripravljeno v predpisanem roku.


vodoravna delilna črta