Vabilo na 33. sejo 19.12.2005 ob 13. uri
vodoravna delilna črta

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNI SVET

 

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor

                                                                    

 

Številka: 06202-012/2005

Datum:   12. december 2005

 

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

 33. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 19. decembra 2005 ob 13. uri  v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

 

  1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

  2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

  3.

 

Potrditev zapisnika 32. seje MS MOM

 

  4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

  5.

 

Sklep o pristopu Mestne občine Maribor k projektu ustanovitve gerontološkega centra v Mariboru GMS – 455 in K GMS – 455 -  nadaljevanje

  6.

 

Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 – druga obravnava GMS - 444

  • Odgovori na pobude in vprašanja odbora in komisij Mestnega sveta ter svetnic in svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Maribor K GMS - 444

  7.

 

Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2006 GMS - 462

 

  8.

 

Sklep o določitvi meril za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti GMS - 464

 

  9.

 

Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) kot predstavnika zainteresirane strokovne javnosti v svet Zavoda Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru GMS – 467

 

 10.

 

Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor GMS - 468

 11.

 

Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I GMS – 469

 12.

 

Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda vrtec Jadvige Golež GMS – 470

 13.

 

Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor GMS – 471

 14.

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Mladinskega doma Maribor GMS – 472

 15.

 

Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Športni center Maribor GMS – 473

 16.

 

Predlog evidentiranih kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru GMS – 474

 

 17.

 

Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 475

 

 18.

 

Odlok o koncesiji za graditev sedežnice Poštela – prva obravnava GMS – 460

 

 19.

 

Prodaja solastniškega deleža nepremičnine parc. št. 471/1 k.o. Melje (v naravi ½ hodnika) in prodaja solastniškega deleža pralnice Pohorska 14 GMS - 456

 

 20.

 

Odlok o lokacijskem načrtu za del PPE Rt 7 – S (v delu med Kočevarjevo, Smetanovo in Kosarjevo ulico ter Koroško cesto) – druga obravnava GMS – 199

 21.

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor – druga obravnava GMS – 299

 22.

 

Odlok o podpornem okolju za podjetništvo v Mestni občini Maribor – prva obravnava GMS – 459

 

 23.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu soseske S – 8 ( za območje med Smetanovo ulico, Prežihovo ulico, Koroško cesto in Turnerjevo ulico, razen območij občinskih lokacijskih načrtov v pripravi) – prva obravnava GMS – 461

 24.

 

Sprememba investicijskega programa Obnova in adaptacija mariborskega gradu GMS – 457

 

 25.

 

Informacija o stanju gospodarstva v Mestni občini Maribor GMS – 458

 

 26.

 

Izvajanje programa ravnanja z odpadki – poročilo o stanju v letu 2005 GMS – 463

 

Vabilu prilagamo:

 

- Gradiva  (za 9., 10.,11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točko predlaganega dnevnega reda):

 

q       Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) kot predstavnika zainteresirane strokovne javnosti v svet Zavoda Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru GMS - 467

 

q       Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor GMS - 468

 

q       Predlog za imenovanje tretje predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I GMS - 469

 

q       Predlog za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda vrtec Jadvige Golež GMS – 470

 

q       Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Lesarska šola Maribor GMS - 471

 

q       Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice Mladinskega doma Maribor GMS - 472

 

q       Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja Javnega zavoda Športni center Maribor GMS - 473

 

q       Predlog evidentiranih kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru GMS - 474

 

q       Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej narodne osvoboditve Maribor GMS – 475

 

- Realizacijo 17. sklepa 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor (k 3. točki dnevnega reda)

 

 

- Dodatna gradiva:

 

§         K GMS – 462 Izpis sklepov – Oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev v letu 2006 

 

§         K GMS – 458 Dopisa Območne obrtne zbornice Maribor in Gospodarske zbornice Slovenije, Območna zbornica Maribor

 

§         K GMS –  455 Podlage za pilotni projekt - Ustanovitev Gerontološkega centra Maribor

 

§         K GMS – 461 Dopolnitev 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu soseske S-8

 

 

- Predloge za razširitev dnevnega reda:

 

§   Nakupi stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu s Programom gospodarjenja s stavbnimi zemljišči JP GSZ 2005 s finančnim načrtom GMS – 465

 

§   Posamezni program prodaje/menjave stvarnega premoženja – stavbna zemljišča v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin GMS – 466

 

§   Odlok o spremembi poteka in poimenovanju ulic v naselju Maribor GMS - 476 – (skrajšani postopek)

 

- Zapisnik 32. seje MS MOM

 

 

- Stališča delovnih teles (odbor za lokalno samoupravo in splošne zadeve, odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, odbor za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja, odbor za gospodarstvo, statutarno-pravna komisija, odbor za kulturo, šolstvo in šport)

 

 

- Statut Mestne občine Maribor (neuradno prečiščeno besedilo)

 

 

Opomba:

 

Gradivo GMS – 455 Sklep o pristopu Mestne občine Maribor k projektu ustanovitve gerontološkega centra v Mariboru za 5. točko predlaganega dnevnega reda prejeli pred 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

 

 

 

Ž U P A N

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el

 

 

 

VABLJENI:

 

-          člani mestnega sveta

 

-          direktorica mestne uprave

 

-          predsednik  nadzornega odbora MOM

 

-          direktorji javnih podjetij

 

-          poročevalci

 

 

OBVEŠČENI:

 

-          direktorji in vodje služb mestne uprave

 

-          predstavniki  svetov MČ in KS

 

-       člani nadzornega odbora MOM

 

-       mestni mladinski svet

 

-          sredstva javnega obveščanja

 

 

 

Gradiva so objavljena na internetni strani www.maribor.si (mestni svet, gradiva)

 


 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta