Proračun za področje družbenih dejavnosti
vodoravna delilna črta
23.11.2005

Največ sredstev, 7,22 mlrd, je v predlogu proračuna za leto 2006, ki je pripravljen za prvo obravnavo na mestnem svetu, namenjenih za področje družbenih dejavnosti.

Za financiranje rednih programov je predvidenih 5,65 mlrd SIT. Za program obnove objektov in opreme je predvidenih 378,4 mio SIT, za investicije pa 950,6 mio SIT in za posebne programe 236,4 mio SIT. Največje investicije so predvidene na področju kulture (Pokrajinski muzej in Lutkovno gledališče) in šolstva (dokončanje sanacije podružnične šole Brezje in izgradnja telovadnice pri OŠ Franca Rozmana Staneta).
Največ, dobre 3 mlrd SIT, bo predvidoma porabljeno za področje predšolske vzgoje, od tega je redne programe predvidenih 2,8 mlrd SIT. V letu 2006 je za obnovo objektov in opreme predvidena 101 mio SIT. Za investicijska dela je predvidenih 76,3 mio SIT, v načrtu pa je dokončanje adaptacije in dograditve centralne kuhinje vrtca Borisa Pečeta – enota Tomšičeva. Na tej postavki je vključena tudi pridobitev investicijske in projektne dokumentacije ter financiranje dela gradbenih in obrtniških del za gradnjo nadomestnega objekta vrtca v Kamnici.
Za šolstvo je namenjena 1,55 mlrd SIT, od tega za financiranje rednih programov 865,4 mio SIT. Za program obnove objektov in opreme je predvidenih 206 mio SIT, od tega za investicijsko vzdrževanje objektov 181 mio SIT. Za financiranje posebnih programov je predvidenih 66,8 mio SIT, od tega za občinske programe za otroke in mladino 56,7 mio SIT. 414 mio SIT ali skoraj trikrat več sredstev kot znaša ocena financiranja v letu 2005, je namenjenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Tako je v predlogu finančnega načrta predvideno dokončanje investicijske in projektne dokumentacije za dograditev telovadnice in ureditev okolja Osnovne šole Angela Besednjaka, dokončanje investicije v obnovo in dograditev podružnične šole Brezje (podružnica Osnovne šole Draga Kobala) ter delna izvedba investicije v dograditev in ureditev telovadnice in okolja Osnovna šola Franca Rozmana Staneta. Nova postavka je tudi sofinanciranje Walfdorske osnovne šole, ki je začela delovati v šolskem letu 2005/2006.
Za kulturo je predvidenih 1,6 mlrd SIT, od tega za redne programe 1,0 mlrd SIT. Za program obnove objektov in opreme je predvidenih 67,4 mio SIT. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih 459,8 mio SIT, od tega največ za nadaljevanje obnove in adaptacije Pokrajinskega muzeja (270 mio SIT) ter za izgradnjo Lutkovnega gledališča (140 mio SIT).
Na postavki, namenjeni za socialno varstvo, je predvidenih 0,788 mio SIT. Za financiranje redne dejavnosti v Centru za socialno delo, Centru za pomoč na domu ter za druge specifične občinske socialne programe (Varna hiša, Zavetišče za brezdomce, Center za preprečevanje odvisnosti, Materinski dom) je predvidenih 627,6 mio SIT.
Za programe na področju zdravstva je predvidenih 306 mio SIT. Največ sredstev je predvidenih za financiranje rednih programov, med katere spadajo programi za krepitev zdravja, zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in mrliško pregledna služba. Na področju zdravstva je v letošnjem letu prišlo do kvalitetnega premika na programih za krepitev zdravja z novo analitično proračunsko postavko strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja. Izvajalec je Zavod za zdravstveno varstvo.


vodoravna delilna črta