Pripombe Mestne občine Maribor na državni proračun
vodoravna delilna črta
20.10.2005

V Mestni občini Maribor so bile oblikovane in vladi posredovane pripombe, ki so nastale po prvem pregledu Predloga državnega proračuna RS za leti 2006 in 2007.

V Mestni občini Maribor so bile oblikovane in vladi posredovane pripombe, ki so nastale po prvem pregledu Predloga državnega proračuna RS za leti 2006 in 2007. Pripombe so bile posredovane tudi poslancem iz našega območja. Ministrstvo za promet: • Na proračunski postavki 2415-04-0021 rekonstrukcija Ptujske ceste bi bilo potrebno v obeh proračunskih letih zagotoviti vsaj 100 % več sredstev. Vozišče Ptujske ceste je v dolžini 3 km zelo načeto zaradi velikih prometni obremenitev, tako da neravno vozišče ob gostem prometu povzroča velik hrup in vibracije v objektih v neposredni bližini vozišča. Predvsem v letu 2006 bi moralo biti zagotovljeno toliko sredstev, da bi zamenjali voziščno konstrukcijo na najbolj kritičnem odseku v dolžini 1,5 km. • Na proračunski postavki 2415-99-0224 modernizacija ceste R3-709 pod Malečnikom ni v obeh proračunskih letih predvidenih nobenih sredstev in s tem ne bo mogoče končati niti v letu 2005 začetih del na prvem odseku Meljske ceste. Zato predlog ni pripravljen v skladu z dosedanjimi dogovori o terminskem planu obnove ceste. • Na proračunski postavki 2415-05-0014 semaforizacija Radvanjske ceste – Ceste proletarskih brigad je 42.4 mio SIT, kolikor je predvideno za leto 2006 prenizki delež iz državnega proračuna, saj ocenjena vrednost investicije presega 120 mio SIT. Zato bi morali del potrebnih sredstev iz državnega proračuna predvideti tudi v letu 2007. • Na proračunski postavki 2422-03-0020 – Povečanje hitrosti na progi Ljubljana-Maribor je predvideno 462 mio SIT za dela na postaji Maribor – Tezno v zvezi z ureditvijo samega postajališča in pa železniških tirov. V proračunu pa niso zajeta sredstva za sanacijo mostu in celovito prepotrebno obnovo železniške postaje Maribor. • Na proračunski postavki 2413-04-0010 - Posodobitev letališča Maribor v znesku 233 mio SIT je po zatrjevanju direktorja znatno prenizka vsota in da le-ta ne zadošča za tisto, kar je bilo dogovorjeno. Ministrstvo za šolstvo in šport • Na proračunski postavki 3311-06-0089 telovadnica pri OŠ Franca Rozmana Staneta predvidena dinamika zagotavljanja sredstev za to investicijo za Mestno občino Maribor ni sprejemljiva. Izvedba investicije je predvidena za leto 2006 in 2007, katere strošek (brez dosedanjih vložkov v pripravo investicijske in projektne dokumentacije) je ocenjen na 420 mio SIT, pri čemer je v letu 2006 predviden vložek 278 mio SIT in v letu 2007 142 mio SIT, za kar bi bilo na osnovi predvidenega procenta sofinanciranja iz državnega proračuna potrebno v letu 2006 zagotoviti približno 55 mio SIT in v letu 2007 28 mio SIT. Ministrstvo za kulturo: • Na proračunski postavki 18033513 – Investicije na področju kulture; 5666-Kulturni tolar - javni zavodi v obrazložitvi in prikazu razporeditve sredstev za sofinanciranje nujnih investicij na področju javne kulturne infrastrukture za javne zavode ni navedene investicije za izgradnjo Lutkovnega gledališča Maribor. Ker gre za investicijo, ki je predvidena z Zakonom o zagotavljanje sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (Ur. list RS, št. 24/98, 108/2002) in ker je investicija pripravljena za izvedbo v letih 2006 – 2008, predlagamo vključitev sofinanciranja navedene investicije, in sicer v letu 2006 z 203 mio SIT in v letu 2007 s 300 mio SIT (v okviru zakonsko previdenih zneskov sofinanciranja). • Na proračunski postavki 4577 – Strukturni skladi – EU 4555 – Strukturni skladi – spomeniki - slovenska udeležba ostaja predlog porabe sredstev za leto 2007 za obnovo kulturne dediščine iz evropskega sklada za regionalni razvoj pri omejitvah iz EPD 2004-2006 in sicer pri omejitvah na črpanje sredstev le za spomenike kulturne dediščine v državni lasti. Obrazložitev postavke kaže, da država ne načrtuje, da bi v obdobju 2007 in dalje omogočila koriščenje sredstev ESRR za obnovo spomenikov kulturne dediščine lokalnih skupnosti. Menimo, da je v interesu lokalnih skupnosti in države, da se omogoči koriščenje sredstev ESRR tudi za zahtevnejše investicije v obnovo kulturne dediščine lokalnih skupnosti. V mestni občini Maribor bi s tem olajšali sistematično obnovo in revitalizacijo starega mestnega jedra z mnogostranskimi pozitivnimi učinki (Žički dvorec, obnova Benetk, Sodni stolp, Koroška cesta, kare med Koroško cesto in Dravo,…). Predlagamo dopolnitev besedila z navedbo o vključitvi obnove kulturne dediščine lokalnih skupnosti po pravilih koriščenja sredstev ESRR od 2007 dalje ter ustrezno povečanje zneskov (predlagamo povečanje za 1.500 mio SIT). Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve • V proračunu RS za leto 2006 in 2007 ni predvidene investicije oziroma sredstev za Varstveno delovni center Polž Maribor. Priprave na investicijo, katere skupna vrednost znaša 631 mio SIT pa že potekajo. Investicija bi se sicer morala pričeti že v letu 2005, sedaj pa niti v letu 2006 in 2007 ni predvidenih sredstev zanjo. Ministrstvo za znanost • Predlagamo, da se gradivo proračuna do druge obravnave dopolni v tem smislu, da se sicer ohrani postavka Fakulteta za kmetijstvo v predvidenem znesku, vendar se izpusti navedba natančne lokacije. Javnosti se naj predstavijo izračuni vrednosti posamezne lokacije in utemeljitev samega izbora. Šele potem se v gradivo za drugo obravnavo lahko uvrsti dokončno določena lokacija. Če bodo pri tem v ospredju želje po racionalni in smiselni rešitvi problematike Fakultete za kmetijstvo, potem ne dvomimo, da bo izbrana lokacija, ki jo je ponudila Mestna občina Maribor. Prodaja državnega finančnega in stvarnega premoženja • V predlogu Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 - EPA 462-IV, Poročevalec št. 76/VII, je na strani 52 v okviru Ministrstva za okolje in prostor predvidena prodaja meteorološke postaje Žikarce v občini Duplek. Prodaja se ne zdi smiselna, saj se ni moč strinjati z navedbo, da je objekt nepotreben. Lokacija Radarskega centra Žikarce je po dosedanjih analizah še vedno aktualna, saj je predvidena tudi kot rezervna radarska lokacija za potrebe Ministrstva za obrambo zlasti pa za potrebe obrambe pred točo. Tam je nenazadnje še vedno vsa potrebna energetska in ostala infrastruktura. Na navedeni lokaciji se nahajata še dva stara vojaška radarja, ki sta konzervirana in uporabna za morebitno predelavo in še nista za uničenje.


vodoravna delilna črta