Dela na mestnih in zunajmestnih cestah v letu 2004
vodoravna delilna črta
9.12.2004

Letos zaključena rekonstrukcija Limbuške, Gosposvetske, Jurčičeve...

V letu 2004 je bil poleg Limbuške ceste urejen tudi odsek Gosposvetske ceste med Vrbansko in Strossmayerjevo. Sedaj je v celoti rekonstruirana. Na novo sta bili urejeni avtobusni postajališči ter dvignjen prehod za pešce. Na ta način je bil umirjen tudi promet pred šolami na Gosposvetski vesti. V poletnih mesecih se je začela menjava tlaka v Jurčičevi ulici, ki je bila zaključena sredi oktobra. V Jurčičevi ulici je bil zamenjan tudi vodovod ter urejeno odvodnjavanje. V teh dneh se zaključuje tudi ureditev križišča Gregorčičeve in Grajske ulice, kjer je bil na novo urejen prehod za pešce in vstopno mesto v območje za pešce.

V KS Malečnik je končana ureditev cest Lisičnik in Grušova – Močna. V teku so dela na odseku ceste Šober - Log v Bresternici, v delu krajevne ceste v Pekrah ter dela pri ureditvi odvodnjavanja na krajevni cesti v Košakih. Dokončana je Pot na rute v Razvanju in cesta Lucijin breg v Kamnici.

Obnovitvena dela potekajo na 700 m dolgem odseku Ceste v Rošpoh v Kamnici, ki bodo predvidoma dokončana v naslednjem letu. V okviru teh del je že odstranjen večstanovanjski objekt na Cesti v Rošpoh 30, ki je stal na trasi novega odseka. Predvidoma bo obnovljeno dvopasovno vozišče z enostransko kolesarsko potjo in hodnikom za pešce, zamenjan bo vodovod, meteorni kanal in vod javne razsvetljave.

V skladu s podpisanim dogovorom z MČ Brezje, Dogoše, Zrkovce so urejeni odseki ob Svenškovi ulici v Dogošah z ureditvijo pločnika. V Dogošah so v teku pripravljalna dela na cesti ob Stražunskem kanalu in cesti k športnemu parku prav tako v Dogošah.

Urejeno je parkirišče ob Panonski ulici na Teznu, v teku pa so še dela na ureditvi pločnika ob tej ulici. Urejen je bil pločnik ob Ptujski cesti. Delno je urejen pločnik ob Lahovi ulici in ob Volodjevi ulici na Teznu. V teku so pripravljalna dela za ureditev pločnika ob Plinarniški cesti z ureditvijo vzdolžnega parkiranja.

Končana je sanacija plazu v Bresternici in plazu Na griču v Kamnici. V teku so dela pri sanaciji plazu na Obrežni ulici in sanacija plazu v Kamnici in na Stolnem vrhu. Za sanacijo plazov je bilo skladno s sklepom mestnega sveta namenjenih 120 mio tolarjev iz proračunske rezerve.


vodoravna delilna črta