Mestna uprava že pripravila izhodišča za pripravo
vodoravna delilna črta
29.9.2005

Mestna uprava je v začetku septembra za obravnavo na mestnem svetu pripravila izhodišča oziroma usmeritve za pripravo proračuna mestne občine Maribor za leto 2006.

Mestna uprava je v začetku septembra za obravnavo na mestnem svetu pripravila izhodišča oziroma usmeritve za pripravo proračuna mestne občine Maribor za leto 2006, v katero je zajeta ocena prejemkov ter okvirni obseg finančnega načrta po proračunskih področjih in programih.

Skupni prihodki bodo v letu 2006 predvidoma znašali 17,2 mlrd. Struktura predvidenih prihodkov je naslednja:  12,49 mlrd SIT- davčni prihodki: najpomembnejši vir sta dohodnina 8,8 mlrd SIT in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2,6 mlrd SIT;  2,85 mlrd SIT - nedavčni prihodki: dohodki od premoženja, takse in pristojbine, prihodki od prodaje blaga;  0,6 mlrd SIT - kapitalski prihodki: prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter stavbnih zemljišč;  1,08 mlrd SIT - transferni prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti.

Za financiranje vseh predlaganih izdatkov se predlaga še zadolžitev proračuna v višini 0,593 mlrd SIT za financiranje novih investicij na področju gradnje komunalne hidrotehnike (kanalizacije) in šolstva. Predlaga se tudi prodaja kapitalskih deležev v višini 1 mlrd SIT skladno s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki jo je sprejel mestni svet na 15. seji 29. marca 2004.

Dovoljen obseg odhodkov finančnih načrtov za leto 2006 znaša 18,9 mld tolarjev. Proračunski uporabniki so dolžni v okviru finančnega načrta najprej planirati sredstva za zakonsko obvezne programe in naloge.

Za redne in posebne programe je namenjeno 12,9 mlrd SIT, za delovanje in naloge uprave, organov občine, odplačilo kreditov in oblikovanje rezerv. Največ sredstev, 7,2 mlrd SIT, je predvidenih za družbene dejavnosti in 4,8 mlrd SIT za komunalne dejavnosti.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje je predvidenih 5,5 mlrd SIT, v znesku še niso upoštevani morebitni prenosi ostanka namenskih sredstev iz leta 2005. Največ sredstev bo predvidoma namenjenih nadaljevanju sanacije in obnove Pokrajinskega muzeja (264 mio SIT) in za investicije na področju šolstva (343 mio SIT – za dokončanje sanacije podružnične šole v Brezju in za gradnjo telovadnice pri OŠ Franca Rozmana Staneta). Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest je predvidenih 733 mio SIT, za izgradnjo kanalizacije 427 mio SIT in za področje ravnanja z odpadki 294 mio SIT. Za nakupe, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč je predvidenih 1,3 mlrd


vodoravna delilna črta