Investicije na državnih in občinskih cestah
vodoravna delilna črta
8.9.2005

Obsežna gradnja komunalne hidrotehnike in cest.

V mestu na več lokacijah poteka sanacija kanalizacije in ureditev cest. V preteklem tednu je bila sanirana kanalizacija po Gledališki ulici (vrednost del okoli 17 mio tolarjev), obnovljeno vozišče in nekoliko razširjen pločnik. 31. avgusta je bila zaključena sanacija kanalizacije po Kersnikovi (vrednost del okoli 35 mio tolarjev). Ob tem so bile na delu vozišča pred osnovno šolo urejene hitrostne ovire in parkirišče. V teku so dela pri sanaciji kanalizacije po Smetanovi ulici (vrednosti okoli 40 mio tolarjev), ki bodo predvidoma končana do 20. septembra. Ob tem bo na novo urejeno celotno vozišče. Na odseku Smetanove med Strossmayerjevo in Prežihovo je predvidena nova prometna ureditev. Uveden bo enosmerni promet, parkirišča bodo urejena pod kotom 45 na južni strani, na severni strani pa vzdolžno S predvideno prometno ureditvijo bodo sproščeni pločniki in urejene kolesarske poti. V Dogošah se zaključujejo obsežna dela pri izgradnji kanalizacije.

V septembru se zaključujejo dela pri gradnji I. etape kanalizacijskega kolektorja Kamnica – Bresternica v vrednosti okoli 58 mio tolarjev. Sočasno je bil zgrajen tudi nov vodovodni cevovod za Bresternico v vrednosti 18,4 mio tolarjev. Sredi avgusta se je pričela gradnja III. faze kanalizacije v Razvanju v vrednosti 41, 7 mio tolarjev, ki bo predvidoma zaključena v novembru. Sočasno bo na trasi obnovljen tudi vodovod. Še letos bodo predvidoma začeta dela pri gradnji I. faze sekundarne kanalizacije v Bresternici ter na odseku kolektorja Studenci – Limbuš od Gozdnega gospodarstva do razbremenilnika Limbuš. Vrednost obeh investicij je več kot 100 mio tolarjev, začetek gradnje pa je predviden v oktobru. Na Limbuški cesti je bila urejena javna razsvetljava v vrednosti okoli 3 mio tolarjev.

Na področju gradnje na državnih cestah je bil za dokončanje Erjavčeve ceste med Filipičevo in Limbuško cesto na javnem razpisu že izbran izvajalec. Predvidena je izgradnja ceste z obojestranskim pločnikom in z vsemi komunalnimi vodi. Dela bodo predvidoma potekala od septembra 2005 do maja 2006. Ocenjena vrednost investicije je 65 mio SIT.

Nadaljuje se konec leta 2004 začeta obnova Ceste v Rošpoh v Kamnici V jesenskih mesecih bo v dolžini 300 m razširjeno vozišče ter zgrajen enostranski pločnik za pešce in kolesarje. Sočasno bo obnovljen vodovod, javna razsvetljava, vodi telefona in kabelske televizije. Vrednost del je 56,5 mio SIT. Izdeluje se projekt nove konstrukcije Studenške brvi v vrednosti 23 mio tolarjev. Projekt bo zaključen v novembru 2005.

Na državni cestni mreži potekajo dela na rekonstrukciji regionalne ceste v Limbušu. Do konca leta bo v Limbušu dokončano krožišče. Obnova preostalega dela ceste v Limbušu bo končana predvidoma v letu 2006. Skupna vrednost del za dokončanje krožišča znaša 300 mio tolarjev.

V zaključni fazi je oddaja del za obnovo 300 m dolgega odseka Meljske ceste in za izgradnjo 1000 m dolgega odseka Puchove ceste. Po predvidevanjih naj bi se dela začela še pred koncem leta in bila zaključena v letu 2006. Vrednost investicije je 1,1 mlrd tolarjev.

Gradnja novega mostu čez reko Dravo in dravski kanal, ki je del vzhodne avtoceste, poteka po planu. 4,5 mlrd tolarjev vredna investicija bo predvidoma dokončana leta 2007.

Za 4. etapo gradnje zahodne obvoznice se pripravlja projekt, ki bo predvidoma zaključen do konca leta. Začetek gradnje je predviden v prihodnjem letu. Trenutno potekajo odkupi zemljišč za traso.


vodoravna delilna črta