Razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem
vodoravna delilna črta
29.1.2004

V naslednjem tednu bo objavljen razpis za 24 poslovnih prostorov.

V javni ponudbi za najem poslovnih prostorov, ki bo objavljena v naslednjem tednu, bo mestna občina Maribor ponudila v najem 24 poslovnih prostorov. Med razpisanimi je tudi 9 poslovnih prostorov, ki so predlagani v Programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2004. V ožjem območju mestnega jedra je za oddajo v najem razpisanih 8 poslovnih prostorov, na Koroški cesti pa 5, od tega 4 uličnih in en dvoriščni. Poslovni prostori se, razen enega, ki je v denacionalizacijskem postopku, oddajajo v najem za nedoločen čas. V najem se bodo ponudili naslednji poslovni prostori:

Celestrina 1, površine 195,44 m2, ulični; Cesta Proletarskih brigad 77, površine 29,33 m2, ulični; Frankolovska ulica15, površine 25,01 m2, dvoriščni; Glavni trg 17/b, površine 279,24 m2, klet II.; Glavni trg 20, površine 221,92 m2, ulični; Jurčičeva ulica 8, površine 38,46 m2, II. nadstropje; Koroška cesta 8, površine 145,17 m2, ulični; Koroška cesta 18, površine 139,94 m2, ulični; Koroška cesta 21, površine 32,32 m2, ulični; Koroška cesta 63, površine 200,70 m2, ulični; Koroška cesta 105, površine 91,47 m2, dvoriščni; Krekova ulica 8, površine 31,83 m2, dvoriščni; Orožnova ulica 5, površine 52,12 m2, dvoriščni Partizanska cesta 12, površine 704,00 m2, klet; Partizanska cesta 28, površine 74,40 m2, klet; Poštna ulica 2, površine 8,12 m2, ulični; Prušnikova ulica 40, površine 213,99 m2, ulični; Ulica Staneta Severja 3, površine 54,87 m2, ulični; Ulica Staneta Severja 7a, površine 79,81 m2, dvoriščni; Ulica Staneta Severja 9a, površine 67,97 m2, ulični; Stantetova ul. 8, površine 107,71 m2, ulični; Trg revolucije 9, površine 122, m2, ulični; Vojašniška ulica 12a, površine 49,02 m2, dvoriščni; Vrazova ul. 42, površine 274,11 m2, ulični;

Najemnine so določene na podlagi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem. Pri najemnini za posamezni poslovni prostor je navedena tudi skupina dejavnosti, na podlagi katere je določena najemnina za posamezni prostor.

Podrobnejše informacije o razpisu je mogoče pridobiti v Odseku za poslovne prostore in upravne prostore, kjer lahko dobijo tudi vse ustrezne obrazce. Ponudbe se bodo zbirale 15 dni po objavi razpisa v časopisu. Ogled poslovnih prostorov je predviden dva dni po objavi v časopisu. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 90 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo tudi na spletnih straneh mestne občine Maribor www.maribor.si pod razpisi ali po telefonu 02 2201 409 ali 02 2201 410.

Odsek za poslovne prostore in upravne prostore mestne občine Maribor gospodari s 436 poslovnimi prostori, od tega je za 125 poslovnih prostorov vložen zahtevek za vrnitev nacionaliziranega premoženja. Od vseh poslovnih prostorov je praznih 32 (7,3 %), ki so v postopku denacionalizacije in 31 (7 %) ostalih poslovnih prostorov. Pripravljen je razpis za razpis za tiste prazne prostore, ki jih mestna občina Maribor lahko odda v najem.


vodoravna delilna črta