Letos že četrtič štipendije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
14.7.2005

Mestna občina Maribor bo v letošnjem letu že četrtič podelila štipendije nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. V proračunu za leto 2005 je za izplačilo štipendij, vključno z donacijskimi sredstvi, zagotovljenih 23,340.000 tolarjev.

Danes je v medijih objavljen javni razpis za podelitev celoletnih štipendij nadarjenih dijakov in študentov za šolsko oz. študijsko leto 2005/2006. V prihajajočem študijskem letu bodo že drugič podeljene tudi štipendije za podiplomski magistrski študij.

Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno drugega letnika srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega študija od vključno drugega letnika in študenti magistrskega podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

• imeti morajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, • dijaki morajo dosegati najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študenti dodiplomskega in podiplomskega študija pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8, • študenti višjih letnikov na študiju v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji, • kandidati za štipendije morajo biti vsestransko dejavni, se odlikovati z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegati vidne rezultate na zunajšolskih področjih, • prosilci ne smejo biti v delovnem razmerju, prejemati nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, opravljati dejavnosti, imeti statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, imeti druge štipendije ali drugih virov dohodkov.

V šolskem oz. študijskem letu 2005/2006 bo štipendija za dijaka predvidoma znašala 27.841 tolarjev mesečno, oziroma 334.092 tolarjev letno. Za študenta, ki študira v Republiki Sloveniji, bo predvidoma znašala 38.901 tolarjev mesečno, oziroma 466.812 tolarjev letno, za študenta, ki študira v tujini in za podiplomski magistrski študij pa 49.961 tolarjev mesečno, oziroma 599.532 tolarjev letno.

Vse, ki želijo prispevati sredstva v štipendijski sklad Mestne občine Maribor, prosimo, da prispevajo sredstva na transakcijski račun Mestne občine Maribor – TR - 01270-010000-8403, sklic 00 730000-0501-342000.


vodoravna delilna črta