9. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
29.9.2003

Vabilo na sejo.

9. seja mestnega sveta mestne občine Maribor bo v ponedeljek, 29. septembra ob 13. uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre, Bezjakova 131, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Potrditev zapisnika 8. redne seje in zapisa 1. korespondenčne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

4. Odstopna izjava članice Mestnega sveta Mestne občine Maribor

5. Pobude in vprašanja članic/članov Mestnega sveta Mestne občine Maribor

6. Predlog za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Maribor in določitev datuma podelitve priznanj in nagrad Mestne občine Maribor v letu 2003 GMS - 093

7. Odlok o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote St 9 S – druga obravnava GMS – 075

8. Odlok o zazidalnem načrtu dela območja PPE St6 (stanovanjski, poslovni, trgovski in sakralni center) – druga obravnava GMS - 079

9. Odlok o poimenovanju soseske Bilje v naselju Maribor – hitri postopek GMS – 094

10. Investicijski program za izgradnjo skladišča baliranih odpadkov v Dogošah GMS – 098

11. Investicijski program za izgradnjo Kompostarne v Mariboru GMS – 097

12. Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor GMS – 059 – (nadaljevanje)- Poročilo o pregledu zaključnega računa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2002 K GMS – 059

13. Informacija o premoženjski bilanci Mestne občine Maribor na dan 31.12.2003 GMS – 089

14. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju 1 – VI/2003 GMS – 090

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra GMS - 091

16. Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnin Mestne občine Maribor na Republiko Slovenijo zaradi gradnje odseka avtoceste Slivnica – Pesnica – pododsek Nova Zrkovska cesta II. faza GMS – 092

17. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor – prva obravnava GMS – 096

18. Odlok o spremembi odloka o avto-taksi prevozih – prva obravnava GMS – 030 (nadaljevanje)

Predlog za razširitev dnevnega reda: - Investicijski program za izgradnjo športne dvorane Železničarskega teniškega kluba Maribor GMS – 099 (gradivo je bilo posredovano 16. septembra 2003)


vodoravna delilna črta