PRORAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2006
vodoravna delilna črta
20.10.2005

Proračun Mestne občine Maribor je pripravljen za prvo obravnavo na mestnem svetu in je bil 17. oktobra posredovan mestnim svetnikom.

Proračun Mestne občine Maribor je pripravljen za prvo obravnavo na mestnem svetu in je bil 17. oktobra posredovan mestnim svetnikom. Proračun je izrazito razvojno naravnan, vključuje za mesto pomembne investicije in programe ter upošteva socialno odgovornost lokalne skupnosti. V kontekstu priprav na uvedbo € je splošni del proračuna letos prvič prikazan tudi v €.

Skupni prihodki v letu 2006 bodo predvidoma znašali 17,6 mlrd SIT (73,2 mio €). Struktura predvidenih prihodkov je naslednja: • 12,7 mlrd SIT (52,9 mio €) davčni prihodki: najpomembnejši vir je dohodnina • 2,85 mlrd SIT (11,9 mio €) nedavčni prihodki: dohodki od premoženja, takse in pristojbine, prihodki od prodaje blaga • 0,97 mlrd SIT (4 mio €) kapitalski prihodki: prihodki od prodaje zgradb in prostorov ter stavbnih zemljišč • 0,9 mlrd SIT (3,8 mio €) transferni prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti

Za financiranje vseh predlaganih izdatkov se predlaga še zadolžitev proračuna v višini 0,68 mlrd SIT (2,8 mio €) za financiranje novih investicij na področju komunalne hidrotehnike (kanalizacije) in šolstva. Predlaga se tudi prodaja kapitalskih deležev v višini 1,1 mlrd SIT (4,5 mio €).

Predlagan obseg odhodkov finančnih načrtov za leto 2006 znaša 19,2 mld SIT (80 mio €). Zbir odhodkov po funkcionalnih namenih pokaže, da je največ sredstev, 4,51 mlrd SIT (18,8 mio €), namenjenih za izobraževanje; za gospodarske dejavnosti je namenjenih 3,15 mlrd SIT (13,1 mio €), za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj 2,39 mlrd SIT (9,9 mio €), za javno upravo 3,22 mlrd SIT (13,3 mio € - znesek vključuje tudi doplačilo obveznosti in del investicij), za varstvo okolja 1,66 mlrd SIT (0,9 mio €), za kulturo in rekreacijo 2,44 mlrd SIT (10,2 mio €) in za socialno varnost 1,30 mlrd SIT (5,4 mio €).

Po področjih proračunske porabe je največ sredstev namenjenih za: • družbene dejavnosti - 7.23 mlrd SIT ali 30 mio €, • komunalo – 5,04 mlrd ali 21 mio €, • mestno upravo in organe občine – 2,84 mlrd ali 11 mio € • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – 1,56 mlrd ali 6,4 mio €, • šport – 868 mio SIT ali 3,6 mio €, • požarna varnost, zaščita in reševanje - 512 mio SIT ali 2,1 mio €

Za investicije in investicijsko vzdrževanje je predvidenih 5,6 mlrd SIT (23,3 mio €). V znesku za leto 2006 še niso upoštevani morebitni prenosi ostanka namenskih sredstev iz leta 2005. V gradivu za drugo obravnavo pa bosta že upoštevana tudi ocena ostanka namenskih sredstev na računu proračuna mestne občine Maribor na dan 31.12.2005 in prenos ostanka sredstev v leto 2006.

Za redne in posebne programe na področjih pristojnosti lokalne skupnosti, za delovanje in naloge uprave, organov občine, odplačilo kreditov in oblikovanje rezerv je predvideno 13,5 mlrd SIT (56,3 mio €). Od tega je največ sredstev, 7,2 mlrd SIT (30 mio €), predvidenih za družbene dejavnosti, 5,05 mlrd SIT (22,9 mio €) pa za komunalne dejavnosti.

Največ sredstev za vlaganja v infrastrukturo bo predvidoma namenjenih nadaljevanju sanacije in obnove Pokrajinskega muzeja - 270,8 mio SIT (1,1 mio €) in za investicije na področju šolstva (414,5 mio SIT – za dokončanje sanacije podružnične šole v Brezju in za gradnjo telovadnice pri OŠ Franca Rozmana Staneta). Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest je predvidenih 684,2 mio SIT (2,8 mio €), za izgradnjo kanalizacije 415 mio SIT (1,7 mio €) in za področje ravnanja z odpadki 294,4 mio SIT (1,2 mio €). Za nakupe, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč je predvidenih 1,3 mlrd SIT )(5,4 mio €).

Mestna uprava je pripravila proračun Mestne občine Maribor za leto 2006 štiri tedne pred rokom, ki ga predvideva zakon o javnih financah in pred rokom, ki ga predvideva poslovnik mestnega sveta.

V prvi obravnavi bo proračuna mestne občine Maribor za leto 2006 predvidoma obravnavan na 32. seji mestnega sveta v ponedeljek, 7. novembra 2005.


vodoravna delilna črta