Ukrepi za umirjanje prometa pred vrtci in pred šol
vodoravna delilna črta
31.8.2005

Postavljene ovire, s katerimi bo upočasnjen promet. Vstop v peš cono samo še s kartico ali dovolilnico Prometnega urada. Začetek postavljanja turistične in druge obvestilne signalizacije.

Tudi letos je bila pred vsemi OŠ in vrtci obnovljena talna prometna signalizacija in dopolnjena ali zamenjana dotrajana vertikalna prometna signalizacija.

Zakon o varnosti v cestnem prometu priporoča namestitev naprav in uvedbo ukrepov za umirjanje prometa, zato so bile pred nekaterimi vrtci in osnovnimi šolami že nameščene ovire: - Mladinska ulica, dvignjena ploščad za prečkanje ceste. - Focheva ulica, dvignjena ploščad za prečkanje ceste pred OŠ in vrtcem, urejen kolesarski pas, urejena parkirna mesta, namenjena staršem, ki vozijo otroke v šolo. - Kersnikova ulica, dvignjena ploščad za prečkanje ceste pred OŠ. - Ul. Pohorskega odreda, sprememba lokacije peš prehoda in ureditev klančin. - Dogoše pri odcepu k centralni čistilni napravi, ureditev peš prehoda preko ceste.

Še v načrtu: - Vinarska ulica - sprememba prometnega režima in izvedba zamika osi vozišča. - Smetanova ulica - uvedba enosmerne ulice, umestitev dvignjene ploščadi za prečkanje ceste, ureditev parkirnih mest. - Gregorčičeva ulica - ureditev parkirišča za motorna kolesa. - Majeričeva ul. - ureditev ovire za umirjanje prometa pred vrtcem. - Korčetova ul. - ureditev ovire za umirjanje prometa pred vrtcem. - Cesta na Gaj - ureditev ovire za umirjanje prometa pred vrtcem v Bresternici. - Štrekljeva ul. - ureditev ovire za umirjanje prometa pred OŠ.

V naslednjih dneh bo iz ulice Ob jarku odstranjen kiosk, s čimer bo odpravljen fizični nadzor pri vstopu/izstopu v območje za pešce. S tem bo vstop/izstop mogoč samo s kartico in dovoljenjem Prometnega urada, območje za pešce pa bo pod nadzorom 24 ur na dan.

V teh dneh so začeli postavljati turistično in drugo obvestilno signalizacijo, za katero je bil v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi na javnih cestah izdelan elaborat. Signalizacija je namenjena usmerjanju voznikov do objektov širšega družbenega pomena (kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, turističnih objektov, športnih objektov, zdravstvenih institucij, prometnih objektov, poslovno – trgovskih središč,…). Stroške izdelave in postavitve je dolžan poravnati posameznik ali podjetje, proti čigar objektu se usmerja. Pri postavitvi imajo prednost lamele širšega družbenega pomena. Če bodo prostorske možnosti dopuščale, bo mogoče postaviti tudi lamele s komercialno vsebino (gospodarski objekt), vendar največ tri za posamezni komercialni objekt.


vodoravna delilna črta