Nadaljuje se intenzivna gradnja kanalizacijskega i
vodoravna delilna črta
23.6.2005

Kmalu zaključek 3. faze pri gradnji kanalizacije v Razvanju.

Letos je bil že dokončan največji projekt vodovod Hrastje – faza I. To je finančno skupni projekt države Slovenije (programi za sofinanciranje regionalnih razvojnih programov) in Mestne občine Maribor; teritorialno glede na izvedbo pa je gradnja vodovoda projekt dveh občin, saj poteka del izgrajenega vodovoda tudi na območju občine Ruše. Vrednost projekta je 108, 98 mio SIT, od tega je Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj v imenu države zagotovila 85 % od zneska investicije brez DDV, razliko 15 % in plačilo 20 % DDV pa sta zagotovila Mestna občina Maribor in Mariborski vodovod d.d. Lani so bili položeni vsi vodovodni cevovodi v skupni dolžini 5760 m, v maju 2005 pa se je projekt z dokončanjem prečrpalne postaje Orlač in na vodohrana Vrhov dol zaključil.

Te dni se zaključuje izgradnja vodovoda po trasi III. faze izgradnje kanalizacije v Razvanju. V kraju, ki v višjih legah nima urejenega javnega vodovoda, je bil ta zgrajen po delu Krožne poti, delu Pivolske ulice, po Oberlajtovi ulici in po delu Ul. Janka Sernca do bodočega rezervoarja in prečrpalnice. Vrednost gradnje okoli 1260 m vodovoda znaša 29 mio SIT. Sočasno z gradnjo vodovoda je potekala tudi gradnja kanalizacije. Položenih je bilo 1215 m kanalizacije. Trenutno potekajo priprave za ponovno asfaltiranje ulice Janka Sernca, ostale ulice so že asfaltirane. Prvotna vrednost investicije 91,8 mio SIT bo nekoliko višja, ker bo potrebno v zaključnih delih v celoti obnoviti cestišča (tampone in asfalte) in urediti odvodnjo površinskih vod pri nekaterih cestah (ulica Janka Sernca).

Zaključuje se gradnja I. etape transportnega vodovodnega cevovoda za Bresternico in kasneje Jelovec in vodovodni sistem Srednja na Kozjaku. Ob izgradnji I. etape kanalizacijskega kolektorja Kamnica – Bresternica je bil ob kolektorju v maju in juniju 2005 položen tudi novi transportni cevovod. Skupna dolžina položenega vodovodnega cevovoda iz litoželeznih cevi (duktil) znaša 1290 m. Investicija, vredna 32 mio SIT, bo v celoti zaključena v juliju, ko bo cevovod položen preko ceste Maribor – Dravograd in priključen na obstoječo mrežo.

V Bresternici je skozi krajinski park Drava že položena I. etapa kanalizacijskega kolektorja Kamnica – Bresternica (od garaž Dravskih elektrarn Maribor do konca počitniškega naselja zahodno od Sidra). Zgraditi je potrebno še prečrpalnico odpadnih vod (pri garažah Dravskih elektrarn Maribor) in 98 m tlačnega kanalskega voda do obstoječega kanala v ulici Nad elektrarno, kar bo predvidoma izvedeno do konca naslednjega meseca. Ocenjena vrednost investicije je 57,3 mio SIT, a bo višja zaradi nepredvidenih del. Skupno bo položeno 1290 m kanalizacijskih cevi. V krajinskem parku Drava se ureja tudi sprehajalno-kolesarska pot po trasi kolektorja od avtobusnega postajališča pri garažah Dravskih elektrarn Maribor do Mehiške restavracije.

Proti koncu lanskega leta se je v naselju Dogoše pričelo urejanje V in VI faze izgradnje kanalizacije (ureditev po Ul. Kirbiševih, krajši odcepi in sanacija obstoječe kanalizacije v skupni dolžini več kot 1000m). Pogodbena vrednost del je znašala okoli 86 mio sit. Dela bodo dokončana v letošnjem letu. Ob izgradnji kanalizacije so bili urejeni tudi vsi odcepi Svenškove ulice v dolžini 1362 m in pločnik v dolžini 651 m. Ob izgradnji kanalizacije so bili urejeni tudi ostali komunalni vodi in vozišča. V letošnjem letu bodo zaključena dela pri gradnji V. in VI. Faze kanalizacije Dogoše, s čimer bo program izgradnje kanalizacije v naselju zaključen.

Predviden je pričetek gradnje kanalizacije Kamniška graba v KS Kamnica (predvidenih 40 mio SIT) in gradnja kanalizacije med Ptujsko cesto in železniško progo v MČ Tezno (predvidenih 30 mio SIT).

V postopku razpisa je nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Razvanju – IV. faza izgradnje. V okviru te faze izgradnje je predvidena izgradnja okoli 600 m kanalizacije s kanalizacijskimi priključki do parcelnih mej, za kar bo potrebno okoli 40 mio SIT. Sočasno bo po trasi kanalizacije zgrajen tudi vodovod.

V Bresternici se pripravlja izvedba I.etape izgradnje sekundarne kanalizacije, ki bo potekala večji del po Bresterniški ulici z navezavo na izgrajeni kolektor (I.etapo kolektorja Kamnica – Breternica). Investicija, ki obsega izgradnjo okoli 1146 m kanala, razbremenilni objekt, razbremenilni kanal, zadrževalni objekt in priključek na kolektor, bo po investicijskem programu predvidoma stala 75 mio SIT. Tudi ob izgradnji te kanalizacije je predvidena sočasna obnova uličnih vodovodnih cevovodov in priključkov.

V Limbušu je predvidena gradnja dela kolektorja Studenci – Limbuš od Gozdnega gospodarstva do že zgrajenega razbremenilnika Limbuš. Z izgradnjo te poteze, dolge 401 m, ki prečka železniško progo Maribor – Dravograd in dvakrat potok Blažovnico, bo večji del kraja Limbuš navezan na centralno čistilno napravo v Dogošah. Za investicijo je v proračunu 2005 predvidenih 59,6 mio SIT.


vodoravna delilna črta