Intenzivne investicije na državnih cestah
vodoravna delilna črta
9.12.2004

V novembru stekel promet po zahodni obvoznici, potekajo pripravljalna dela za Cesto v Melje.

Na odseku Zahodne obvoznice, 3. etape med križiščem z Erjavčevo ulico in Cesto proletarskih brigad, po kateri je promet po gradbiščnimi pogoji stekel 8. novembra, se dela zaključujejo. Urejenih je 900 m kolesarskih stez in pločnikov. Ocenjena vrednost izgradnje je 1,233 mlrd tolarjev. Delež mestne občine Maribor je plačilo izgradnje toplovoda in plinovoda v vrednosti 250 mio tolarjev. 3. etapa zaključuje okoli 2,5 km dolgo traso glavne ceste G1, ki teče od Gosposvetske do Ptujske ceste v štirih voznih pasovih.

V teh dneh je bilo potrjeno tudi gradbeno dovoljenje iz leta 2001 za izgradnjo manjkajočega odseka Erjavčeve ulice, ki bo povezovala zahodno obvoznico z vpadnico iz Ruš. Na odseku Erjavčeve ulice med Stritarjevo in Pekrsko ulico je bila izvedena preplastitev. Zgrajeno je bilo krožno križišče s Pekrsko ulico. Vrednost del je 22 mio SIT. Na celotnem odseku bodo na novo položeni tudi robniki za južni pločnik, ki bo predvidoma dokončan v letu 2005.

V mesecu septembru je bila prometu predana tudi rekonstriurana Limbuška cesta, ki je prav tako potekala v sofinanciranju Mestne občine Maribor in države. Obnova ceste in pločnikov v dolžini 700 m je bila zaključena z obnovo 300 m obojestranskega pločnika na odseku med Filipičevo in Vajngerlovo. Na Limbuški cesti je bil ob obnovi pločnikov položen tudi plinovod.

V septembru je stekla rekonstrukcija regionalne ceste R2-435 skozi Limbuš. V centru Limbuša ob Blažovnici se gradi krožno križišče, trenutno pa se izvajajo dela na premostitvenih objektih in regulaciji potoka. Dela bodo potekala tudi v prihodnjem letu. Z izgradnjo krožišča bo po dolgih letih urejeno zelo prometno križišče v KS Limbuš Pekre. Ocenjena vrednost gradbenih del je 300 mio tolarjev.

Trenutno potekajo pripravljalna dela (projektiranje) za gradnjo ceste pod Meljskim hribom in za Puchovo cesto. Gradnja se bo predvidoma pričela naslednje leto. Sredstva za ureditev ceste pod Meljskim hribom so zagotovljena v državnem proračunu, sofinancerski delež za urejanje pločnikov in komunalnih vodov pa bo zagotovila mestna občina Maribor.

Na trasi avtoceste Slivnica-Pesnica je v intenzivni gradnji servisna cesta skozi Vodolsko dolino. Izgradnja 1,2 milijarde tolarjev vredne pomožne ceste za potrebe izgradnje premostitvenih objektov na trasi AC med Malečnikom in Pesnico bo končana do konca leta 2005.

Pogodba za gradnjo mosta čez Dravo na trasi vzhodne avtoceste je bila podpisana v začetku leta. Trenutno se izbrani izvajalec pripravlja na začetek gradnje.


vodoravna delilna črta