Investicijski program za izgradnjo kompostarne
vodoravna delilna črta
11.9.2003

Kompostarna kot del strategije celovitega ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor.

Projekt Kompostarna Maribor sodi v sklop koncepta celovitega ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor in ostalih občin konzorcija Cegor. V letu 2002 je bila sprejeta Programska zasnova za ekonomsko cono v delu prostorsko planske enote Tabor T-14 v Mariboru, ki je podrobneje opredelila namensko rabo površin in mikrolokacijo kompostarne. Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor, v katerem je obravnavana tudi kompostarna, je sprejel mestni svet mestne občine Maribor na 4. izredni seji 7. maja 2003. Z investicijskim programom je pripravljena projekcija izgradnje in obratovanja kompostarne v Mariboru.

Pri ravnanju z odpadku je bila sprejeta strategija v mestni občini Maribor, katere cilji so: · odpadke minimizirati na izvoru nastanka, · odpadke, ki jih ni mogoče preprečiti, ločevati in čim bolj koristno uporabiti, · kolikor je mogoče reducirati/zmanjšati škodljive snovi v odpadkih, · zagotoviti okolju sprejemljivo ravnanje z odpadki in odložiti tisti del odpadkov, ki jih ni mogoče snovno ali energetsko izrabiti, · v primeru, ko je na voljo več okoljevarstvenih ukrepov, ki so enako uspešni, se izbere ekonomsko učinkovitejšega.

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1,77 mlrd tolarjev. Sama izvedbena dela znašajo 1,46 mlrd tolarjev. Financirana bo iz sredstev občinskih proračunov sodelujočih občin, takse za obremenjevanje okolja, predvidoma tudi iz Evropskih skladov in nepovratnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor.

Z investicijo, ki bo predvidoma zaključena v letu 2005, bo dolgoročno rešena problematika kompostiranja odpadkov ne le za mariborsko občino, ampak še za 9 občin, članic konzorcija Cegor (Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Podvelka, Ribnica, Ruše in Selnica ob Dravi). Izgradnja kompostarne je del projekta dolgoročnega reševanja problematike zbiranja, odlaganja in obdelovanja odpadkov v Podravski regiji.


vodoravna delilna črta