Projekt prenove mestnega jedra
vodoravna delilna črta
17.7.2003

Pridobivanje dokumentacije za začetek prenove na Koroški cesti.

Na mestnem svetu je bil 9. julija 2003 obravnavan in sprejet projekt prenove mestnega jedra. Mestna uprava se je zavezala, da bo pri pripravi razvojnih, proračunskih, prostorskih in organizacijskih aktov mestne občine Maribor prioritetno upoštevala sprejete cilje in usmeritve iz projekta. Izvedle se bodo strokovne preveritve vseh podanih pobud za pripravo strategij razvoja mestne občine, za novelacijo urbanistične zasnove in izvedbo drugih aktov.

V območju mestnega jedra, ki zajema območje nekdanjega srednjeveškega obzidja in meji na Svetozarevsko, Gregorčičevo, Strossmayerjevo in reko Dravo, že poteka obnova nekaterih javnih institucij. Kmalu bo zaključena prenova stare dvorane Slovenskega narodnega gledališča, v zaključni fazi je usklajevanje projekta prenove tržnice, prav tako pa je v letošnjem letu mestni svet že odločal o prenovi mariborskega gradu in minoritov. Pripravljajo se projekti prenove objektov na Koroški 2 do 10, Slovenski 14 do 28 in Orožnovi 1 do 7. V širšem območju se obnavlja tudi območje okoli kopališča Pristan: izgradnja bazena, prejšnji mesec so bila stanovalcem predana nova neprofitna stanovanja, sočasno pa je na omenjenem območju potekala prenova celotne infrastrukture.

V sklopu prenove so predvidene tudi spremembe in dopolnitve sprejetih prostorskih aktov in odlokov. Odlok o oddaji poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov, ki predvideva olajšave čas obnove določenega kareja v starem mestnem jedru, je bil sprejet na julijski seji mestnega sveta, pripravlja pa se tudi sprememba Odloka o nadomestilih za uporabo stavbnih zemljišč.

S prenovo večji zaključenih območij se bo v povezavi s stanovanjskim fondom, poslovnimi prostori in odprtimi površinami obnovila tudi infrastruktura. Prenova zahteva tudi dopolnitve prometne politike.
Ureditev, obnova in prenova kareja ob Koroški cesti je načrtovana v prvi fazi obnove starega mestnega jedra. Med Mestno občino Maribor in podjetjem Inženiring biro d.o.o. Maribor je bila podpisana pogodba o izvajanju storitev svetovalnega in investitorskega inženiringa. V pogodbi se je podjetje Inženiring biro obvezalo, da bo kot izvajalec prevzelo vodenje in izvedbo svetovalnega in investitorskega inženiringa pri prenovi dela starega mestnega jedra. Pogodbena dela zajemajo razrešitev vseh premoženjsko pravnih razmerij, problemov in opredelitev namembnosti objektov, ki so predmet prenove, pridobitev konzervatorskih programov na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, izdelavo ali pridobitev vse potrebne investicijske dokumentacije, izdelavo ali pridobitev vse potrebne prostorske in projektne dokumentacije, pridobitev vseh potrebnih soglasij, ekspertiz in dovoljenj ter izbiro izvajalca. Predviden rok za izvedbo prej navedenih obvez je leto dni.

V skladu s pogodbo poteka pridobivanje dokumentacije za prenovo Koroške 2 do 10. Prenova predvideva celotno prenovo stavb, dvorišč ter določitve novih vsebin. Zajela bo pet objektov na Koroški cesti, katerih skupna površina je blizu 3300 m2. Prenova se bo pričela na objektu Koroška 2, nato pa zaporedno nadaljevala do Koroške 10. V kareju je 26 stanovanj in 14 poslovnih prostorov.

Prenova mestnega jedra je dolgoročen in zahteven projekt, v sklopu katerega se bodo prenavljala večja zaključena območja. Mestu bo predvidoma prinesel 2000 prenovljenih, kakovostnih stanovanj ter v mestno jedro vrnil poslovne funkcije po meri evropskih mest.


vodoravna delilna črta