Svetovni dan varstva okolja
vodoravna delilna črta
5.6.2003

Okoljevarstveni projekti Zavoda za varstvo okolja mestne občine Maribor.

Prvi svetovni dan varstva okolja je razglasila Generalna skupščina OZN 15.decembra 1972. Na ta dan Združeni narodi opozarjajo na problematiko okolja in spodbujajo politično dejavnost z različnimi dogodki, ki prispevajo h krepitvi zavesti o okoljskih problemih ter opozarjajo na nujnost ukrepanja zaradi ogroženosti našega planeta.

Mestna občina Maribor že vrsto let uspešno izvaja okoljske projekte, informira in izobražuje javnost in okoljske nevladne organizacije o pomembnosti aktivnega sodelovanja pri ohranjanju okolja. V okviru izdelave dokumenta Lokalna agenda 21 – Program varstva okolja za Maribor (LA 21 – PVO za MB) smo si kot trajno nalogo zastavili okoljsko informiranje ter osveščanje javnosti in okoljskih nevladnih organizacij. Za izvajanje programov informiranja javnosti in za dosedanje dosežke na tem področju je mesto Maribor dobilo že tri mednarodne nagrade (City Towards EU Compliance Award 1999, City Towards EU Compliance Award 2001 ter Nations in Bloom 2002).

V letu 2002 je mestna občina sodelovala na mednarodnem tekmovanju Narodi v razcvetu (Nations in Bloom) v Stuttgartu, ki poteka pod okriljem OZN. Vzporedno je na tekmovanju potekal izbor projektov za nagrado Bursary Award, kamor je bil prijavljen projekt "Nadgradnja informacijskega sistema varstva okolja in vključevanje javnosti". Strokovna žirija je potrdila sofinanciranje projekta, v tem okviru pa se izvajajo aktivnosti ob 5. juniju – Svetovnem dnevu varstva okolja. Aktivnosti bodo danes ob 17.30 zaključene z osrednjo slovesnostjo na Trgu Svobode. Podeljene bodo Eko zastave in certifikati šolam, ki so prvič osvojile naslov Eko šola ter tistim šolam, ki ta naslov letos potrjujejo.

Med projekti, ki se z letošnjim letom zaključujejo, je projekt »Zmanjšanje deleža izgub v omrežju pitne vode na območju Mestne občine Maribor«. Projekt poteka v sodelovanju z Japan International Cooperation Agency (JICA), ki je v obdobju od leta 1995 financiralo tudi projekt Študija za sanacijo reke Drave, predčiščenje odpadnih voda pri industriji in varčevanje z vodo pri industriji v Mariboru (1995-1997) in projekt Sanacija reke Drave, predčiščenje odpadnih voda in varčevanje z vodo pri industriji v Mariboru (1997-1999).

Projekte, ki so bili izvajani z JICO, je v celoti financirala Japonska vlada. V omenjenih zadnjih dveh projektih je Mariboru podarila opremo za detekcijo izgub pitne vode v omrežju Mariborskega vodovoda v višini 15 mio SIT. To je zadnji skupni projekt, saj bo po polnopravnem članstvu Slovenije v EU strokovna pomoč Japonske prenehala.

Na področju podtalnice se izvaja tudi projekt »Sanacija podtalnice kot vira pitne vode in sodelovanje javnosti«, ki ga sofinancira Evropska komisija. Prizadevamo si za zmanjšanje izgub v sistemu mariborskega vodovoda, avgusta lani smo prenehali dodajati klor, ob izgradnji kanalizacijskega sistema se vzporedno zamenjujejo tudi stare vodovodne cevi z novimi. Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom je bila v Mariboru v letu 2002 najnižja v celotnem merilnem obdobju od leta 1978. V letu 1993 je bil sprejet sanacijski program, ki vključuje energetsko prestrukturiranje v mestu (širjenje toplovodnega in plinovodnega omrežja, ekološko sprejemljivejša goriva) in zmanjšanja vsebnosti žvepla v pogonskih gorivih.


vodoravna delilna črta