Poročilo o onesnaženosti zraka v mestni občini Mar
vodoravna delilna črta
3.4.2003

Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom je bila v Mariboru v letu 2002 najnižja v celotnem merilnem obdobju od leta 1978.

Spremljanje onesnaženosti zraka je stalna naloga, ki poteka v Mariboru delno v okviru Republiške merilne mreže ANAS in delno v okviru občinske merilne mreže že od leta 1978.

Rezultati meritev kažejo, da je povprečna letna koncentracija SO2 v letu 2002 precej pod mejno koncentracijo za varstvo zavarovanih naravnih vrednot, ki je 20 mg/m3, saj je znašala 8 mg/m3. Dnevna koncentracija ni bila presežena niti v najbolj občutljivem zimskem obdobju 2002. Povprečna koncentracija za to obdobje je znašala 11 mg/m3, za poletno obdobje 2002 pa 5 mg/m3. V obdobju kurilne sezone kot glavni vir SO2 še vedno prevladujejo kurilne naprave.

Koncentracija žveplovega dioksida v zraku se iz leta v leto znižuje. Onesnaženost zraka z SO2 je bila v letu 2002 najnižja v celotnem merilnem obdobju od leta 1988. Mejni letna in zimska vrednost nista preseženi, kljub poostritvi z novo zakonodajo. Znižanje koncentracije žveplovega dioksida je tudi posledica izvajanja sanacijskega programa, ki je bil sprejet v letu 1993 ter vključuje energetsko prestrukturiranje v mestu (širjenje toplovodnega in plinovodnega omrežja, ekološko sprejemljivejša goriva) in zmanjšanja vsebnosti žvepla v pogonskih gorivih.

Izvajajo se tudi meritve koncentracij delcev, katerih premer je manj kot 10 mm – to so inhalabilni delci ali PM10. Delci so mešanica organskih in anorganskih snovi, ki se pojavljajo v atmosferi kot tekoči ali trdni delci. Viri nastanka lebdečih delcev so predvsem cestni transport, industrijski procesi in ogrevanje. Za človeka so nevarnejši majhni delci, ki prodrejo globlje v respiratorni sistem in povzročajo kardiovaskularne bolezni, anomalije, karcinom, itd. Onesnaženost zraka s PM10 je v letu 2002 znašala 38 mg/m3 in je pod letno mejno koncentracija za varovanje zdravja ljudi za delce PM10 , ki znaša po uredbi 40 mg/m3. V letu 2002 je veljala mejna vrednost, povečana za sprejemljivo preseganje, ki je znašala 45 mg/m3.

Srednje temperature zraka v letu 2002 v zimskem obdobju so bile nad temperaturami, ki so za to obdobje značilne. V mesecu oktobru so bile temperature nekoliko višje, zato se v tem mesecu še ni kurilo. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem (1961 – 1990) je bila srednja letna temperatura zraka v letu 2002 višja za 2,9 stopinj Celzija.


vodoravna delilna črta