Načrti v gospodarstvu in kmetijstvu mestne občine
vodoravna delilna črta
3.4.2003

Sredstva predvsem za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in turizma.

Za Oddelek za gospodarske dejavnosti je v letu 2003 predvidenih dobrih 330 mio tolarjev. Največ sredstev, 122,4 mio tolarjev, je namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v različnih oblikah. Poudarek bo predvsem na vzpodbujanju samozaposlovanja z dajanjem subvencij za samozaposlitve, saj so nekajletne izkušnje pokazale, da je takšen način spodbujanja zaposlovanja dober. Subvencioniranje samozaposlitev se odvija na osnovi javnega razpisa, v sedmih letih pa je mestna občina Maribor uspešno subvencionirala zaposlitev več kot 420 brezposelnim osebam.

Mestna občina Maribor je bila pobudnik in bo tudi v letu 2003 aktivno sodelovala v regionalnih razvojnih projektih. Predvideno je sofinanciranje: · Garancijskega sklada (32,5 mio tolarjev). Vsako leto se v okviru Garancijskega sklada pripravi javni razpis za pridobivanje garancij in kreditov za mala in srednja podjetja pod ugodnejšimi pogoji. · Projektov s področja gospodarstva (19 mio tolarjev). V okviru pripravljenega programa in javnega razpisa je predvideno sofinanciranje programov za spodbujanje povezovanja podjetij in grozdenje. · Sklada dela (4 mio tolarjev). Njegov namen je zagotavljanje pomoči pri kadrovsem prestrukturiranju podjetij in presežnim delavcem. · Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov (33,5 mio tolarjev). Za povečanje konkurenčne sposobnosti podjetij v Podravju pripravlja različne programe preusposabljanja in dousposabljanja zaposlenih in brezposelnih.

35,4 mio tolarjev je namenjenih za delovanje Mariborske razvojne agencije in za dokončanje regionalnega razvojnega programa. 117,2 mio tolarjev je namenjenih Lokalni turistični organizaciji.

Za pospeševanje in razvoj kmetijstva je v letu 2003 načrtovanih 16,6 mio tolarjev, ki bodo namenjeni javnim razpisom na področju živinoreje, uvajanja ekološkega kmetovanja in promocije, strokovnega izobraževanja kmetov in kmetijskih društev ter obrambi pred točo. Za urejanje kmetijskih zemljišč namenjenih 18,2 mio SIT. 6,3 mio tolarjev pa je namenjenih za delovanje azila za živali.

Za opremljanje stavbnih zemljišč za pretežno stanovanjsko gradnjo je v predlogu proračuna za leto 2003 predvidenih 115 mio tolarjev.


vodoravna delilna črta