Predlog proračuna za področje družbenih dejavnosti
vodoravna delilna črta
27.3.2003

Zaključena obnova Srednje glasbene in baletne šole Maribor. Začetek izgradnje telovadnice osnovne šole Draga Kobala in začetek obnove mariborskega gradu.

Letos je za izvajanje programov na področju družbenih dejavnosti v proračunu za leto 2003 namenjenih 6.46 mlrd SIT.

Največ, 2.612,8 mio SIT, bo predvidoma porabljeno za področje predšolske vzgoje, večji poudarek pa je dan investicijskemu vzdrževanju objektov in obnovi dotrajane opreme. V obdobju 2003-2004 je načrtovana podvojitev sredstev za obnovo objektov in opreme (predvidenih 35,8 mio SIT) glede na leto 2002. Za investicijska dela je predvidenih 91.2 mio SIT, v načrtu pa je adaptacija in dograditev kuhinje v vrtcih Pobrežje in Borisa Pečeta. Pripravljena bo investicijska in projektna dokumentacija za izgradnjo nadomestnega objekta enote Vrtca Koroška vrata v Kamnici.

Za področje šolstva predlog proračuna predvideva 1.428,9 mio SIT. Predvidena so pospešena vlaganja v obnovo objektov in opreme zaradi nujnih potreb na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in obnove opreme. Za investicije na področju šolstva je predvidenih 399 mio SIT. Letos bo zaključena obnova in dograditev objekta za potrebe osnovnega glasbenega in baletnega izobraževanja Srednje glasbene in baletne šole Maribor, enota Tabor. Predviden je začetek izgradnje prve faze nadomestne telovadnice in ureditve okolja Osnovne šole Draga Kobala Maribor. Za financiranje občinskih programov za otroke in mladino, med katere spadajo na primer programi Zveze prijateljev mladine, projekt Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti in programi za preprečevanje zasvojenosti mladih, je v predlogu proračuna predvidenih dobrih 61 mio SIT.

Za redne dejavnosti na področju kulture je v predlogu namenjenih dobrih 1,4 mlrd SIT. V letošnjem letu se bo začela obnova in adaptacija prostorov Pokrajinskega muzeja Maribor, pripravila se bo investicijska in projektna dokumentacija za adaptacijo in dograditev Umetnostne galerije Maribor, za potrebe urbane mladinske kulture pa je predvidena ureditev kompleksa Pekarne. Po treh letih se bo zaključila obnova in rekonstrukcija stare dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor, predviden je začetek prenove Unionske dvorane. Za investicije je letos predvidenih več kot 310 mio SIT. Za izdelavo predinvesticijske zasnove za Lutkovno gledališče v kompleksu Minoritov je predvidenih 25 mio SIT.

Za financiranje socialnega varstva v Centru za socialno delo, Centru za pomoč na domu ter za druge socialne programe (Varna hiša, Zavetišče za brezdomce, Center za preprečevanje odvisnosti), je predvidenih 800,6 mio SIT. Za zaključek izgradnje doma starejših občanov Tezno, v katerem bo 200 postelj, je predvidenih147 mio SIT.

Za programe na področju zdravstva je predvidenih 254,2 mio SIT. V letošnjem letu bodo odpravljene arhitektonskie ovire za invalide v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Sodni ulici (ureditev klančine pri vhodu in vgradnja dvigala), za kar je predvidenih 25,7 mio SIT.


vodoravna delilna črta