Maribor je dobil občinski program varstva okolja do leta 2030
vodoravna delilna črta
26.4.2021

 

 

Maribor je dobil krovni strateški dokument s področja okoljevarstva - Občinski program varstva okolja (OPVO) Mestne občine Maribor za obdobje 2021 do 2030. Mestni svet MOM ga je sprejel 22. aprila - na dan Zemlje.

Nosilec priprave OPVO je bila Skupna služba varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor. Program je pripravila Operativna skupina za pripravo OPVO na Mestni občini Maribor, ob sodelovanju z zunanjim izvajalcem (Deltaplan, storitveno in svetovalno podjetje, d.o.o.) in njegovim parterjem (E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev). Pri tem so pomagali strokovni sodelavci organov Mestne uprave MOM in mnogi zunanji deležniki. Pri oblikovanju programa je participativno sodelovala tudi širša javnost.

Tako mesto z vso odgovornostjo pristopa k novim nalogam, ki bodo vodile k uresničevanju te vizije.

 

 

NEKAJ POUDARKOV IZ SPREJETEGA PROGRAMA

OPVO je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme/izzive in postavlja prioritete njihovega reševanja. Gre za trajnostno vizijo mesta na področju varstva okolja in ohranjanja narave. OPVO MOM 2030 je izdelan za obdobje 2021-2030, razdeljen je na 8 prioritetnih okoljskih področij in skupno 9. horizontalno povezovalno področje.

Prednostna področja so:

1. PODNEBNE SPREMEMBE

2. OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA IN SKRB ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST

3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI TAL

4. VODE

5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ZRAKA

6. KROŽNO GOSPODARJENJE

7. REGENERATIVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN TRAJNOSTNA RABA PROSTORA

8. VARSTVO PRED DRUGIMI OKOLJSKIMI TVEGANJI

9. HORIZONTALNA INTEGRACIJA IN IZVAJANJE PROGRAMA


Program vsebuje operativne cilje in podrobnejše ukrepe za njihovo dosego, ki so opredeljeni s posameznimi odgovornimi nosilci za njihovo izvedbo, prav tako je opredeljen okvirni rok izvedbe ukrepov. Za obdobje 2021-2025 so ukrepi tudi finančno ovrednoteni. Za njihovo izvedbo je ocenjena potreba finančnih sredstev v višini cca. 83 milijonov evrov, od tega bo okoli 53 % MOM poskušala pridobiti iz drugih virov (država, kohezija, drugi EU-viri).

Nekaj pomembnejših vsebin iz ukrepov: 

- zmanjševanje emisij TGP v vseh sektorjih za doseganje podnebne nevtralnosti (izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka, iz Lokalnega energetsko podnebnega koncepta MOM, iz Celostne prometne strategije mesta); 

uvajanje zelenih rešitev za omejevanje in lažje prilagajanje na podnebne spremembe (zelena infrastruktura, zbiralniki vode, ozelenitev parkirišč, obnova gozdov, ipd.);

- širjenje javnih zelenih površin v mestu (drevoredi, parki, zelenice, zasaditve ob cestah, javnih zgradbah, korita v ulicah, zelene strehe, fasade, ipd) in priprava ureditvenih načrtov za območja mestnih gozdov in zavarovanih območij (nova zasajevanja, odstranjevanje invazivnih drevesnih vrst, skrb za posamezne živalske vrste); 

izobraževalne aktivnost na področju kmetijstva, spodbujanje ekološkega kmetovanja, prilagajanje sort na podnebne spremembe, širjenje urbanih vrtov; 

- zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo v zadostni količini in ustrezni kakovosti vsem prebivalcem; 

- ustrezno vzdrževanje in novogradnje na področju vodovoda in kanalizacije (ločevanje meteorne od komunalne vode), spodbujanja gradenj MČN, skrb za vodnjake; 

- zmanjševanje koncentracije onesnaževal zunanjega zraka, sodelovanje deležnikov pri izvajanju učinkovitejšega nadzora nad kurjenjem v malih kurilnih napravah, spodbujanje prebivalcev h koriščenju subvencij EKO-sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav; 

- vzpostavitev celovitega krožnega sistema obvladovanja masnih tokov - digitalizacija in analiza podatkov o ključnih snovnih tokovih, priprava projektov krožnega gospodarjenja po posameznih sektorjih (za posamezne frakcije MKO, biološke odpadke, gradbene odpadke, kosovne odpadke, odpadno vodo, toploto, blato iz čistilne naprave);

- aktivnosti za zmanjševanje odpadkov, vzpostavitev sistema za ponovno uporabo kosovnih odpadkov;

- nadgradnja GIS informacijskega sistema občine – vzpostavitev celovitega pregleda nad uporabo stavb in prostora; 

- pospešene aktivnosti za sanacijo starih bremen v prostoru (gudron, Metava – v sodelovanju s pristojnim ministrstvom) 

- revitalizacija onesnaženih/degradiranih območij (za umeščanje novih investicij, za širjenje zemljišč za urbane vrtove, ipd.); 

- celovita posodobitev mestne javne razsvetljave

- informiranje in ozaveščanje širše javnosti z vsebinami z vseh področij, podpora nevladnega sektorja pri izvajanju posameznih projektov.


MOM bo po zaključku prvega petletnega obdobja (2021-2025) izdelala evalvacijo izvedenih ukrepov, ukrepi od 2026-2030 bodo tudi finančno ovrednoteni. Po izteku leta 2030 bo MOM izdelala skupno evalvacijo programa za celotno obdobje od 2021-2030.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  OPVO MOM 2021-2030
vodoravna delilna črta