Nagradi za dva uspešna projekta
vodoravna delilna črta
11.10.2002

V tem tednu je Mestna občina Maribor dobila dve pomembni nagradi za svoja projekta, ki ju izvaja Zavod za varstvo okolja.

1. Štipendija za projekt (Bursary Award) »Narodi v razcvetu« (Nations in Bloom) je mednarodno tekmovanje, ki poteka od leta 1997, potrjeno pa je pri Okoljskem programu Združenih narodov. Potrjujejo ga tudi številne vlade in vladne agencije po svetu. Od leta 1997 je v tekmovanju sodelovalo preko 50 držav. »Narodi v razcvetu« je edino svetovno tekmovanje, kjer sodelujejo lokalne skupnosti, da prikažejo svoje probleme in njihove rešitve pri upravljanja z okoljem in vzpostavljanju občanom prijazne skupnosti. Cilj tekmovanja je vzpodbujati dobro prakso, inovativnost in vodenje pri zagotavljanju trajnostnega sožitja z okoljem ter tako izboljšati kvaliteto življenja. V okviru tekmovanja se prijavljene lokalne skupnosti delijo v pet velikostnih skupin glede na število prebivalcev. Mesta znotraj vsake skupine se ocenjujejo glede na izvajanje vseh petih določenih tekmovalnih kriterijev v vsaki skupini posebej, glede na njihove geografske, kulturne, podnebne, finančne in politične značilnosti. Ocenjevana področja so: § urejanje pokrajine, § upravljanje z dediščino, § ravnanje z okoljem, § vključevanje občanov in § načrti za prihodnost. Mestna občina Maribor se je na tekmovanje prijavila v letu 2002, dokumentacijo pa so pripravili na Zavodu za varstvo okolja. Prijavljene projekte je že v predhodni fazi ocenjevala mednarodna strokovna komisija s področja okoljskega upravljanja, varovanja naravne in kulturne dediščine, vključevanja javnosti v okoljsko odločanje ter prostorskega planiranja. Po pregledu projektov so se nekatera mesta, med njimi tudi Maribor, uvrstila v drugi, finalni krog tekmovanja. Zaključni del tekmovanja je bil v Stuttgartu v Nemčiji med 3. in 8 oktobrom 2002. Predstavniki mesta Maribor so predstavili stanje na mestnih projektih oziroma napredek v okviru ocenjevalnih kriterijev. Rezultati tekmovanja so bili razglašeni na slavnostni podelitvi nagrad v ponedeljek 7. oktobra 2002. Mestna občina Maribor je dobila bronasto nagrado »Bronze Award Nations in Bloom 2002«. Vse lokalne skupnosti, ki se prijavijo na tekmovanje »Narodi v razcvetu«, imajo tudi možnost prijave okoljskega projekta za sofinanciranje v višini do 10.000 angleških funtov. Sklad za sofinanciranje se imenuje Štipendija za projekt (Bursary Awards). Mestna občina Maribor je prijavila projekt z naslovom Nadgradnja informacijskega sistema varstva okolja in vključevanja javnosti (Upgrading of the Environmental Information System and Public Participation). Na slavnostni prireditvi je bil prav tako razglašen dobitnik nagrade in s tem potrjenega projekta. Podeljena je bila le ena finančna nagrada. Dobila jo je Mestna občina Maribor. Preračunano v slovensko valuto znaša nagrada okoli 3.6 mio SIT, sredstva pa bodo namenjena za izvedbo naslednjih nalog: · informiranje vrtcev, osnovnih in srednjih šol o pristopu v projekt »Ekošola kot način življenja«, ker bomo motivirali in predstavljali projekt ravnateljem, nudili strokovno koordinacijo pri izvedbi vseh sedmih korakov za pridobitev naziva Ekošola in pripravili nagradne razpise za šole udeleženke projekta. · nakup monitorja (touch screena) za otroke in mladino s spletnimi stranmi, kjer bodo prikazane ekološke vsebine za otroke in mladino z možnostjo izbora željene vsebine. Zveza prijateljev mladine Maribor bo pripravila posebno stran, kjer bodo lahko mladostniki pošiljali ideje za varovanje okolja, opozarjali na nepravilnosti, ki so jih zaznali, klepetali s strokovnjaki s posameznih področij, pošiljali predloge, misli, želje in ideje povezane z okolje. Na tej strani bodo imeli možnost objavljati male oglase in dobiti nasvete o zdravi prehrani. · izvedba Eko tedna. Ob Svetovnem dnevu varstva okolja 5. juniju 2003 bodo organizirane različne aktivnosti in prireditve za otroke od vrtca do srednje šole. Dejavnosti bodo razdeljene glede na kraj in čas dogajanja. Z njimi želimo vzbujati pravilen odnos mladih do okolja, jih osveščati in informirati, vzpodbujati ustvarjalnost in povezovati v skupno dejavnost otroke, mladostnike, učitelje, starše, strokovne institucije, nevladne organizacije, lokalno upravo, gospodarske subjekte in medije. Aktivnosti bodo pripravljene in izvedene v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Projekt se bo pričel v mesecu novembru 2002, zaključen pa bo novembra prihodnje leto. 2) Nepovratna sredstva kot nadaljevanje Nagrade mestu za usklajenost z usmeritvami EU 2001 (City Towards EU Compliance Award 2001) Mestna občina Maribor je na razpis, ki sledi Nagradi mestu za usklajenost z usmeritvami EU 2001, prejeti decembra lani, prijavila projekt z naslovom Trajnostno gospodarjenje s podtalnico kot virom pitne vode in vključevanje javnosti. Iz Regionalnega okoljskega centra iz Ljubljane so včeraj sporočili, da je projekt izbran za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 15.000 € (okoli 3.400.000 SIT). V okviru tega projekta bodo izvajane sledeče naloge: · spremljali in nadzorovali bomo podtalnico tako, da bomo vzorčili podtalnico na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku in Limbuški dobravi in v skladu s slovensko zakonodajo analizirali določene osnovne parametre in triazinske pesticide. · nadaljevali bomo z izgradnjo študijsko raziskovalnega objekta – lizimetra, ki bo namenjen proučevanju lastnosti vrhnjega sloja zemlje z vidika pronicanja vode skozenj, v odvisnosti od rabe tal se pravi načina kmetijske proizvodnje vključno z vnosom gnojil in pesticidov. · informirali in vključevali nevladne okoljske organizacije in javnost – izdaja tematskih zloženk · širili mrežo ekoloških kmetij tako, da bomo širšo javnost informirali o prednostih in kvaliteti ekološko pridelane hrane ter o možnostih in pogojih za vključitev v mrežo ekoloških kmetij. · organizirali bomo konferenco »Gospodarjenje s podtalnico kot virom pitne vode«. Na konferenco bomo povabili strokovnjake iz sosednjih držav. Srečanje bo trajalo dva dni. S pridobitvijo teh nepovratnih sredstev bomo lahko izvedli kvalitetno nadgradnjo projektov, ki jih izvajamo v mestni upravi mestne občine Maribor, posebej pa v okviru Zavoda za varstvo okolja.


vodoravna delilna črta