Ob Tednu prometne varnosti
vodoravna delilna črta
8.10.2002

Namen Tedna prometne varnosti je z dodatnimi vzpodbudami opozoriti na nujnost načrtnega vzgojno preventivnega dela.

Pregled izvedenih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na šolskih poteh, ki so bili posredovani na srečanju z županom v lanskem letu Lanskoletnega razgovora pri županu ob Tednu prometne varnosti so se udeležili predstavniki osnovnih šol Draga Kobala, Malečnik, Rada Robiča, Janka Padežnika Kamnica in vrtca Koroška vrata. Na srečanju so opozorili na nevarnosti s katerimi se vsakodnevno srečujejo na šolski poti in podali zahteve za njihovo odpravo. Predloge osnovnih šol je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor odstopil v reševanje Prometnemu uradu. Predloga OŠ Rada Robiča in Draga Kobala sta bila posredovana Direkciji Republike Slovenije za ceste, saj gre za izvedbo potrebnih ukrepov na državnih cestah. Pri OŠ Rada Robiča bo izvedena postavitev odbojne ograje, ki bo ločila pešce od motornega prometa. Pri OŠ Draga Kobala so bile v začetku šolskega leta postavljene dodatne opozorilne table Previdno, šolska pot ter opozorilna radarska tabla, ki je voznike dodano opozarjala na previdno in strpno vožnjo v bližini šole. Za učence iz Dogoš in Brezja je organiziran šolski prevoz. Še vedno pa ni izvedene hitrostne ovire pred prehodom za pešce na Cesti XIV. divizije, ker gre za izvedbo ukrepa na državni cesti in je v pristojnosti Direkcije RS za ceste. Z dokončanjem gradbenih del na Zahodni obvoznici so se prometno varnostne razmere učencev OŠ Janka Padežnika normalizirale. Za učence OŠ Malečnik, ki šolo obiskujejo iz Vodol in Drugačove je organiziran šolski prevoz, zaključena je bila rekonstrukcija ceste Malečniški most – Črni baron – Vodole. Vlogo za postavitev nadstrešnice na avtobusni postaji ob glavni cesti Maribor – Bresternica rešuje Prometni urad. 4. oktobra 2002 je bil opravljen terenski ogled in dogovorjeni pogoji za postavitev. Pobuda za izgradnjo kolesarske steze na delu Vrbanske ceste od Ceste v Rošpoh do KK Kamnica in parkirnih prostorov ob Cesti v Rošpoh pred vrtcem v Kamnici ter ureditev ceste Kamnica – Rošpoh je bila posredovana Komunalni direkciji - Odseku za gospodarske javne službe in bo uvrščena v Razvojni načrt za leto 2003 – 2007. Rekonstrukcija Ceste v Rošpoh je predvidena v Razvojnem programu MO Maribor za obdobje 2002 – 2006. Začetek del je bil predviden v letu 2002, vendar še ni pridobljeno soglasje stanovalcev objekta, ki bo porušen, za preselitev. Takoj po ureditvi preselitve (predvidoma v letu 2003), se bodo začela dela za sanacijo cestišča. Po posameznih odsekih se bo gradnja začela v letu 2004. Za izris prehoda za pešce pri KK Kamnica in realizacijo cone omejene hitrosti je bila izdana odločba Prometnega urada. Dela bodo izvedena do 15. oktobra 2002.


vodoravna delilna črta