Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom letnega programa športa za leto 2020
vodoravna delilna črta
24.12.2019Obveščamo vas, da bodo v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Maribor v petek, 27. decembra 2019, objavljene spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa (LPŠ) v MO Maribor za leto 2020. Posledično se bo tudi rok za prijavo na javni razpis podaljšal do 20. januarja 2020.

 

Spremembe pogojev (označene krepko) javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 13. decembra 2019, so:

 

  • 6. poglavje - Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa; 1. podpoglavje - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; točka a. - Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.1.1.1.; zadnji odstavek:

 

»V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih športnih šol, lahko ista vadbena skupina prejme največ do 25 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki jih lahko porabi za stroške tekmovanj, razen kadar gre za sofinanciranje kondicijskega trenerja je lahko vadbena skupina prejme največ do 75 %.«

 

  • 6. poglavje - Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa; 1. podpoglavje - Kakovostni šport (članske kategorije); točka b. - Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov, Obrazec 3.1.2.2.; prvi odstavek:

 

»Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov, v katere so vključeni športniki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so stari med 18 in 23 let. Izjema so športne panoge, kjer je meja prestopa iz mladinskih v članske kategorije v uradnem tekmovalnem sistemu nižja ali višja.«

 

Zaradi navedenih sprememb se je podaljšal tudi rok za predložitev vlog. Vloge bo tako mogoče predložiti do vključno 20. januarja 2019, pri čemer se upošteva datum poštnega žiga.

 

Prav tako se spremeni datum odpiranja vlog, ki ga bo opravila razpisna komisija. Le-to se bo pričelo 22. januarja 2020 in ne bo javno.

 

 

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Maribor


vodoravna delilna črta