Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
vodoravna delilna črta
14.3.2002

Opuščanje greznic ter obvezna priključitev na javno kanalizacijo

Za obravnavo na 39. seji mestnega sveta mestne občine Maribor, ki bo 25. marca, je pripravljen odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki so ga pripravili na Zavodu za varstvo okolja Mestne občine Maribor. Obstoječi odlok, ki je bil objavljen 1988. leta, je potrebno zamenjati zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu okolja ter drugimi zakoni, ki urejajo posamezna področja varstva okolja in voda, zaradi uskladitve z občinskimi predpisi ter še nekaterimi drugimi dokumenti.

Odlok določa izvajanje obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju mestne občine Maribor. Hkrati določa tudi objekte in naprave uporabnikov v odnosu do javne kanalizacije ter objekte in naprave, s katerimi upravlja upravljavec. Po odloku je priključitve objektov na javno kanalizacijo obvezna za vse uporabnike, ki to možnost imajo ter s tem opuščanje greznic. Javna kanalizacija mora biti priključena na centralno čistilno napravo, razen v primerih, kjer je zaradi tehničnih ali geografskih razlogov kanalizacijski sistem priključen na lokalno čistilno napravo. Vsi objekti in naprave javne kanalizacije morajo biti dostopni upravljavcu zaradi kontrole in vzdrževanja. Uporabniki, ki na javno kanalizacijo še niso priključeni, morajo uporabljati greznice v skladu s predpisi, odpadne vode iz greznic pa je potrebno obvezno prepeljati v centralno čistilno napravo. Greznice lahko praznijo le podjetja, registrirana za to dejavnost, o tem pa morajo voditi register ter podatke v predpisanem roku posredovati Službi za geografski informacijski sistem ter obdelavo podatkov.

Odlok predpisuje obvezno priključevanje na že zgrajeno javno kanalizacijo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, na javno kanalizacijo, ki se gradi, pa najpozneje v roku enega leta po njeni izgradnji. To določilo skupaj z prioritetnim vzpostavljanjem obvezne gospodarske javne službe na vodovarstvenih območjih predstavlja sistematično urejanje odvajanja odpadnih in s tem varovanje zalog pitne vode. Določeno je redno praznjenje greznic, kjer priključevanje na javno kanalizacijo ni možno in vodenje evidence o praznjenju. Evidenca o praznjenju greznic, ki jo vodi za to dejavnost registrirano podjetje, bo omogočila večji pregled nad nepravilni uporabo greznic in dala možnost, da se kršitelje ustrezno kaznuje z namenom, da se odvajanje odpadnih voda uredi na predpisan način.

Ureditev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter razmejitev vloge uporabnika javne kanalizacije in upravljavca, ki upravlja z javno kanalizacijo, daje možnosti za urejeno in čisto okolje, varovanje podtalnice, površinskih voda in s tem boljše življenjske pogoje občanov.


vodoravna delilna črta