Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
12.1.2002

Tudi sami lahko storimo marsikaj za zmanjšanje količine odpadkov, s pravilnim sortiranjem in urejenim odlaganjem se zmanjšujejo tudi negativni vplivi na okolje. Povprečno gledano, vsaka družina ustvari letno 750 kg odpadkov.

Prejšnji koncept ravnanja z odpadki

Še pred nekaj leti se je praktično celotna letna količina odpadkov odlagala v razpoložljive gramozne jame v mestu.
Odpadki nastajajo v gospodinjstvih in gospodarstvu. Povprečno gledano, vsaka družina ustvari letno 750 kg odpadkov.

Nov koncept

Nov koncept, ki se že uresničuje, predvideva na različnih lokacijah:

 1. ločeno zbiranje odpadkov: več kot dve tretjini gospodinjstev v mestu že ločeno zbira papir, steklo in biološke odpadke, pilotsko se zbirajo PET plastenke
 2. ,
 3. recikliranje: v kratkem bo začel delati reciklažni center, v katerem bodo odpadke najprej ročno presortirali, izvzeli za ponovno uporabo oziroma predelavo razne gospodinjske aparate in opremo, les, steklo, kovine, tekstil, gume in plastiko, nato bodo preostali odpadki zdrobljeni, izvedeno bo magnetno ločevanje kovinskih delov in sejanje. Po izgradnji reciklažnega centra in kompostarne bo deponirana le še suha frakcija reciklata, potem ko bo predhodno stisnjena in balirana.
 4. kompostiranje: predvidena je izgradnja kompostarne za predelavo bioloških odpadkov;
 5. deponiranje preostanka reciklata: volumen preostanka reciklata za deponiranje bo predstavljal le še približno 16% vhodnega obsega.

Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje

Ukrepi, ki pomembno zmanjšujejo negativne vplive odlagališča na okolje so med drugim:

 1. Predhodna obdelava zbranih 303.000 m3 komunalnih odpadkov letno:
  • na izvoru z ločenim zbiranjem odpadkov,
  • v dislocirani tehnološki enoti za kompostiranje,
  • v dislocirani tehnološki enoti za reciklažo.
  Deponiralo bi se le še 50.000 m3 preostanka reciklata letno.
 2. Zmanjšanje števila prevozov na odlagališče se doseže z ločenim zbiranjem in recikliranjem ter s stiskanjem in baliranjem preostanka reciklata na dislocirani tehnološki enoti za reciklažo (reciklažnem objektu), s čemer se prostornina zmanjša za več kot 84 %.
 3. Prekinitev morebitnega raznosa preostanka reciklata (odpadkov) po deponiji in okolju je dosežena z baliranjem.
 4. Bistveno zmanjšanje emisij vonjav v okolje se doseže z izločanjem organskih snovi na izvoru in predelavo na kompostarni ter baliranjem preostanka reciklata.
 5. Minimizirano obremenitev in količino izcednih vod se doseže z izločanjem organskih snovi in baliranjem, pa tudi s štiri do pet slojno zatesnitvijo dna deponije in odvodnjavanjem izcednih voda v zbiralne bazene in njihovim čiščenjem.
 6. Izboljšanje urejenosti deponije in vgrajevanja odpadkov ter pogleda na odlagališče se doseže z odlaganjem bal in s sprotnim zatravljanjem in pogozdovanjem površin

Kaj lahko sami storimo?

Uresničevanje novega koncepta ravnanja z odpadki, ki je skladen s predpisi v Evropski zvezi, je bistveno odvisno od sodelovanja najširše javnosti. Sami lahko prispevamo k zmanjševanju količin odpadkov in s tem k varovanju okolja tudi z naslednjim:

 1. Izogibajmo se izdelkom s potratno embalažo. Večje kose embalaže pustimo pri trgovcu, ki mora sam poskrbeti za končno dispozicijo.
 2. Embalaži za ponovno uporabo dajemo prednost pred takšnimi za enkratno (npr. steklena steklenica in ne plastična).
 3. Dosledno ločujemo odpadke, papir, steklo in biološke odpadke.
 4. Vinogradniki in kmetijci embalaže zaščitnih sredstev naj ne kurijo niti na prostem niti v kuriščih v stanovanjskih objektih, ampak jo vračajo prodajalcu, kot zahteva Zakon o varstvu rastlin.
 5. Baterijske vložke ne odlagamo med ostale odpadke, ampak jih vračamo prodajalcem ali odlagamo v ekološki kontejner, ki se po terminskem planu Snage ustavi v vsaki krajevni skupnosti in mestni četrti (na več lokacijah) dvakrat letno.
 6. Barve, lake in ostale nevarne odpadke iz gospodinjstva ne mečemo med ostale odpadke, še manj sežigamo, ampak jih odlagamo v ekološki kontejner.
 7. Pri nakupu izdelkov moramo biti pozorni, da kupujemo izdelke z čim več vgrajenimi materiali, ki jih je mogoče pri recikliranju ponovno uporabiti. S tem tudi povratno vplivamo na proizvajalca.


vodoravna delilna črta