Razpis celoletnih štipendij za nadarjene dijake in
vodoravna delilna črta
4.7.2002

Posamezniki, podjetja in ustanove še vedno lahko nakažejo sredstva v štipendijski sklad mestne občine Maribor.

Na podlagi Statuta Mestne občine Maribor je pripravljen Pravilnik o štipendiranju, ki določa postopek in kriterije za podeljevanje štipendij mestne občine Maribor, višino štipendije ter pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista. V naslednjih dneh bo objavljen razpis štipendij, ki ga je Mestna občina Maribor letos prvič pripravila za nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v mestni občini Maribor. Sredstva za izplačilo enoletnih štipendij zagotavlja v okviru vsakoletnega proračuna mestna občina Maribor, prispevali pa so jih tudi donatorji. Sredstva je še vedno moč nakazati na transakcijski račun - TR - 01 000-01-0000-8441, sklic 00730000-0501-342000. Višina štipendije znaša 25.000 SIT mesečno za dijake srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, 35.000 SIT mesečno za študente, ki študirajo v Republiki Sloveniji in 45.000 SIT za študente, ki študirajo v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno drugega letnika srednješolskega izobraževanja in študenti dodiplomskega študija od vključno drugega letnika, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • biti morajo državljani Republike Slovenije,
  • stalno prebivališče morajo imeti v Mestni občini Maribor,
  • dijaki morajo dosegati najmanj prav dober splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu, študenti pa poprečno oceno opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu najmanj 8,
  • študenti višjih letnikov na študiju v tujini morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji,
  • kandidati za štipendije morajo biti vsestransko dejavni, se odlikovati z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegati vidne rezultate na zunajšolskih področjih,
  • prosilci ne smejo biti v delovnem razmerju, prejemati nadomestila za brezposelne pri Zavodu RS za zaposlovanje, opravljati dejavnosti, imeti statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, imeti druge štipendije ali drugih virov dohodkov.

Razpis in obrazec za vlogo za podelitev štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Maribor za šolsko oz. študijsko leto 2002/2003 je objavljen tudi na spletnih straneh mestne občine Maribor – www.maribor.si (razpisi).

Pri izbiri bo upoštevan boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena in vidnejši rezultati na zunajšolskih področjih delovanja. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana. Prijave z vsemi potrebnimi dokazili naj oddajo dijaki najkasneje do 05. septembra 2002, študenti pa do 10. oktobra 2002.


vodoravna delilna črta