Letos ureditev Mladinske in Valvazorjeve ulice te
vodoravna delilna črta
11.4.2002

Z mesecem aprilom se prične gradbena sezona. Rekonstrukcije in obnove občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez in brvi. Dvoje semaforiziranih križišč bo preurejenih v krožišča.

V letošnjem letu je predvidena rekonstrukcija Mladinske ulice med Strossmayerjevo in Vrbansko cesto v dolžini dobrih 600 m. Trenutno se pridobiva tehnična dokumentacija. Po potrebi bodo zamenjani tudi komunalni vodi. Izvedba del v skupni vrednosti okoli 60 mio SIT je predvidena v juliju in avgustu.

Predvidena je zamenjava dotrajanega granitnega vozišča v Valvazorjevi ulici dolžine okoli 450 m, za kar se trenutno ureja tehnična dokumentacija. Predvidena je ureditev levozavijalnih pasov za bencinsko črpalko ter pločnikov s kolesarsko stezo, po potrebi pa bodo zamenjani tudi komunalni vodi. Za ureditev poti do Jožefovega studenca bodo uporabljene granitne kocke. Izvedba del v skupni vrednosti okoli 50 mio SIT je predvidena v poletnih mesecih.

V letošnjem letu bo urejenih kar nekaj rondojev. Že v aprilu se bodo začela dela na semaforiziranem križišču Ul. Pariške komune in Ljubljanske ulice, ki bo spremenjeno v rondojsko križišče (položeni bodo robniki, zasadil se bo otok). V sklopu urejanja rondoja se bo gradil tudi 1. del vozišča v Ul. Pariške komune do križišča z Žitno ulico. Vrednost del je predvidoma 30 mio SIT. Približno 20 mio SIT se bo letos namenilo za ureditev rondoja na sedanjem križišču Zagrebške ceste in Volodjeve ulice, kjer je po ureditvi rondoja predvidena še ureditev navezovalnih cest.. Za še nekaj rondojev pa se pripravlja tehnična dokumentacija. Skupno je letos za izvedbo rondojev v proračunu namenjenih 65 mio SIT.

V letošnjem letu bo pridobljena tehnična in upravna dokumentacija za sanacijo in ureditev Studenške brvi. V sklopu občinskih cest je predvidena tudi sanacija dela Knafelčeve ulice, Ceste v Rošpoh v Kamnici in sanacija platoja pri tržnici Tabor.

Nadaljuje se z lani začetimi deli pri rekonstrukciji Pohorske ulice. Z deli se bo pričelo v maju. Na odseku od Naveršnikove ulice proti Lackovi cesti je predvidena ureditev vozišča, pločnika in kolesarske steze ter sanacija kanalizacije in vodovoda v skupni vrednosti okoli 50 mio SIT cesta, 16 mio SIT kanalizacija in 12 mio SIT vodovod. Letos bo po pričakovanjih rekonstrukcija zaključena do Grizoldove ulice, dokončno pa bo urejena predvidoma v naslednjem letu.

Načrtuje se ureditev pločnikov oziroma peš poti v MČ Koroška vrata (Prežihova, Vilharjeva, Kosarjeva), šolske poti Tezno, ureditev Ul. borcev v MČ Jože Lacko, ureditev pločnikov ob Žitni ulici ter Ul. heroja Staneta. Glavnina del se bo izvajala v počitniških mesecih (manj otrok na cesti, saj gre v glavnem za šolske poti). V letošnjem letu je predvidena tudi ureditev Glazije.

Dela se bodo izvajala na vseh zunajmestnih področjih. Razen ceste v Ruperče, kjer je predvidena preplastitev, se bodo uredile ceste, ki so sedaj še makadamske: krajevna cesta Limbuška graba, odseki krajevnih cest v Košakih in Počehovi, ceste v naselju Razvanje in Kamnica, dokončanje del na cesti Tojzlov vrh, izvedba pripravljalnih del na cesti Šober-Log, ureditev dveh odsekov v Pekrah ter ureditev povezovalne ceste Trčova-Dogoše. Za ureditev zunajmestnih cest in pločnikov je v proračunu namenjenih 200 mio SIT. Z deli na nekaterih odsekih na omenjenih zunajmestnih cestah se bo pričelo že v aprilu, glavnina del pa se bo opravljala v mesecih maju, juniju in juliju.


vodoravna delilna črta