Cilj je vsako leto 30 socialnih stanovanj
vodoravna delilna črta
18.1.2002

Od uveljavitve nove stanovanjske zakonodaje 1991. je v Mariboru že blizu 200 socialnih stanovanj.

Včeraj je bilo dodeljenih ključev za najem prvih 11 od 30 socialnih stanovanj (Jocova 4, Kardeljeva 57, Kardeljeva 73, Letonjeva 6, Ruška 71, Sokolska 22, Ulica bratov Greif 9, Uliva Frana Kovačiča 7, Ulica Pariške komune 15, Ulica Staneta Severja 5), ki so bila objavljena na javnem razpisu v oktobru 2000. To je bil že peti razpis po sprejetju stanovanjske zakonodaje leta 1991, ki je kot pomoč pri pridobitvi stanovanj za državljane Republike Slovenije uzakonila t.i. socialna stanovanja. Po zagotovitvi vseh 30 stanovanj po 5. razpisu bo mestna občina Maribor razpolagala s 192 socialnimi stanovanji. S podobnim trendom nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje. Že letos se pripravlja 6. razpis za oddajo socialnih stanovanj v najem, po katerem bo zagotovljenih 29 novih socialnih stanovanj. Mestna občina Maribor poskuša pri zagotavljanju stanovanj sodelovati tudi s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije zato, da bi še učinkoviteje uresničevala nacionalni stanovanjski program. Za tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda je v javnem medobčinskem stanovanjskem skladu namenjenih 41 mio SIT. Letos se pridobiva dokumentacija za neprofitno stanovanjsko gradnjo na Poljanah, gradi se prvi stolpič s 23 stanovanji v Ribiški ulici, predviden je začetek gradnje drugega stolpiča, kjer je predvidenih 22 neprofitnih stanovanj. Hkrati se bo dokončala javni razpis za oddajo 21+2 neprofitnih stanovanj v Ribiški – Pristan I, pripravljen bo javni razpis za oddajo 22 neprofitnih stanovanj – Pristan II. Za izgradnjo socialnih stanovanj na Teznu, ki naj bi se predvidoma pričela letos, ko bodo pripravljeni projekti z dovoljenji, je v letu 2002 namenjenih 125 mio SIT. Za potrebe prenove ali rušitve se načrtuje nakup nadomestnih stanovanj v višini 70 mio SIT. Izvedeni pa bodo javni razpisi za prenovo objekta in izbiro izvajalca v stanovanjskem objektu v Gosposki 7, za izbiro izvajalca za gradnjo in natečaj za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v Ribiški ulici. Izbral se bo izvajalec projekta v stanovanjskem objektu v Gospejni 4 in Orožnovi 9 ter izvajalec za gradnjo na Poljanah I. Za ugodna posojila za individualno gradnjo ali nakup stanovanja bo v letu 2002 namenjenih 30 mio SIT. Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 41 mio SIT, na več objektih pa bo izvedeno investicijsko vzdrževanje (Aškerčeva 5, Gosposka 7, Kamniška ulica 2, Vetrinjska 30, Belačeva 6, Ptujska 55).


vodoravna delilna črta