E-informacija postopka priprave in sprejemanja pro
vodoravna delilna črta
31.1.2002

Razgrnitve prostorskih aktov bodo odslej mogoče na internetu, na strani www.maribor.si.

Pilotni projekt predstavitve prostorsko izvedbenih aktov na internetu je narejen za potrebe razgrnitve Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te 5-Tezno in lokacijskega načrta za zahodno obvoznico.

Prikaz tako zahtevne grafične oblike na internetu je zelo trd oreh za obstoječo informacijsko tehnologijo. Glede na hitrost internet priključka sta razvita dva nivoja aplikacije: resolucija 1024x786 za hitre komunikacije (kabelsko omrežje) in resolucija 800x600 za telefonsko ISDN omrežje.

Projekt so bo nadaljeval kot E-informacija postopka priprave in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov. Njegova končna podoba naj bi bila oblikovana v prihodnjih dveh mesecih.

Na internetu bodo predstavljene naslednje faze sprejemanja PIA:
- PROGRAM PRIPRAVE – organizacijski predpisi z območjem obdelave; - OSNUTEK - PRVO BRANJE; - JAVNA RAZGRNITEV; - PREDLOG - DRUGO BRANJE; - SPREJETI AKT PIA.

Predstavljeni bodo:
- tekstualni deli elaborata: odlok in obrazložitev , …
- pomembnejše karte:
1. Pregled območja obdelave na nivoju občine - makrolokacija
2. Območje na digitalnem ortofotu načrtu merila 1:5000
3. Izsek iz urbanistične zasnove mesta Maribor (Zasnova namenske rabe površin)
4. Prikaz objektov, predvidenih za rušenje
5. Zazidalna oz. ureditvena situacija
6. Situacija s prikazom urbanističnih pogojev
7. Situacija prometne ureditve
8. Situacija komunalne in energetske infrastrukture
9. Načrt gradbenih parcel


Osnovne funkcionalnosti aplikacije:
- Pregled tekstualnih delov PIA v PDF formatu
- V grafičnem delu PIA: izbor karte, premiki po karti, informacije iz baze na objektih, merjenje razdalj in izrisi.


Do pilotske razgrnitve prostorskih aktov na internetu pridemo preko strani www. maribor.si, e-mesto, urbanizem, prostorski akti.

V fazi javne razgrnitve bomo tudi elektronsko zbirali pripombe in pobude.

Pripravil: Stašo VEŠLIGAJ, univ. dipl. inž. geod.
VODJA SLUŽBE


vodoravna delilna črta