Redna tiskovna konferenca župana mestne občine
vodoravna delilna črta
7.2.2002

Teme redne tiskovne konference župana Mestne občine Maribor bodo naslednje: projekt "Športne počitnice", izvajanje programov s področja kulutre in seja mestnega sveta.

1.Projekt športne počitnice

Zavod za šport Maribor je dal pobudo, da se osnovnošolskim otrokom omogočijo drugačne in mikavnejše počitnice kot doslej.Zato je v dogovoru s Športnim centrom in Dvorano Tabor pripravil projekt ŠPORTNE POČITNICE.
Aktivnosti bodo potekale od ponedeljka, 18. 2. 2002 do petka, 22. 2. 2002, na drsališču (od 10.30 do 12.00 in 17.30 do 19. ure) in v kopališču Pristan (od 10. do 12. ure in od 17.30 do 19.00 ure).
Osnovnošolski otroci bodo tako lahko z nakupom tedenske vstopnice za ceno 500 sit, drsali ali plavali v dopoldanskem in popoldanskem času.
Redna prodajna cena vstopnic za posamezen vstop je za osnovnošolsko mladino za plavanje 550 sit in 400 sit za drsanje.
Mestna občina Maribor bo tako za 10 % ceno omogočila mariborskim osnovnošolcem športne počitnice in obogatila izrabo prostega časa s primernimi aktivnostmi.
Tedenske vstopnice bodo v predprodaji od ponedeljka, 11. 2, do petka 22. 2. 2002, v času od 8. do 18. ure, v recepciji dvorane Tabor in blagajni kopališča Pristan.
V času šolskih počitnic bo vstopnice možno kupiti pri blagajni drsališča in kopališča.
Zavod za šport bo osnovnim šolam posredoval letake s programom športnih počitnic in ostalimi informacijami.
Dodatna pojasnila je možno dobiti na Zavodu za šport, tel. 2300 470, Dvorani Tabor, tel.: 320 78 10 ali Športnem centru Maribor, tel. 252 65 59.

2. Izvajanje programov s področja kulture

Akcije in projekti – razpis
Strokovne komisije in t.i. krovna komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje razpisanih programov na področju kulture so v letošnjem letu za mestno občino opravili že veliko strokovno delo. Pregledali so prijave na javni razpis in oblikovali predlog, h kateremu je bilo podano tudi soglasje.
Na letošnji javni razpis je prispelo 484 kulturnih programov, ki jih je šest strokovnih skupin podrobno pregledalo, opravilo izbor in izbrane ovrednotilo. Strokovne skupine so razdelile 57.220.500 SIT med 226 različnih projektov z vseh šestih strokovnih področij (literatura in sodobna teoretična misel, glasba in ples, likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, gledališka dejavnost, internet, multimedia, video in film in pa arhivska in muzejska dejavnost), ki jih je prijavilo 77 različnih nosilcev kulturnih programov (javni zavodi, občinska kulturna društva in skupine, avtorske skupine in samostojni kulturni delavci iz občine Maribor). Lani je bilo za ta namen razdeljenih 10 % manj sredstev (53.778.700 sit)

Glazerjeve nagrade – razpis
Odbor za Glazerjeve nagrade je za letošnje leto že pregledal predloge prispele na razpis, ki je bil letos podaljšan za cel mesec.
Strokovne komisije za šest različnih področij v tem času pregledujejo vloge. Opravile bodo izbor predlogov in ga posredovale v odločanje Odboru za podelitev Glazerjevih nagrad, ki bo tudi v letošnjem letu odločal o nagrajencih za življenjsko delo (podeljena bo ena nagrada za življenjsko delo) in o prejemnikih Glazerjeve listine (podeljene so po odloku največ tri) za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih.

Redna dejavnost kulturnih društev
V občini Maribor deluje v okviru ZKD preko 200 ljubiteljskih kulturnih skupin. Mestna občina Maribor sofinancira tudi dejavnost teh društev. V teku je javni razpis, ki ga za MOM pripravi Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Območna izpostava Maribor in ZKD. Posebna strokovna komisija bo po preteku razpisnega roka predlagala v odločitev izbor in višine dotacij za posamezna društva. Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2002 rezerviranih 12.520.900 SIT (lani 11.310.700 SIT), kar predstavlja več kot 10% povečanje.

3. Seja Mestnega sveta

Med dokaj obširnim dnevnim redom februarske seje mestnega sveta sta tudi dve točki, ki se nanašata na urejevanje cestnega prometa v Mariboru. Na seji, ki bo predvidoma 25. februarja, bodo svetniki v prvem branju obravnavali Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mariboru (GMS 481) in – prav tako v prvem branju – Odlok o avto-taxi prevozih v Mariboru (GMS 483). Pristojnosti lokalnih skupnosti na področju urejanja prometa, ki jih z odlokom uresničujemo, so določene v 17. in 18. členu Zakona o varnosti cestnega prometa. Lokalne skupnosti so pristojne za določanje prometnih ureditev v naseljih ter določitev postopka in načina dela občinskega redarstva za zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili na občinskih cestah. V 18. členu zakona pa so te naloge bolj podrobno razčlenjuje in se nanašajo na dodatne pogoje za delo na cestah, način gonjenja in vodenja živine, pogoje in način odvoza ter blokiranje nepravilno parkiranih vozil, postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj, dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, postavitev in odstranitev prometne signalizacije ter omejitve učenja vožnje v prometnih konicah. Nekatere vsebine, ki so po zakonu v pristojnosti občine so že zajete v Odloku o občinskih cestah, zato v Odloku o ureditvi cestnega prometa niso ponovljene.
Pri pripravi besedila odloka so bili smiselno upoštevani predlogi, ki jih je mestni svet oblikoval ob prvi obravnavi sprememb in dopolnitev odloka.
Nov odlok v primerjavi s sedanjim odlokom vsebuje vsa potrebna določila za njegovo izvajanje, razen cen za parkiranje, odvoz in ukleščenje nepravilno parkiranih vozil in drugih cen, ki jih mestni svet določa s posebnim sklepom. Zaradi tega na njegovi osnovi ne bo več potrebno sprejeti posebne odredbe za izvajanje odloka.

V primerjavi z dosedanjim odlokom v novem besedilu ni več omejitev učenja vožnje kandidatov za voznike ob prometnih konicah, ker je bilo ob spremljanju stanja ugotovljeno, da učenje vožnje ne ovira pretočnosti prometa v takem obsegu, da bi morali ta določila še ohraniti. Pri tem je bilo upoštevano dejstvo, da kandidati za voznike opravijo prve ure učenja izven javnih prometnih površin in da ob omejitvi hitrosti v naseljih na 50 km na uro in pogosti še nižji omejitvi, kandidati za voznike, ki vzorno upoštevajo predpise, predstavljajo tudi element za umirjanje prometa.

Zaradi težnje k postopnemu preusmerjanju potnikov iz osebnega na javni prevoz, pri katerem ima pomemben vpliv omejitev dovoljenega časa parkiranja in tudi cena za parkiranje v širšem mestnem središču, so določila o parkiranju oblikovana tako, da omogočajo določitev območij za kratkotrajno parkiranje (do dveh ur) na lokacijah v ožjem mestnem središču, kjer je zaradi namembnosti poslovnih prostorov to nujno. Časovno omejeno parkiranje, pa na bolj oddaljenih lokacijah od mestnega središča, ki so primerne za daljše časovne omejitve parkiranja. Na javnih parkirnih površinah se lahko določi tudi obveznost plačila parkirnine. Pri tem bodo lastniki ali najemniki stanovanj obravnavani kot izjeme za katere časovne omejitve ne bodo veljale, plačali pa bodo letno parkirnino v znesku, ki ga bo s določil mestni svet. Zaradi premajhnega števila parkirnih prostorov bo izjema veljala le za eno vozilo na gospodinjstvo.
V odloku so nova določila, ki zavezujejo izvajalca ravnanja z zapuščenimi vozili, k vodenju evidence o neregistriranih vozilih, s katero bo enostavnejše odkrivanje lastnikov vozil, ki odložijo svoje neuporabno vozilo kot odpadek na javno površino. Določena je tudi kazen za pravne osebe in posameznike, ki pustijo zapuščena vozila na javni cesti ali nekategorizirani cesti, ki je dana v uporabo za cestni promet ali na drugih površinah, ki imajo status javne infrastrukture ali dobrin splošnega pomena.
Izvajanje Odloka o ureditvi cestnega prometa ne bo dodatno obremenilo proračunskih sredstev, ker bo imela mestna uprava po njegovem sprejemu podobne stroške kot do sedaj. Pričakujemo pa, da bodo proračunski prihodki večji, ker bo omogočen boljši nadzor plačevanja parkirnin in dodatni prihodki od takse za obremenjevanje okolja, ki jo bodo morali plačati lastniki zapuščenih vozil.

Odlok o avto-taksi prevozih je pripravljen kot nov predpis, ker je bil prejšnji odlok v letu 1991 razveljavljen. Pripravljen je na osnovi Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki pooblašča lokalne skupnosti za izdajanje dovoljenj za opravljanje avto-taksi prevozov upravičencem, ki imajo licenco Gospodarske zbornice Slovenije (za pravne osebe) ali Obrtne zbornice Slovenije (za samostojne podjetnike posameznike).
Zakon nalaga lokalnim skupnostim tudi sprejem predpisa s katerim, ob zakonskih pogojih, določijo tudi druge pogoje in način opravljanja avto-taksi prevozov, zlasti pa postopek pridobivanja dovoljenj, barvo vozil in avto-taksi postajališča.
Območje na katerem urejamo avto-taksi prevoze je območje Mestne občine Maribor. Kot upravičenci za opravljanje teh prevozov so določene pravne osebe s sedežem v občini ali samostojni podjetniki posamezniki s stalnim prebivališčem v občini, kar je pogojeno z Zakonom o lokalni samoupravi, ki pooblašča lokalne skupnosti za opravljanje zadev za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.
Barva vozil, najmanjša prostornina motorja, najmanjša prostornina prtljažnega prostora, znanje tujega jezika in poznavanje mesta Maribor z okolico, so določeni kot pogoj za opravljanje avto-taksi prevozov, da bi zagotovili primerno kvaliteto teh storitev.
Za izdajanje dovoljenj za opravljanje avto-taksi prevozov je v Mestni upravi Mestne občine Maribor stvarno pristojen Oddelek za gospodarske dejavnosti, ker so avto-taksi prevozi gospodarska dejavnost, ki se izvaja z osebnimi ali kombiniranimi vozili v komercialne namene.
Izvajanje Odloka o avto-taksi prevozih ne bo dodatno obremenilo proračunskih sredstev, ker se avto-taksi postajališča urejajo na javnih prometnih površinah, ki imajo status javnega dobra in so v lasti občine, upravne naloge za to področje in strokovne podlage, pa bodo izvedene v sklopu rednega dela mestne uprave.


vodoravna delilna črta