Program "Voda 2002 – 2008"
vodoravna delilna črta
18.2.2002

Sanacijski ukrepi za zmanjšanje izgub vode in za zagotovitev sanitarne varnosti omrežja.

Za obravnavo na 38. seji mestnega sveta mestne občine Maribor, ki bo 25. februarja 2002, je pripravljen program "Voda 2002 – 2008", izdelan na osnovi strokovnih podlag, ki so jih v letu 1998 izdelale strokovne službe podjetja Mariborski vodovod. Cilji programa so:
- zagotovitev dodatne količine pitne vode (dodatni vir – zajetje) za predviden povečan odjem v naslednjih letih;
- zagotovitev takoj razpoložljivih rezervnih količin pitne vode (rezervno zajetje – črpališče za primer izpada posameznih vodnih črpališč na Dravskem polju zaradi vpliva avtoceste);
- dograjevanje in rekonstrukcija vodovodnega omrežja z objekti in napravami;
- zagotovitev potrebnih količin pitne vode za požarno varnost;
- na mariborski vodovod priključiti tudi področja v mestni občini Maribor, kjer danes ni javnega vodovoda (v vodovodni sistem ne bodo vključeni le posamični objekti ali manjši zaselki na Pohorju in Kozjaku);
- obnovitev vseh dotrajanih vodooskrbnih objektov in naprav v mestni občini Maribor, znižanje izgube v vodovodnem omrežju iz sedanjih 35% na sprejemljivih 20% ter zniževati kloriranje vode;
- izvajanje rednega vzdrževanja vodovodnega sistema v skladu z letnimi programi in plani;
- na omrežju omogočiti nadzor nad odjemom vodnih količin za preskrbo drugih občin s pitno vodo.

Za zagotovitev varnosti vodnih virov bo potrebno odkupiti zemljišča ob vodnih virih, odkupiti objekte in ukiniti vrtičkarsko dejavnost znotraj najožjih varstvenih pasov ter aktivno zaščititi najpomembnejši vir pitne vode – Vrbanski plato. Za srednjeročno obdobje je predviden odkup zemljišč znotraj 200 m pasu ob vseh vodnih virih, iz katerega se črpa pitna voda na območju mestne občine Maribor.

Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode je za nemoten razvoj vodooskrbnega sistema potrebno vključiti nov neodvisen vodni vir in pridobiti zadostne količine dodatne pitne vode. Do leta 2008 se bodo opravila potrebna raziskovalna dela, priprava dokumentacije, izvedba novega vodnega vira in njegova vključitev v omrežje v vrednosti okoli 2,3 mlrd SIT.

Za zamenjave in dogradnje vodovodnega cevovoda bo v naslednjih sedmih letih namenjenih 2,2 mlrd SIT. Zamenjali se bodo dotrajani tranzitni vodovodni cevovodi večjih premerov znotraj mestne občine Maribor v dolžini okoli 20 km, ter nekaj cevovodov v okoliških občinah. Zamenjava dotrajanega omrežja je predvidena glede na kriterij dotrajanosti, število prelomov, kvalitete obstoječega materiala, sanitarne pogoje, pogoje obratovalne varnosti in rezultate sistematičnega pregleda omrežja. Glede na analizo stanja omrežja je potrebno v okviru tega programa skupno zamenjati 154 km vodovodnega omrežja ali 22 km letno v obdobju sedmih let. Predvidena je zamenjava litoželeznih cevovodov, zgrajenih v obdobju med leti 1901 in 1955, PVC cevovodov, azbestno cementnih cevovodov ter tistih cevovodov, na katerih je ugotovljeno povečanje števila prelomov. Načrtuje se tudi izgradnja rezervoarja minimalne kapacitete 6000 m3, ki je predviden nad Ledino v Mariboru. Sočasno z izgradnjo novega rezervoarja je predvideno tudi povečanje propustnosti omrežja.

Izvedba programa bo zahtevala največja investicijska vlaganja v letih 2001 – 2007. Finančna sredstva naj bi zagotavljale vse občine sorazmerno z zagotovljeno količino pitne vode. Za to je v letih 2002 do 2008 predvidenih skupno 7,3 mlrd SIT, sredstva pa bodo pridobljena iz namenskih virov in nepovratnih finančnih sredstev ter iz bančnih kreditov ali drugih finančnih virov.


vodoravna delilna črta