Intenzivna gradnja mariborskega kanalizacijskega o
vodoravna delilna črta
4.4.2002

Zaključujejo se lani pričeta in zaradi zime prekinjena dela. Kmalu bodo zaključena dela v Damiševem naselju, v MČ Pobrežje, v MČ Jože Lacko ter v Ulici Pariške komune.

V mesecu oktobru 2001 se je pričela gradnja ločenega sistema kanalizacije v Damiševem naselju. Cestno podjetje d.d. Maribor je kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu pridobilo dela izgradnje 2863 m kanalizacije vključno z gradbenimi deli za obnovo vodovoda in obnovo cest za ceno 98.6 mio SIT. V letu 2001 je Cestno podjetje zgradilo meteorno in fekalno kanalizacijo v Lavtarjevi ul. Po Lavtarjevi ul. in delu Lesarske je bila pred zimo položena še nosilna asfaltna plast in ponovno vzpostavljen cestni promet, nakar so bila zaradi zime dela prekinjena. Že skoraj dva meseca se dela nadaljujejo - do sedaj je skupno položeno že 2017 m kanalizacije. Sočasno se obnavlja tudi vodovodno omrežje, obstoječe dotrajane in sanitarno neustrezne salonitne cevi se zamenjujejo z sodobnimi litoželeznimi - duktilnimi. Brez gradbenih del bo obnova vodovoda v Damiševem naselju predvidoma stala 26.6 mio SIT. Sredstva za ta dela zagotavlja Mariborski vodovod.

Ob izgradnji ločenega sistema kanalizacije in obnovi vodovoda se obnavlja v Damiševem naselju tudi javna razsvetljava. Zaradi omejenih finančnih sredstev bodo v letošnjem letu položeni vsi potrebni kabli za javno razsvetljavo (cena 2,3 mio SIT), v prihodnjem letu pa bodo zamenjani drogovi in svetila. Ob tem poteka tudi obnova telefonskega omrežja in sistema kabelske televizije, ki bosta odslej podzemna. Dela bodo predvidoma zaključena v drugi polovici maja, ko se bodo asfaltirala vsa prekopana cestišča v Damiševem naselju in opravila zaključna dela.

Konec meseca aprila je predviden začetek gradnje razbremenilnega objekta pri Titovem mostu. Ta objekt je potreben za priključitev kanala, ki poteka po Titovi cesti (od mostu proti jugu) na desnoobrežni kolektor. Dela je kot najugodnejši ponudnik pridobilo podjetje Stavbar gradnje d.o.o. Maribor. Cena izgradnje objekta, ki bo predvidoma izgrajen v 55 delovnih dneh, je 11.7 mio SIT. Ob izgradnji promet na Pobreški cesti ne bo oviran, saj so bili vsi potrebni kanali, ki prečkajo Pobreško cesto, položeni že ob rekonstrukciji te ceste pred letom dni. Trenutno je v teku podpisovanje pogodbe za izgradnjo tega objekta.

Dokončujejo se dela v MČ Jože Lacko – naselje Zrkovci, I. in II. faza v skupni dolžini 1843m in 66 hišnimi priključki, vključno z ureditvijo cest, odvodnjavanjem in sanacijo obstoječega vodovoda. Zaključek del je predviden del konec meseca aprila predvsem zaradi tega, ker asfaltne baze pričnejo z delovanjem v aprilu. Vrednost del je cca 190 mio SIT. V zaključni fazi je izgradnja kanalizacije Zrkovska cesta I. faza, MČ Pobrežje, v skupni dolžini 1524m in 26 hišnih priključkov z ureditvijo cest, odvodnjavanjem in sanacijo obstoječega vodovoda. Vrednost del je 60 mio SIT. Prav tako se zaključuje sanacija kanalizacije ter obstoječega vodovoda v Ulici Pariške komune v skupni dolžini 388 m in 10 hišnimi priključki. Vrednost del je približno 50 mio SIT. V aprilu se bodo dokončala tudi dela ob izgradnji vodovoda v KS Bresternica-Gaj-Bresterniška graba z vodohramom in prečrpalno postajo v dolžini 2246m višini 55 mio SIT.

V MČ Pobrežje so se v letu 2002 zaključevala dela v Lovski in Kosovelovi ulici (v Prelogovi, Bantanovi, Konšakovi, Kagerjevi, Antona Trstenjaka so bila dela zaključena v letu 2001) v skupni dolžini 1733m, 119 hišnih priključkov. Urejeno je bilo odvodnjavanje, saniran obstoječi vodovod, območje je bilo plinificirano, ceste pa po izgradnji urejene v skupni vrednosti približno160 mio SIT.

Uspešno je bil opravljen javni razpis za kanalizacijo MČ Tezno – naselje Dobrava in MČ Jože Lacko – I. faza naselja Dogoše – v pripravi so pogodbe, skupna vrednost del je okoli 100 mio SIT. 9. aprila 2002 poteče javni razpis za kanalizacijo naselja Dogoše II. faza, naselja Zrkovci III. faza v MČ Jože Lacko in Zrkovska cesta II. faza – MČ Pobrežje v skupni vrednosti okoli180 mio SIT. Predvideni začetek del je konec maja 2002.


vodoravna delilna črta