Pričetek roka za oddajo vloge za »Štipendije za deficitarne poklice«
vodoravna delilna črta

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).Rok za oddajo vloge se izteče v sredo, 20. 9. 2017. Vloge oddane po roku za oddajo vloge bodo zavržene.

 

Vlagatelj mora predložiti:

 

- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 in

 

- fotokopijo spričevala šolskega leta 2016/2017; če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.

 

Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas …).

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

 

- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;

 

- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

 

- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in/ali Zoisovo štipendijo;

 

- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Podrobnejše informacije dobite na naslovu:

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

 

Tel.: 01 434 15 77

 

www.sklad-kadri.si

 

deficitarne@sklad-kadri.si

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Štipendija za deficitarne poklice
vodoravna delilna črta