Merila za izvedbo participativnega proračuna
vodoravna delilna črta

 

Da bodo predlagani projekti veljavni za glasovanje, bodo morali zadostiti naslednjim pogojem:
  • predlog mora biti omejen na območje ene izmed šestih sodelujočih MČ ali KS,
  • predlog mora biti v pristojnosti občine (14. člen Statuta Mestne občine Maribor),
  • predlog mora biti v skladu z zakonodajo ali drugimi uredbami,
  • trajanje predloga mora biti omejeno na proračunsko obdobje, za katerega se participativni proračun izvaja,
  • predlog ne sme biti dražji od 20.000 EUR,
  • predlog ni del že obstoječega razvojnega načrta,
  • v celoti je treba iz takšnega načina odločanja izvzeti zakonsko obvezne naloge in posledično tudi odločanje o porabi v breme namenskih sredstev.

 

 

Potrditev izglasovanih projektov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti
Svet MČ oz. KS bo obravnaval izglasovan vrstni red projektov in o njem odločal ter izglasovane projekte vključil v svoj prioritetni seznam. Potrjen prioritetni seznam projektov bo MČ oz. KS predala Službi za mestne četrti in krajevne skupnosti, ta pa županu, in sicer v skladu z že uveljavljenim postopkom priprave predloga odloka o proračunu.
 

Zgornja meja finančnih sredstev za izvedbo izglasovanih projektov za posamezno MČ in KS je oblikovana po ključu pričakovanih proračunskih sredstev. Ključ delitve sredstev je sprejela delovna skupina in sicer je delitev izračunana po enačbi s primerjavami med dolžinami poti, zelenih javnih športnih površin, številom javnih svetil in površino na prebivalca posamezne udeležene MČ in KS in skupnim številom le teh za vseh šest MČ in KS.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Izračun sredstev za financiranje mestnih četrti in krajevnih skupnosti za PP
vodoravna delilna črta