Z mesecem marcem dodatna postavka na računu Nigrada z namenom financiranja investicijskega vzdrževanja obstoječega in manjkajočega kanalizacijskega omrežja
vodoravna delilna črta

 

  

 

 

Z mesecem marcem se storitev prične zaračunavati za obdobje od 1. 2. 2017 dalje tako je na računu položnice Nigrada dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Gre za novo postavko in s tem uskladitev, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine. Prve račune bodo uporabniki predvidoma prejeli med 10. in 14. marcem. Gospodinjstva, kjer imajo povprečno mesečno porabo vode 10 m3 in DN cevi 20, bodo imeli račun višji za 5,24 EUR brez DDV,  upoštevaje DDV pa bo razlika v višini 5,73 EUR.

 

(Maribor, 10.1.2017) Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017.

Stroški, ki nastajajo z izvajanjem obvezne Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) odvajanja komunalne odpadne vode s cenami, ki so od leta 2004 nespremenjene, ne pokrivajo v celoti, zato se tudi izvajanje javne službe ni moglo izvajati v celoti ampak samo v okviru zbranih sredstev. To je imelo za posledico nižji standard kanalizacijskega omrežja, kar neposredno vpliva na pretočnost kanalov, ki niso bili v celoti tekoče vzdrževan. Posledice so vidne v nedelovanju kanalizacijskega sistema, ki ne zmore več obremenitev po močnejših neurjih in padavinah. Maribor so v zadnjih letih doletela neurja s padavinami, kjer so meščani na lastni koži izkusili nezmogljivost kanalizacijskega sistema.

Nigrad upravlja s kar 450 kilometri kanalizacijskega omrežja pri čemer je del 10 kilometrskega omrežja potreben nujne obnove. MO Maribor pa je na osnovi odločbe okoljskega inšpektorata zadolžena, da  mora zgraditi še cca. 40 km kanalizacijskih kanalov, da bi pokrili celotno MO Maribor z obveznimi deli javne kanalizacije, kar zahteva država.

Sredstva iz naslova zbrane omrežnine se bodo tako vsako leto (cca. 1,2 – 1,4 mio EUR letno) namensko porabljala samo za kanalizacijsko omrežje – tako vzdrževanje obstoječega omrežja, kot za gradnjo omrežja kjer ga bomo po izgradnji lahko priključili na CČN v Dogošah. Po Akcijskem načrtu za izgradnjo manjkajočega  kanalizacijskega omrežja bi potrebovali po projektantskih popisih okoli 11 mio EUR do leta 2021. Sami bi z Omrežnino zbrali nekje dve tretjini sredstev, ostalo bi moral zagotoviti proračun MO Maribor iz drugih virov. Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.

 

Za več informacij vas vabimo na našo spletno stran www.nigrad.si. Vsem občanom pa bodo na voljo za vprašanja v Službi za obračun komunalnih storitev podjetja Nigrad (kontaktni podatki bodo pripisani na notranji strani položnice torej znotraj računa).

 


vodoravna delilna črta