Večja stabilnost občinskih financ zagotovljena s predlogom dvoletnega proračuna
vodoravna delilna črta

 

Proračun, ki se sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Maribor, je realizacija vnaprej zastavljenih ciljev, ki so bili skupaj s predlogom dvoletnega proračuna, danes tudi predstavljeni. Projekti, ki imajo osnovo v trajnostni urbani strategiji, do kvalitetnega življenja meščanov in meščank s sprejeto omrežnino, do vzdrževanja in posodabljanja športne, izobraževalne in druge infrastrukture, do spodbujanja kulturnih projektov in investicij na področju prometa.

 

 

 

 

Glede na realizacijo v letu 2016 so sredstva v proračunu 2017 planirana in sicer se predlaga- če naštejemo samo nekatere - povečanje sredstev za Festival Lent za 100.000 EUR zaradi pomembne obletnice in sicer 25 let festivala, 60.000 EUR več sredstev za Evropska in svetovna prvenstva zaradi povečanja števila dogodkov, namenjena so sredstva za izgradnjo doma MČ Koroška vrata, sanacija Malečniškega mostu je ocenjena na 450.000 EUR za leto 2017, ureditev Ceste zmage v višini 1.3 milijona EUR in skoraj 50.000 EUR za posodobitev praznične razsvetljave v mestu.

 

 

 

 

Mestna občina Maribor je v letošnjem letu prikrajšana za 32 milijonov EUR s strani državi, ki bi morali biti namenjeni za zakonsko obvezne naloge, v zadnjih nekaj letih pa je izračun, da je MO Maribor prikrajšana za okoli 100 milijonov EUR. Urad za makroekonomske analize je znižal rast slovenskega BDP za 1 % ravno na račun pomanjkanja investicij v lokalnih skupnostih, kar je posredna posledica prenizkih sredstev s strani države.

 

 

Kljub vsemu je cilj Mestne občine Maribor, da ohranja programe in storitve na enakem nivoju kot pretekla leta, da socialno najšibkejši niso prikrajšani in da je Mestna občina Maribor namenjena meščanom in meščankam. Hkrati si obetamo prenovo starega mestnega jedra z evropskimi sredstvi iz mehanizma CTN, ki bo pripomogel tudi k boljši trajnostni mobilnosti mesta in bo energetski sanaciji stanovanj.

 

 

Vendar takšno stanje, ko samo vzdržujemo storitve na enakem nivoju, kar vključuje tudi investicije in investicijsko vzdrževanje, pomeni, da bo v prihodnosti potrebno vložiti bistveno več za ohranjanje že doseženih standardov. Veseli nas, da je zavedanje o nujnosti sprememb financiranja občin, za kar je sedaj tudi javno znano da je neustrezno doseglo državljane in je možnosti prelaganja odgovornosti za stanje s strani države na lokalno skupnost toliko manjše. To pa pomeni, da se bodo morale spremembe prej ali slej zgoditi.

 

 

 

 

Prejemki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 so bili realizirani v višini 88.983.914 EUR, in sicer:

 

 

-        prihodki v višini 83.311.061 EUR,

 

 

-        prejeta vračila danih posojil v višini 679 EUR,

 

 

-        zadolževanje v višini 5.672.175 EUR

 

 

 

 

Izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2016 so bili realizirani v višini 88.082.542 EUR, in sicer:

 

 

-        odhodki v višini 84.357.543 EUR in

 

 

-        odplačila domačega dolga v višini 3.724.999 EUR.

 

 

 

 

Ostanek sredstev na računu Mestne občine Maribor za leto 2015 je znašal 5.197.077, ki se je prenesel v proračun Mestne občine Maribor za leto 2016 v tej višini. Zakonske naloge predstavljajo 82,09 % realiziranega proračuna MOM za leto 2016 in so bile pokrite z dohodnino 65,3 %, razlika je bila pokrita z lastnimi viri (NUSZ, namenski prihodki). Povprečnina je za leto 2016 znašala 522 EUR na prebivalca. Izračunana dohodnina Ministrstva za finance je znašala 47.187.138 EUR.

 

 

 

 

Predlog proračuna 2017

 

 

V predlogu proračuna MOM za leto 2017 so načrtovani prejemki v višini 102.261.610 EUR, in sicer:

 

 

-        prihodki v višini 91.633.853 EUR (prodaja GOPHARM-načrtovano dobiček JZ Lekarne MB v višini 2.320.000 EUR),

 

 

-        prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,

 

 

-        zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.200.000 EUR,

 

 

-        zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih (državni proračun) v višini 427.257 EUR in

 

 

-        ocenjen ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2016 (ocenjen ostanek namenskih prihodkov iz leta 2016, ki se prenese v leto 2017) v višini 5.000.000 EUR.

 

 

 

 

in načrtovani izdatki v višini 102.261.610 EUR, in sicer:

 

 

-        odhodki v višini 97.847.713 EUR,

 

 

-        odplačila domačega dolga v višini 4.413.897 EUR.

 

 

 

 

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je predlog proračuna MO Maribor za leto 2017 uravnotežen. Zakonske naloge predstavljajo 78,3 % proračuna MO Maribor za leto 2017 in so pokrite z dohodnino 59,8 %, razlika je pokrita z lastnimi viri (NUSZ, namenski prihodki). Povprečnina za leto 2017 znaša 530 EUR na prebivalca. Izračunana dohodnina Ministrstva za finance znaša 48.098.551 EUR.

 

 

 

 

Predlog proračuna 2018

 

 

V predlogu proračuna MO Maribor za leto 2018 so načrtovani prejemki v višini 101.092.396 EUR, in sicer:

 

 

-        prihodki v višini 94.229.532 EUR,

 

 

-        prihodki prejetih vračil danih posojil v višini 500 EUR,

 

 

-        prihodki od prodaje kapitalskih deležev v višini 1.570.500 EUR (prodaja delnic Arriva),

 

 

-        zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.000.000 EUR in

 

 

-        zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih (državni proračun) v višini 292.364 EUR

 

 

 

 

in načrtovani izdatki v višini 101.092.396 EUR, in sicer:

 

 

-        odhodki v višini 95.737.774 EUR,

 

 

-        odplačila domačega dolga v višini 5.354.622 EUR.

 

 

 

 

Razlika med načrtovanimi prejemki in izdatki je nič, kar pomeni, da je predlog proračuna MO Maribor za leto 2018 uravnotežen. Zakonske naloge predstavljajo 75,5 % proračuna MO Maribor za leto 2018 in so pokrite z dohodnino 67,4 %, razlika je pokrita z lastnimi viri (NUSZ, namenski prihodki). Povprečnina za leto 2018 znaša 536 EUR na prebivalca. Izračunana dohodnina Ministrstva za finance znaša 51.473.779 EUR.

Prilagamo Vam SEZNAM GRADIV za 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki bo v četrtek 9. februarja 2017, ob 16. uri. Do gradiv lahko dostopate tudi neposredno na www.maribor.si (mestni svet, gradiva).

 

 

 

 

 

 

 

Odnosi z javnostmi

 

 

Mestna občina Maribor

 

 

 


vodoravna delilna črta